K otázce "nemo plus iuris"

23.03.2016 20:54

    Je sice pravdou, že oba soudy se do určité míry otázkou dobré víry dovolatelky zabývaly, nicméně z jejich rozhodnutí není zřejmé, v jakém směru a na podkladě posuzování kterých právně významných okolností předvídaných v hypotéze právní normy tak činily. Jisté je, že pokud by tak pod vlivem judikatury Ústavního soudu učinily z hlediska reflektování právního názoru o nabytí nemovitosti od nevlastníka na základě dobré víry nabyvatele v zápis v katastru nemovitostí, nezbylo by jim, než zjištěné skutkové okolnosti daného případu poměřovat výhradně se znaky skutkové podstaty nabytí nemovitosti od nevlastníka, jak byl tento právní institut fakticky (poprvé) právně reglementován v nálezu Ústavního soudu ze dne 17. dubna 2014, sp. zn. I. ÚS 2219/2014. Z toho ovšem také pramení, že v řešení právní otázky nabytí nemovitosti od nevlastníka si nemohou soudy samy svévolně stanovovat kritéria či znaky, při jejichž osvědčení lze na danou právní otázku odpovědět kladně, nýbrž musejí - pokud chtějí vycházet z judikatury Ústavního soudu v této materii, především z posledně zmíněného nálezu Ústavního soudu a na něj navazující judikatury - odpovídajícím způsobem reflektovat závěry, k nimž při řešení tohoto originárního způsobu nabytí vlastnického práva dospěl Ústavní soud.

 

(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 2. března 2016, sp. zn. 30 Cdo 2095/2015)

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    zleva trenér Krav Maga - Kapap Brno Miloš Tupý - http://kuc.cz/wvgydn (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - http://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - http://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

26.10.2017 00:01

K aplikaci § 159a odst. 4 o. s. ř.

K aplikaci § 159a odst. 4 o. s. ř.   § 135 odst. 2, § 159a odst. 4 o. s. ř.        Vznikne-li mezi účastníky spor o určení vlastnictví k nemovitostem při žalobním tvrzení, že převodní smlouva je absolutně neplatná, přičemž otázka její neplatnosti byla již...

 Sbírka předpisů

 

http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

 

 

 

Autorovy knihy