přesný čas
počítadlo.abz.cz

Anketa

K návrhu novely o. s. ř. - souhlasíte s přenesením rozhodovací pravomoci o přípustnosti dovolání na odvolací soudy?

souhlasím (80)
16%

nesouhlasím (409)
84%

Celkový počet hlasů: 489

Aktuality

07.06.2017 18:11

Práce na věcném záměru nového civilního řádu soudního pokračují

Podle Ministerstva spravedlnosti (Msp) v současné době probíhají přípravné práce na věcném záměru civilního řádu soudního („c. ř. s.“), přičemž je očekáváno dokončení pracovní verze (http://kuc.cz/ks4vpv).   K vytvoření věcného záměru c. ř. s. byla Msp vytvořena pracovní skupina...
06.06.2017 12:10

Nejvyšší soud zveřejnil Pravidla pro výběr kandidátů na soudce Nejvyššího soudu

     Vedení Nejvyššího soudu dnes na internetových stránkách Nejvyššího soudu zveřejnilo Pravidla pro výběr kandidátů na soudce Nejvyššího soudu (dále již "Pravidla"); Pravidla jsou k nahlédnutí zde: http://kuc.cz/4cn17a       S přihlédnutím k výše uvedenému...

Judikatura senátu č. 30 Cdo

02.03.2017 11:04

K nepřezkoumatelnosti rozsudku odvolacího soudu

K nepřezkoumatelnosti rozsudku odvolacího soudu   § 157 odst. 2 o. s. ř.        Dovolacímu soudu je upřena možnost případného věcného přezkumu dovoláním napadeného (měnícího) rozsudku odvolacího soudu, jestliže odvolací soud v odůvodnění svého rozhodnutí nevyložil, co z toho kterého (jím provedeného) důkazu zjistil, když přistoupil k nepřípustnému opisu přednesů svědků, žalobkyně a účastníků řízení; tento deficit dílčích skutkových zjištění se tak nemohl stát podkladem pro odvolacím soudem učiněný závěr o skutkovém stavu.   Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 12. 2016, sp. zn. 30 Cdo 3119/2016        K věci: Soud prvního stupně rozsudkem zamítl žalobu na určení, že označené nemovitosti jsou ve výlučném...
02.03.2017 11:02

K převodu výrobních ocelových hal K určitosti převodní smlouvy uzavřené podle obč. zák. č. 40/1964 Sb.

K převodu výrobních ocelových hal K určitosti převodní smlouvy uzavřené podle obč. zák. č. 40/1964 Sb.   § 35 odst. 2, § 37 odst. 1 obč. zák.       Z okolnosti, že převáděným ocelovým halám nebyla přidělena čísla popisná nebo evidenční, nelze dovodit, že tyto haly nejsou věci nemovité.        Formulace v převodní smlouvě, že „Prodávající je vlastníkem ocelové haly v P. – K. Praha 4 o rozměrech 2 200 m2, postavené na pozemku, který není ve vlastnictví prodávajícího“, neobsahuje určité vymezení předmětu převodu.   Rozsudek Nejvyššího soudu z 21. 2. 2017, sp. zn. 30 Cdo 3302/2016        Z odůvodnění: Soud prvního stupně rozsudkem zamítl žalobu, kterou se žalobkyně domáhala...
02.03.2017 11:00

Právní posouzení soudem tzv. na výběr. K formulaci žaloby v řízení o určení spoluvlastnictví k nemovitosti. K simulování právního úkonu. K odůvodnění výroku o náhradě nákladů řízení

Právní posouzení soudem tzv. na výběr K formulaci žaloby v řízení o určení spoluvlastnictví k nemovitosti K simulování právního úkonu K odůvodnění výroku o náhradě nákladů řízení   § 157 odst. 2 o. s. ř. § 80 o. s. ř. § 37 odst. 1, § 41a odst. 2, § 46 odst. 1 obč. zák. § 11 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)         1. Primární povinností soudu je v písemném vyhotovení odůvodnění rozsudku vyložit jednoznačnou právně kvalifikační úvahu představující srozumitelně vyznívající použití příslušné právní normy či právních norem na zjištěný skutkový stav.        2. Je nepřijatelné činit tzv. „na výběr“ možné alternativní aplikační úvahy té které skupiny pravidel...

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek

02.05.2017 21:21

Rozhodnutí navržená k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek (materiál pro zasedání kolegia OOK NS květen 2017)

       Poř. č. 1   Dohodu o prorogaci podle § 89a o. s. ř. mohou podnikatelé ve vztahu vyplývajícím z jejich podnikatelské činnosti uzavřít i odkazem na obchodní podmínky umístěné na webových stránkách označených ve smlouvě uzavřené v písemné formě za podmínky, že...

Odlišná stanoviska, připomínky a vyjádření

11.05.2017 01:34

Připomínky k první verzi Pravidel pro výběr kandidátů na soudce Nejvyššího soudu

P ř i p o m í n k y   k první verzi   Pravidel pro výběr kandidátů na soudce Nejvyššího soudu   předložených dne 20. 4. 2017 předsedou Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavlem Šámalem, Ph.D., soudcům Nejvyššího soudu k připomínkování        ...

Judikatura Ústavního soudu

15.06.2017 09:32

K odnětí věci původnímu odvolacímu senátu (soudci) Nejvyšším soudem

K odnětí věci původnímu odvolacímu senátu (soudci) Nejvyšším soudem K aktivní legitimaci vedlejšího účastníka podat ústavní stížnost směřující proti rozhodnutí dovolacího soudu o odnětí věci zákonnému soudci (odvolacímu senátu).   § 243e odst. 3 o. s. ř....

Články

02.06.2017 00:53

K problematice dovolání ve světle rozhodovací praxe Nejvyššího soudu a Ústavního soudu

1. Dovolání je mimořádným opravným prostředkem, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Představuje jeden z nástrojů, jehož prostřednictvím Nejvyšší soud plní své poslání sjednocovat judikaturu obecných soudů.    2. Stávající právní úprava nepřipouští podat dovolání jen proti důvodům rozhodnutí; takto případně podané dovolání není přípustné. V dovolání musí být vedle obecných náležitostí uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, vymezení důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje...
15.02.2017 15:25

K omezení svéprávnosti člověka ve výkonu jeho volebního práva

Omezení svéprávnosti člověka ve výkonu jeho volebního práva     Do 31. 12. 2013 platilo, že není-li fyzická osoba pro duševní poruchu, která není jen přechodná, vůbec schopna činit právní úkony, soud ji zbaví způsobilosti k právním úkonům [§ 10 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění (dále již „obč. zák.“)], a jestliže fyzická osoba pro duševní poruchu, která není jen přechodná, anebo pro nadměrné požívání alkoholických nápojů nebo omamných prostředků či jedů je schopna činit jen některé právní úkony, soud její způsobilost k právním...
20.10.2016 00:01

K výkladu právních úkonů (jednání) v soukromoprávní oblasti

Z přechodného ustanovení § 3028 odst. 3 nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále již „o. z.“) vyplývá, že není-li v dalších přechodných ustanoveních stanoveno jinak, řídí se závazkové právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dosavadními právními předpisy. Současně však označené ustanovení stanoví, že uvedený právní režim nebrání ujednání stran, že se tato jejich práva a povinnosti budou řídit tímto zákonem...

Názory

24.04.2017 12:56

Meze kariérních soudců

      Současná doba není o nic složitější, než tomu bylo před deseti, padesáti či např. sto lety. Jen se mění podmínky, technické zázemí, společenské klima atd. atd. Budeme-li totiž nahlížet na „slasti a strasti“ té které životní etapy v našich poměrech, zjistíme, že problémy (tu někdy menší a tu zase zásadní) provázely i naše předky, přičemž se nedá tvrdit, že dnešní poměry jsou o mnoho horší, než tomu bylo v předcházejícím období (ba naopak).        Tak kupř. nahlédneme-li díky dobového (nejen) odborného tisku do našich tzv....
18.04.2017 13:13

K názoru Elišky Wagnerové k záměru obsadit NS z řad akademiků

     Dnešní LN publikovaly názor bývalé předsedkyně NS, soudkyně ÚS a nynější senátorky Elišky Wagnerové k problematice obsazování NS z řad akademiků („Nejvyšší soud ‚amatéry‘ unese“, LN, Názory, 18. 4. 2017 - http://kuc.cz/zikgm2, http://kuc.cz/sx3wpj). Její názor vítám, neboť dál vybízí diskutovat na uvedené téma. Eliška Wagnerová je vůči soudcům NS místy dosti kritická a přiznám se, že její pohled na rozhodovací praxi NS mne zaskočil. Souhlasím s autorkou, že soudci NS by se mohli stát i nesoudci – např. akademici. Na rozdíl od autorky ovšem zaujímám nikoliv...

Metodika k odškodňování nemajetkových újem

21.06.2017 15:13

Nejvyšší soud má aktualizovat Metodiku. Skutečně Nejvyšší soud?

    Web Česká justice dnes přinesl informaci, že „Nejvyšší soud připravuje aktualizaci metodiky pro odškodňování nemajetkové újmy na zdraví, kterou zveřejnil v roce 2014 v návaznosti na nový občanský zákoník. Na odborné konferenci v Brně to dnes řekl předseda soudu Pavel Šámal, poukázal...

O justici

27.06.2017 08:06

Profesor Miroslav Bárta: Nový občanský zákoník nelze učíst

     "Když si vemete nový občanský zákoník a zkusíte ho číst, tak i když budete mít poměrně nadstandardní IQ a nadstandardní pojmosloví, tak to neučtete..." Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., ředitel Českého egyptologického ústavu (in http://kuc.cz/fpo9m1, čas od cca 12:25 min)

Ukončené ankety

24.05.2017 23:56

Jmenování akademika, který se spolupodíle na tvorbě NOZ, přímo do funkce soudce (civilního kolegia) NS

  Anketa Jmenování akademika, který se spolupodílel na tvorbě NOZ, přímo do funkce soudce (civilního kolegia) Nejvyššího soudu je vhodné  (118) není vhodné (95) Celkový počet hlasů: 213     Poznámky:        Výsledek uvedené ankety vyzněl ve...

Hoc erat in more maiorum

10.12.2016 22:22

O poměrech v (prvorepublikové) justici

K materiálnímu zázemí u Nejvyššího soudu v roce 1921   "Voláme zejména po řádném vybudování Nejvyššího soudu v Brně. Přáli bychom si, aby bylo postaráno o dostatečný počet místností pro Nejvyšší soud, aby opatřeny byly řádné byty soudcům z Nejvyššího soudu, aby byla zřízena řádná...

Odkazy

16.04.2010 22:27

Odkazy na internetové stránky

INSTITUCE:    Ústavní soud ČR – rozhodnutí http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx   Evropský soud pro Lidská práva - http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx   EUR – LEX...

Čtenářská anketa: právníci z mimosoudní oblasti, kteří by mohli být vhodnými kandidáty na místo soudce Nejvyššího soudu

Datum: 09.06.2017

Vložil: čtenář

Titulek: JUDr. Jiří Handlar, Ph.D.

z justiční oblasti:

JUDr. Jiří Handlar, Ph.D., soudce Krajského soudu v Brně a odborný asistent katedry občanského práva, je významný specialista na závazkové právo a nepochybně by byl velkou posilou Nejvyššího soudu (srov. např. z poslední doby Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku, Nakladatelství Leges)

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    zleva trenér Krav Maga - Kapap Brno Miloš Tupý - http://kuc.cz/wvgydn (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - http://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

15.06.2017 15:03

Vypořádání podílového spoluvlastnictví a katastr nemovitostí

Vypořádání podílového spoluvlastnictví a katastr nemovitostí K rozdílu mezi simulovaným právním úkonem (jednáním) a právním úkonem (jednáním), kterým se obchází zákon K posuzování platnosti darovacích smluv, v jejichž důsledku mělo dojít ke zrušení a vypořádání podílového...

 Sbírka předpisů

 

http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

 

 

 

Autorovy knihy