Malá poznámka k nálezu Ústavního soudu ve věci sp. zn. II. ÚS 1257/15

21.10.2015 18:03

Dne 1. 10. 2015 pod sp. zn. II. ÚS 1257/15 vydal Ústavní soud nález, jímž zrušil usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 2. 2015, kterým bylo odmítnuto dovolání žalobce. Nemíním rozebírat konkrétní aspekty dané věci, ale při čtení odůvodnění nálezu jsem zaregistroval následující právní názor, který - měl-li by najít širší uplatnění - by znamenal naprostý obrat v dosavadním výkladu procesních norem upravujících dovolací řízení.


O co konkrétně jde?


Ústavní soud v odůvodnění nálezu mimo jiné zaujal právní názor, že Nejvyšší soud "musí v usnesení o odmítnutí dovolání reagovat na otázky, které dovolatel vymezil a které podle jeho názoru ještě nebyly v praxi dovolacího soudu samostatně řešeny, a to bez ohledu na skutečnost, že by podle jeho názoru šlo například o otázky, které se míjejí se skutkovým obsahem projednávané věci."


Vycházeje z tohoto názoru by pak v dovolací praxi mělo platit, že pokud dovolatel v dovolání vymezí právní otázku či právní otázky, které "nebyly v praxi dovolacího soudu samostatně řešeny" (kterážto formulace je ale poněkud jiná, než zákonné znění § 237 o. s. ř. stanovící přípustnost dovolání), byť "se míjejí se skutkovým obsahem projednávané věci" (tedy jdou mimo skutkový rámec, z nějž při rozhodování vycházel odvolací soud a jímž je vázán dovolací soud, neboť skutková zjištění v dovolacím řízení nelze revidovat), měl by dovolací soud přesto se takovou argumentací z věcného hlediska zabývat.


To je ovšem úplné novum v dovolací praxi a takový závěr se podle mého názoru příčí dikci § 237 o. s. ř. a procesní úpravě dovolacího řízení. Vždyť přeci jde-li o skutek, na nějž odvolací soud např. aplikoval příslušné hmotně právní pravidlo chování, pak přípustnost dovolání ve smyslu § 237 o. s. ř. je limitována tímto skutkovým rámcem potud, že dovolatel musí vymezit (jednu ze čtyř v úvahu přicházejích alternativ) předpokladů přípustnosti dovolání z hlediska vymezení otázky (z hlediska hmotného nebo procesního práva), na jejímž vyřešení závisí rozhodnutí odvolacího soudu. Připomínám, že podle § 241a odst. 1 o. s. ř. dovolání lze podat pouze z důvodu, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci; nelze tedy brojit proti skutkovým zjištěním.


Pokud je tedy odvolacím soudem zjištěn (případně odvolací soud převzal pro své rozhodnutí skutková zjištění učinění soudem prvního stupně) skutek As, na který odvolací soud aplikoval právní pravidlo chování Ap, pak není možné, aby dovolatel v dovolání vymezil předpoklad jeho přípustnosti na řešení právní otázky Bp vycházející ze (dovolatelem sledovaného) skutkového stavu Bs (což je ona Ústavním soudem použitá formulace "se míjejí se skutkovým obsahem projednávané věci."). V takovém případě totiž dovolací soud je toliko povinen upozornit dovolatele (roz. v odůvodnění svého odmítacího usnesení stručně vyložit), že napadené rozhodnutí odvolacího soudu nespočívá na řešení této otázky, nevychází ze skutkového rámce popsaného dovolatelem, který v dovolacím řízení nelze revidovat.


Z popsaných důvodů se proto domnívám, že výše učiněný právní názor Ústavního soudu nemůže v dovolací praxi najít uplatnění, neboť nesouzní s § 237 o. s. ř. a násl.

 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    zleva trenér Krav Maga - Kapap Brno Miloš Tupý - http://kuc.cz/wvgydn (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - http://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - http://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

26.10.2017 00:01

K aplikaci § 159a odst. 4 o. s. ř.

K aplikaci § 159a odst. 4 o. s. ř.   § 135 odst. 2, § 159a odst. 4 o. s. ř.        Vznikne-li mezi účastníky spor o určení vlastnictví k nemovitostem při žalobním tvrzení, že převodní smlouva je absolutně neplatná, přičemž otázka její neplatnosti byla již...

 Sbírka předpisů

 

http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

 

 

 

Autorovy knihy