Stanovisko k problematice rozhodování soudů o omezení svéprávnosti ve výkonu volebního práva člověka dosud přijato nebylo

10.11.2016 00:14

    I když předmětem programu včerejšího zasedání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu bylo také projednání návrhu stanoviska sp. zn. Cpjn  23/2016 k rozsudkům soudů ve věci omezení svéprávnosti člověka a jejich dopadu na výkon volebního práva, k hlasování o tomto návrhu zatím nedošlo. Vzhledem k závažnosti daného tématu byl totiž pověřen další člen k vypracování oponentního návrhu stanoviska, které by mělo předložit argumentaci vedoucí naopak k závěru, že obecné soudy jsou oprávněny rozhodovat o omezení svéprávnosti ve výkonu volebního práva člověka, i když příslušné volební zákony v rámci zakotvené překážky práva volit odkazují na institut omezení svéprávnosti, který je explicitně koncipován na omezení člověka právně jednat, navíc v soukromoprávní oblasti.


     Z proběhnuvší diskuze v kolegiu zatím v drtivé většině vyzněl názor, že výkon volebního práva není právním jednáním, v jednom případě člen kolegia prezentoval (ve shodě s jeho předchozí písemnou připomínkou) zase názor, že v rámci tzv. zbytkové pravomoci by soudy měly o omezení svéprávnosti ve výkonu volebního práva člověka rozhodovat. Ze strany asi tří členů kolegia zazněl názor, že by předložený návrh stanoviska v této věci měl být dopracován o argumenty, které se objevují v písemném vyjádření zpracovatele stanoviska k uplatněným připomínkám z tzv. vnějších připomínkových míst.


     Z mého pohledu ke škodě věci nakonec o předloženém návrhu stanoviska hlasováno nebylo, ač pouze dva členové kolegia podali k tomuto návrhu písemné připomínky (v jednom případě jako nesouhlas s věcným řešením problému ve stanovisku s tím, že naopak by ve stanovisku měl být zaujat názor, že soudy jsou oprávněny v této materii rozhodovat, ve druhém případě - kromě určitých formulačních výhrad - jako podnět k dopracování stávajícího návrhu stanoviska o další právní argumentaci, jež by právní názor vyložený ve formulované právní větě /a navíc oproštěný od latinského výrazu "delege lata", který se v právních větách publikovaných rozhodnutí v tzv. Zelené sbírce dosud nikdy nepoužíval/ silnějši podepřel).


      Řešení daného problému se tedy odsouvá na pozdější zasedání civilního kolegia, podle mého odhadu možná na jeho lednové či únorové zasedání v příštím roce.

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    zleva trenér Krav Maga - Kapap Brno Miloš Tupý - http://kuc.cz/wvgydn (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - http://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - http://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

26.10.2017 00:01

K aplikaci § 159a odst. 4 o. s. ř.

K aplikaci § 159a odst. 4 o. s. ř.   § 135 odst. 2, § 159a odst. 4 o. s. ř.        Vznikne-li mezi účastníky spor o určení vlastnictví k nemovitostem při žalobním tvrzení, že převodní smlouva je absolutně neplatná, přičemž otázka její neplatnosti byla již...

 Sbírka předpisů

 

http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

 

 

 

Autorovy knihy