K respektování nálezu Ústavního soudu v konkrétní věci při prolomení zásady nemo plus iuris

05.09.2012 23:06

    Ústavní soud v nálezu ze dne 11. 5. 2011, sp. zn. II. ÚS 165/11, zavázal Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočku v Liberci právním názorem (ve stručnosti shrnuto z odůvodnění rozhodnutí), že jednal-li žalovaný při koupi předmětných nemovitostí v dobré víře, je nezbytné mu poskytnout ochranu (jeho) vlastnického práva k těmto nemovitostem. Jinými slovy řečeno, Ústavní soud uzavřel, že i od nevlastníka lze nabýt vlastnické právo k (nemovité) věci, pokud nabyvatel jednal v dobré víře.

     Poněvadž dobrá víra žalovaného při koupi nemovitosti nebyla v odvolacím řízení vyvrácena ani zpochyněna, správně odvolací soud respektoval závazný právní názor Ústavního soudu v jeho vydaném nálezu stran poskytnutí ochrany vlastnickému právu žalovaného.      

     Vytknout lze snad odvolacímu soudu, že mu nepříslušelo (v odůvodnění rozhodnutí) kriticky komentovat judikovaný závěr Ústavního soudu ve světle jeho předchozí judikatury a doktríny, a to  již z důvodu kasační závaznosti  nálezu. V tomto směru je třeba zdůraznit, že Ústavní soud např. již v nálezu ze dne 13. 11. 1997 sp. zn. IV. ÚS 301/05, mj. vyložil: "Ústavní soud netvrdí, že je neomylný, ale trvá na tom, že v jednotlivých případech je konečnost sporu nepostradatelným znakem spravedlivého procesu, a proto jako orgán s posledním slovem musí být jeho právní názor v konkrétní věci nepodmíněně respektován. Opačný názor by odporoval samotnému principu kasačního rozhodování."

 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 8. 2012, sp. zn. 30 Cdo 2367/2012

 

 

Poznámka: I když Nejvyšší soud (s ohledem na absenci právně relevantní argumentace) ve skutkově obdobných věcech většinově nepřejímá právní závěry o prolomení zásady nemo plus iuris..., jak vyplývají z nálezu Ústavního soudu ze dne 11. 5. 2011, sp. zn. II. ÚS 165/11 (k tomu srov. např. http://kuc.cz/x79fh3,http://cms.vrcha.webnode.cz/news/k-otazce-nabyti-nemovitosti-od-nevlastnika/), ve shora uvedené věci, právě s ohledem na kasační charakter nálezu a nepodmíněné respektování v něm vyloženého právního názoru, nebylo žádného prostoru pro vedení jakékoli odborné polemiky.

    

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    zleva trenér Krav Maga - Kapap Brno Miloš Tupý - http://kuc.cz/wvgydn (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - http://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - http://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

26.10.2017 00:01

K aplikaci § 159a odst. 4 o. s. ř.

K aplikaci § 159a odst. 4 o. s. ř.   § 135 odst. 2, § 159a odst. 4 o. s. ř.        Vznikne-li mezi účastníky spor o určení vlastnictví k nemovitostem při žalobním tvrzení, že převodní smlouva je absolutně neplatná, přičemž otázka její neplatnosti byla již...

 Sbírka předpisů

 

http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

 

 

 

Autorovy knihy