K přerušení řízení o určení vlastnictví do skončení trestního řízení vztahujícího se k realizované majetkové transakci

19.10.2016 21:43

 

Vyjde-li v řízení o určení vlastnictví k nemovitému majetku najevo skutečnost, že probíhá trestní řízení, v němž má být řešena otázka trestněprávního jednání osob v souvislosti s majetkovou transakcí, která může mít význam pro rozhodnutí soudu o vlastnictví (z hlediska řešené otázky nabytí vlastnického práva od nevlastníka na základě dobré víry nabyvatele za účinnosti zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,  v rozhodném znění), pak je tu důvod k přerušení tohoto řízení podle § 109 odst. 2 o. s. ř.  

 

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 9. 2016, sp. zn. 30 Cdo 2724/2016

 

 

Poznámka: V rozhodovací praxi senátu 30 Cdo byly opakovaně zaznamenány případy, kdy soudy při rozhodování sice správně reflektovaly judikaturu Ústavního soudu (ale již i Nejvyššího soudu - k tomu srov. rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 9. 3. 2016, sp. zn. 31 Cdo 353/2016) vztahující se k řešení právní otázky nabytí vlastnického práva od nevlastníka na základě dobré víry nabyvatele jednajícího v důvěře v zápis v katastru nemovitostí, nicméně v řízení již (někdy vůbec) nezkoumaly příslušné znaky nové skutkové podstaty nabytí od nevlastníka, jak byla vymezena Ústavním soudem v jeho nálezu ze dne 17. 4. 2014, sp. zn. I. ÚS 2219/12; v těchto případech se povětšinou v odůvodnění svých rozhodnutí omezily na konstatování předmětné judikatury Ústavního soudu s tím, že nabyvatel jednal v dobré víře a proto je mu zapotřebí ve smyslu označené judikatury přiznat soudní ochranu jeho vlastnickému právu.

     Nejvyšší soud tento postup soudů nesdílí, a proto v těchto věcech přistupuje k vydávání kasačních rozhodnutí s tím, že je nezbytné posoudit právně rozhodné skutečnosti z hlediska Ústavním soudem vymezené skutkové podstaty nabytí nemovitosti od nevlastníka. Publikované rozhodnutí pak souvisí s řešením předběžné otázky v trestním řízení, pro kterou je nezbytné řízení o určení vlastnictví k nemovitostem (z důvodů shora vyložených) přerušit. 

 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    zleva trenér Krav Maga - Kapap Brno Miloš Tupý - http://kuc.cz/wvgydn (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - http://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

15.06.2017 15:03

Vypořádání podílového spoluvlastnictví a katastr nemovitostí

Vypořádání podílového spoluvlastnictví a katastr nemovitostí K rozdílu mezi simulovaným právním úkonem (jednáním) a právním úkonem (jednáním), kterým se obchází zákon K posuzování platnosti darovacích smluv, v jejichž důsledku mělo dojít ke zrušení a vypořádání podílového...

 Sbírka předpisů

 

http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

 

 

 

Autorovy knihy