přesný čas
počítadlo.abz.cz

Anketa

K návrhu novely o. s. ř. - souhlasíte s přenesením rozhodovací pravomoci o přípustnosti dovolání na odvolací soudy?

souhlasím (79)
17%

nesouhlasím (373)
83%

Celkový počet hlasů: 452

Aktuality

27.05.2017 13:39

Děkan Právnické fakulty UK Jan Kuklík k záměru povolat na NS právníky bez praxe

          Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jan Kuklík v rozhovoru na webu Česká justice zde: http://kuc.cz/ofw3el se mimo jiné vyjádřil i k záměru vedení Nejvyššího soudu povolat (navrhnout na jmenování) na Nejvyšší soud (do pozice soudců)...
24.05.2017 23:47

Dnes proběhlo projednání připomínek soudců NS k návrhu Pravidel pro výběr kandidátů na soudce NS

Na dnešním shromáždění soudců NS proběhlo připomínkování k první verzi návrhu Pravidel pro výběr kandidátů na soudce NS, které zpracovalo vedení NS.   Předseda NS prof. Pavel Šámal úvodem zdůraznil, že obsah Pravidel nemůže být nastaven způsobem, který by omezoval jeho zákonem dané...

Judikatura senátu č. 30 Cdo

31.03.2017 10:26

K naléhavému právnímu zájmu na určení neplatnosti (nájemní) smlouvy

§ 80 o. s. ř.        Nejvyšší soud se neztotožňuje (jako s obecně uplatnitelným, resp. kategorickým) s právním názorem o absenci naléhavého právního zájmu žalobce na určení neplatnosti nájemní smlouvy již z toho důvodu, že požadovaná deklarace neplatnosti právního úkonu (nyní právního jednání) má toliko povahu předběžné otázky k určení neexistence nájemního vztahu samotného, bez toho aniž by soud při posuzování této otázky reagoval na žalobcova hmotněprávní tvrzení v řízení přednesená. Uvedený závěr lze přiměřeně vztáhnout i na materii týkající se obecního majetku (např. v případě žalobce – neúspěšného účastníka nabídkového řízení na pronájem obecního majetku).   Rozsudek Nejvyššího soudu ČR z 23. 3. 2017, sp. zn. 30 Cdo...
31.03.2017 10:24

K výroku usnesení soudu o zastavení řízení o určení vlastnictví k nemovité věci

§ 167 odst. 1, 2 o. s. ř. § 9 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem § 22 a násl., § 27  zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů         Není-li z výrokové části usnesení soudu v případné spojitosti s odůvodněním jeho písemného vyhotovení zřejmé, v jakém rozsahu se zastavení řízení o určení vlastnictví k nemovitým věcem dotýká poměrů k nemovitostem zapsaným v katastru nemovitostí, není zde právně relevantního podkladu k provedení výmazu předmětné poznámky v katastru nemovitostí.   Usnesení Nejvyššího soudu ČR z 22. 3. 2017, sp. zn. 30 Cdo 4299/2016        ...
31.03.2017 10:22

K odmítnutí dovolání pro skutkovou polemiku

§ 243c odst. 1 o. s. ř.        Nelze-li v dovolacím řízení revidovat skutková zjištění, z nichž odvolací soud vycházel při meritorním rozhodnutí, pak dovolací argumentace, jež právě na takovéto skutkové revizi buduje oponentní právní závěr, nemůže být způsobilá k tomu, aby dovolací soud na jejím základě posuzoval přípustnost dovolání, ledaže by odvolací soud v dovoláním napadeném rozhodnutí řešil procesní otázku a dovolatel by v dovolání tvrdil některou ze čtyř v § 237 o. s. ř. předvídaných variant přípustnosti dovolání.   Usnesení Nejvyššího soudu ČR z 22. 3. 2017, sp. zn. 30 Cdo 4098/2016        Z odůvodnění: Nejvyšší soud České republiky (dále již „Nejvyšší soud“ nebo „dovolací soud“)...

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek

02.05.2017 21:21

Rozhodnutí navržená k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek (materiál pro zasedání kolegia OOK NS květen 2017)

       Poř. č. 1   Dohodu o prorogaci podle § 89a o. s. ř. mohou podnikatelé ve vztahu vyplývajícím z jejich podnikatelské činnosti uzavřít i odkazem na obchodní podmínky umístěné na webových stránkách označených ve smlouvě uzavřené v písemné formě za podmínky, že...

Odlišná stanoviska, připomínky a vyjádření

11.05.2017 01:34

Připomínky k první verzi Pravidel pro výběr kandidátů na soudce Nejvyššího soudu

P ř i p o m í n k y   k první verzi   Pravidel pro výběr kandidátů na soudce Nejvyššího soudu   předložených dne 20. 4. 2017 předsedou Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavlem Šámalem, Ph.D., soudcům Nejvyššího soudu k připomínkování        ...

Judikatura Ústavního soudu

14.12.2016 23:02

Omezení svéprávnosti pohledem Ústavního soudu

K rozhodování soudu ve věci omezení svéprávnosti člověka   § 55 odst. 1, § 57 odst. 1, § 59, § 465 odst. 1, § 469 odst. 1, § 3033 o. z. § 66 a násl. z. ř. s.             1. Nelze vycházet z premisy, že primárním zájmem dotčené osoby je vždy omezení...

Články

16.07.2015 10:38

Odvolání nemovitého daru pro nevděk a zápis do katastru nemovitostí

    Nový občanský zákoník č. 86/2012 Sb. (dále též „o. z.“; tuto zkratku doporučilo používat občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu) v ustanovení § 2072 odst. 1 stanoví, že ublížil-li obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy, může dárce, neprominul-li to obdarovanému, od darovací smlouvy pro jeho nevděk odstoupit. Byl-l dar již odevzdán, má dárce právo požadovat vydání celého daru, a není-li to možné, zaplacení jeho obvyklé ceny.       V souvislosti s odvoláním nemovitého daru tak...
16.07.2015 10:34

Předpoklady přípustnosti dovolání v občanském soudním řízení

Dovolání je mimořádným opravným prostředkem, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Stávající právní úprava nepřipouští podat dovolání jen proti důvodům rozhodnutí; takto případně podané dovolání není přípustné.  V dovolání musí být vedle obecných náležitostí uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, vymezení důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh). Důvod dovolání se přitom vymezí tak, že dovolatel uvede...
03.07.2015 10:53

Aktuálně k problematice nabytí nemovitosti od nevlastníka

K rozporné judikatuře Nejvyššího soudu a Ústavního soudu při řešení právní otázky nabytí nemovitosti od nevlastníka na základě dobré víry nabyvatele v zápis v katastru nemovitostí   1. Senát č. 30 Nejvyššího soudu podle rozvrhu práce rozhoduje mimo jiné ve věcech sporů o platnosti a účinnosti převodů vlastnických práv; rozhoduje tedy i ve sporech, v nichž je řešena právní otázka nabytí nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí od nevlastníka na základě dobré víry nabyvatele v zápis v katastru nemovitostí.   2. V této otázce však došlo...

Názory

24.04.2017 12:56

Meze kariérních soudců

      Současná doba není o nic složitější, než tomu bylo před deseti, padesáti či např. sto lety. Jen se mění podmínky, technické zázemí, společenské klima atd. atd. Budeme-li totiž nahlížet na „slasti a strasti“ té které životní etapy v našich poměrech, zjistíme, že problémy (tu někdy menší a tu zase zásadní) provázely i naše předky, přičemž se nedá tvrdit, že dnešní poměry jsou o mnoho horší, než tomu bylo v předcházejícím období (ba naopak).        Tak kupř. nahlédneme-li díky dobového (nejen) odborného tisku do našich tzv....
18.04.2017 13:13

K názoru Elišky Wagnerové k záměru obsadit NS z řad akademiků

     Dnešní LN publikovaly názor bývalé předsedkyně NS, soudkyně ÚS a nynější senátorky Elišky Wagnerové k problematice obsazování NS z řad akademiků („Nejvyšší soud ‚amatéry‘ unese“, LN, Názory, 18. 4. 2017 - http://kuc.cz/zikgm2, http://kuc.cz/sx3wpj). Její názor vítám, neboť dál vybízí diskutovat na uvedené téma. Eliška Wagnerová je vůči soudcům NS místy dosti kritická a přiznám se, že její pohled na rozhodovací praxi NS mne zaskočil. Souhlasím s autorkou, že soudci NS by se mohli stát i nesoudci – např. akademici. Na rozdíl od autorky ovšem zaujímám nikoliv...

Metodika k odškodňování nemajetkových újem

21.10.2016 21:39

K otázce závaznosti tzv. Metodiky Nejvyššího soudu k odškodňování nemajetkových újem podle § 2958 o. z.

Metodika k odškodňování nemajetkových újem podle § 2958 o. z. má charakter soukromého právního dokumentu, který nelze ztotožňovat s významem např. stanoviska Nejvyššího soudu; soud tímto dokumentem není nijak vázán, a tudíž není ani jeho povinností při rozhodování z této metodiky...

O justici

16.04.2017 08:38

Iva Brožová: K otázce návratu bývalého soudce z exekutivy zpět na soud

   Názor (dnes již bývalé) předsedkyně Nejvyššího soudu Ivy Brožové k otázce možného návratu soudce z exekutivy zpět na soud:      „...soudcovská nezávislost je skutečně principiálního významu pro fungování demokratického právního státu, tak se s tímto nárokem na soudcovskou nezávislost pracuje preventivně. Z tohoto pohledu samozřejmě, že možné situace, kdy soudce přejde do exekutivy jsou. Ale ty návraty v tomto směru, to je cosi, co bych já principiálně již považovala za situace, které budí objektivně pochybnosti o schopnosti být nezávislý. Tito lidé jsou prostě jen...

Ukončené ankety

24.05.2017 23:56

Jmenování akademika, který se spolupodíle na tvorbě NOZ, přímo do funkce soudce (civilního kolegia) NS

  Anketa Jmenování akademika, který se spolupodílel na tvorbě NOZ, přímo do funkce soudce (civilního kolegia) Nejvyššího soudu je vhodné  (118) není vhodné (95) Celkový počet hlasů: 213     Poznámky:        Výsledek uvedené ankety vyzněl ve...

Hoc erat in more maiorum

10.12.2016 22:22

O poměrech v (prvorepublikové) justici

K materiálnímu zázemí u Nejvyššího soudu v roce 1921   "Voláme zejména po řádném vybudování Nejvyššího soudu v Brně. Přáli bychom si, aby bylo postaráno o dostatečný počet místností pro Nejvyšší soud, aby opatřeny byly řádné byty soudcům z Nejvyššího soudu, aby byla zřízena řádná...

Odkazy

16.04.2010 22:27

Odkazy na internetové stránky

INSTITUCE:    Ústavní soud ČR – rozhodnutí http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx   Evropský soud pro Lidská práva - http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx   EUR – LEX...

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    zleva trenér Krav Maga - Kapap Brno Miloš Tupý - http://kuc.cz/wvgydn (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - http://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

31.03.2017 10:26

K naléhavému právnímu zájmu na určení neplatnosti (nájemní) smlouvy

§ 80 o. s. ř.        Nejvyšší soud se neztotožňuje (jako s obecně uplatnitelným, resp. kategorickým) s právním názorem o absenci naléhavého právního zájmu žalobce na určení neplatnosti nájemní smlouvy již z toho důvodu, že požadovaná deklarace neplatnosti...

 Sbírka předpisů

 

http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

 

 

 

Autorovy knihy