K posuzování neplatnosti právního úkonu

12.11.2011 22:30

    Závěr, že právní úkon je neplatný pro rozpor se zákonem nebo proto, že zákon obchází, není možné učinit jen na základě gramatického výkladu, nýbrž je vždy třeba zkoumat účel zákonného zákazu či příkazu.

    Je v rozporu s principy právního státu, jestliže je preferován přístup upřednostňující výklad vedoucí k závěru o neplatnosti smlouvy před výkladem, na jehož základě není možno neplatnost smlouvy dovodit.

    V případě, kdy zákonné omezení směřuje pouze vůči jedné ze stran smlouvy, je třeba považovat smlouvu za neplatnou pouze výjimečně, a to tehdy, kdy by to bylo neslučitelné se smyslem a účelem daného zákonného omezení, přičemž zákonná úprava dotčená takovou smlouvou by nemohla bez tohoto obstát.

    Zatímco nedostatek schválení nakládání s „určeným majetkem“ je v zákoně č. 77/1977 Sb., ve znění pozdějších předpisů, sankcionován absolutní neplatností právního úkonu (§ 16 odst. 3), případné neschválení návrhu na nakládání s ostatním majetkem zákon žádnou sankcí nestíhá. Jestliže uvedený zákon stanoví omezení jedné ze stran, aby uzavřela smlouvu bez stanovení sankce, nevyplývá z toho bez dalšího, že taková smlouva je nezákonná a neplatná. Je totiž třeba vždy zkoumat další okolnosti, jako je veřejný zájem (tedy k čí ochraně je předmětné zákonné ustanovení určeno), dikci, smysl a účel zákona, následky pro druhou stranu (ochranu její dobré víry a nabytých práv) a další relevantní skutečnosti.*

 

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. srpna 2011, sp. zn. 30 Cdo 4831/2010 (in http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_prevedena2.nsf/WebSearch/1532BADD8F97CA0CC1257903002C8965?openDocument)

 

* právní větu zpracoval dr. J. Kolba, asistent předsedy OOK NS ČR

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    zleva trenér Krav Maga - Kapap Brno Miloš Tupý - http://kuc.cz/wvgydn (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - http://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - http://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

03.01.2018 21:21

K povinnosti soudu reagovat na argumentaci účastníka

K povinnosti soudu reagovat na argumentaci účastníka obsahující též odkaz na rozhodnutí Nejvyššího soudu   § 157 odst. 2 o. s. ř. čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod        Jde o pochybení, jestliže se odvolací soud v odůvodnění (písemného...

 Sbírka předpisů

 

http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy