K právní perfekci uzavření kupní smlouvy mezi nepřítomnými účastníky podle právní úpravy v r. 1977

11.11.2010 23:04

      § 44, § 45 odst. 1 až 3 obč. zák. k 3. březnu 1977

 

     V době, kdy podle odvolacího soudu mělo dojít k uzavření kupní smlouvy (3. března 1977), občanský zákoní v následujících ustanoveních stanovil tato hmotněprávní pravidla chování:

 

"§ 44

 

     Smlouva je uzavřena, jakmile se účastníci shodnou na jejím obsahu, pokud zákon nevyžaduje splnění dalších náležitostí.

 

§ 45

 

     (1) Návrh na uzavření smlouvy je třeba přijmout ve lhůtě určení navahovatelem. Není-li  lhůta určena, je třeba návrh přijmout ihned, jednají-li účastníci přímo; jinak je třeba jej přijmout bez zbytečného odkladu. N8vrh je přijat okamžikem, kdy přijetí návrhu došlo navrhovateli.

 

      (2) K uzavření smlouvy nedojde, je-li návrh přijat opožděně nebo požaduje-li druhý účastník změny; takový projev je novým návrhem.

 

      (3) Dokud návrh nebo jeho přijetí nedojde druhému účastníkovi, mohou účastníci od svých projevů ustoupit."

 

     Z citované právní úpravy vypplývá, že předpokladem vzniku každé smlouvy je shoda vůle obou stran (smluvní souhlas - konsens), a že nezbytným právním úkonem ke vzniku smlouvy je přijetí návrhu. K uzavření smlouvy mezi nepřítomnými účastníky ovšem nedojde již tím, že navrhovatelem (oferentem) učiněný návrh smlouvy je akceptován druhou stranou, jíž byl tento návrh určen (tj. adresátem návrhu, resp. oblátem), nýbrž až okamžikem, kdy přijetí návrhu došlo navrhovateli; teprve tímto časovým okamžikem dojde k právní perfekci uzavření smlouvy ve smyslu § 45 odst. 1 věty první obč. zák.

 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. října 2010, sp. zn. 30 Cdo 3052/2009, in http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_prevedena2.nsf/WebSearch/D4495E6FF97838ECC12577D20033C641?openDocument

 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    zleva trenér Krav Maga - Kapap Brno Miloš Tupý - http://kuc.cz/wvgydn (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - http://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - http://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

03.01.2018 21:21

K povinnosti soudu reagovat na argumentaci účastníka

K povinnosti soudu reagovat na argumentaci účastníka obsahující též odkaz na rozhodnutí Nejvyššího soudu   § 157 odst. 2 o. s. ř. čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod        Jde o pochybení, jestliže se odvolací soud v odůvodnění (písemného...

 Sbírka předpisů

 

http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy