Archiv článků

11.02.2020 09:45

Rozhodnutí navržená k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek (materiál pro zasedání kolegia OOK NS únor 2020)

CIVILNÍ KOLEGIUM NEJVYŠŠÍHO SOUDU -  ÚNOR 2020                   Obsah Poř. č. 1  Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 09. 2019, sp. zn. 31 Cdo 1954/2019 Podmínka existence nezákonného rozhodnutí ve smyslu § 8 odst. 1 a 2 OdpŠk je splněna...
07.02.2020 11:14

Seznam kandidátů na jmenování soudců - únor 2020

Ani v letošním roce Msp nezveřejnilo předem seznam kandidátů na soudce. Tomuto problému jsem se již v minulosti věnoval (viz např. zde: vrcha.webnode.cz/news/proc-msp-nezverejnuje-kandidaty-na-soudce/), avšak ke zjednání nápravy nedošlo. Přitom v poměrech demokratického právního státu by mělo...
02.02.2020 23:50

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku   § 142 odst. 1 o. s. ř. § 8 odst. 1, § 9 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších...
02.02.2020 23:49

K absolutní neplatnosti převodní smlouvy v důsledku obcházení zákona

K absolutní neplatnosti převodní smlouvy v důsledku obcházení zákona   § 39 obč. zák.        Smlouva o převodu spoluvlastnického podílu k nemovitému majetku je pro obcházení zákona podle § 39 obč. zák. absolutně neplatná, jestliže ji účastníci předložili...
31.01.2020 15:52

Vyjádření k návrhu na dočasné přidělení JUDr. J. K., soudce Okresního soudu v T. k Nejvyššímu soudu

Vyjádření zde: vrcha.webnode.cz/news/vyjadreni-k-navrhu-na-docasne-prideleni-judr-j-k-soudce-okresniho-soudu-v-t-k-ns/
31.01.2020 15:32

Vyjádření k návrhu na dočasné přidělení JUDr. J. K., soudce Okresního soudu v T. k NS

  Soudcovské radě Nejvyššího soudu                                                                          ...
22.01.2020 23:03

K hlasování civilního kolegia k záměru revidovat Metodiku k odškodňování nemajetkové újmy na zdraví

Krátce před zasedáním vlády (dne 25. 11. 2019) jsem se z publikovaného programu jednání dozvěděl, že se členové vlády mají mj. seznámit s informací o záměru revidovat Metodiku k odškodňování nemajetkové újmy na zdraví (opakovaně nesprávně označovanou za Metodiku Nejvyššího soudu, který...
15.12.2019 18:11

Aktualizováno 15. 12. 2019: Metodika (podle některých Nejvyššího soudu) k § 2958 o. z. se má revidovat. Text Metodiky během krátké doby zaznamenal změny. Aktuálně jsou tak bez vysvětlení na webu Nejvyššího soudu publikovány dvě rozdílné verze Metodiky

       V následujícím textu reaguji na situaci, kdy jsem zjistil, že na jednání vlády dne 25. 11. 2019 putuje materiál, který se týká Metodiky (nesprávně označované jako) "Nejvyššího soudu", k němuž jsem jako člen civilního kolegie NS neměl...
10.12.2019 15:53

Bývalá předsedkyně NS Iva Brožová mnohé překvapila svým názorem

Bývalá předsedkyně Iva Brožové po delší době vyjádřila v dnešních LN svůj názor k aktuální otázce týkající se nominace nynějšího předsedy NS Pavla Šámala na Ústavní soud, jakož i k možnému jmenování nynějšího místopředsedy NS Romana Fialy na post předsedy NS. V článku...
09.12.2019 08:00

K podmínkám tvorby vůle obce a jejího projevování navenek

§ 41 odst. 2, § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů     Starosta zastupuje obec navenek, vůli obce nevytváří (tu primárně vytváří zastupitelstvo obce), nýbrž ji (např. podpisem příslušné smlouvy) projevuje. Z formálně právního...

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 24 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

ANDĚL.pdf (205003)

 

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

13.02.2010 12:34

K verifikačnímu rozsahu při zkoumání, zda smlouva naplňuje znaky tzv. lichevní smlouvy

         Objektivním znakem tzv. lichevní smlouvy, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k nemovitostem, je existence písemně uzavřené smlouvy o převodu nemovitostí, v níž je poskytované plnění (cena za převáděný nemovitý majetek) v hrubém...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)