Anketa

Funkce soudce by měla zaniknout uplynutím kalendářního roku, v němž soudce dosáhne věku

70 let (392)
24%

67 let (42)
3%

65 let (1 216)
74%

Celkový počet hlasů: 1650

Aktuality

04.11.2020 06:54

Medici jako sanitáři

vrcha.webnode.cz/news/medici-jako-sanitari/  
21.10.2020 22:20

Aktuálně k návrhu Etického kodexu soudců

       K problematice návrhu Etického kodexu soudců (dále již "EK") jsem se v předchozím období již několikrát vyjádřil (např. zde: vrcha.webnode.cz/news/strucne-k-navrhu-etickeho-kodexu-soudce/). Kritizoval jsem mj., že soudci nemají možnost se k tomuto návrhu vyjádřit....

Judikatura senátu 24 Cdo

07.05.2020 20:11

K posuzování obsahu právního jednání K obcházení zákona

K posuzování obsahu právního jednání K obcházení zákona   § 545, § 55 odst. 1, § 556 odst. 1 a 2, § 580 odst. 1 o. z. § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)         Byla-li uzavřena předběžná smlouva...
07.05.2020 20:10

K pasivní legitimaci v řízení o určení (spolu)vlastnictví k nemovité věci

K pasivní legitimaci v řízení o určení (spolu)vlastnictví k nemovité věci   § 80 o. s. ř. § 11 odst. 1, § 17 odst. 2 a 4 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)        Vzhledem k právním a evidenčním účinkům zápisů...
07.05.2020 20:08

K nabytí nemovitosti (osobou příbuznou) od nevlastníka podle dosavadní právní úpravy

K nabytí nemovitosti (osobou příbuznou) od nevlastníka podle dosavadní právní úpravy   § 132 odst. 1 obč. zák.      Z dobrověrného nabytí vlastnického práva není vyloučen nabyvatel, který je osobou blízkou k převodci, byť by vlastnické právo od převodce nabyl...
07.05.2020 20:07

K otázce uzavření převodní smlouvy mezi nepřítomnými účastníky podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

K otázce uzavření převodní smlouvy mezi nepřítomnými účastníky podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník   § 44, § 46 odst. 2 obč. zák.        Jestliže účastníci listinu označenou jako kupní smlouva (jejímž předmětem měl být převod vlastnického práva...
07.05.2020 20:05

K přesunu důkazního břemene při popření pravosti podpisu na převodní smlouvě K prokazování pravosti podpisu na převodní smlouvě

K přesunu důkazního břemene při popření pravosti podpisu na převodní smlouvě K prokazování pravosti podpisu na převodní smlouvě   § 120 a násl. o. s. ř.        Zpochybnila-li žalovaná strana pravost (úředně neověřeného) podpisu převodkyně (právní předchůdkyně...

Judikatura senátu č. 30 Cdo

02.02.2020 23:50

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku   § 142 odst. 1 o. s. ř. § 8 odst. 1, § 9 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů        Lze-li hodnotu nemovité věci vyjádřit v penězích, je zapotřebí ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku stanovit výši mimosmluvní odměny advokáta podle tarifní hodnoty odpovídající obvyklé ceně tohoto majetku.       Z pohledu rozhodování o náhradě nákladů řízení kupní cena nevyjadřuje zjištěnou obvyklou cenu v daném místě a čase převáděného nemovitého majetku, který je předmětem řízení....

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek

12.01.2021 13:38

Rozhodnutí navržená k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek (materiál pro zasedání kolegia OOK NS leden 2021)

Poř. č. 1          Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 01. 07. 2020, sp. zn. 20 Cdo 1655/2020 V řízení o výkonu rozhodnutí (exekuci) lze moderovat příslušenství pohledávky rozhodnutím o částečném zastavení prováděného výkonu rozhodnutí (exekuci) podle...

Odlišná stanoviska, připomínky a vyjádření

21.10.2020 22:18

Vyjádření k návrhu Etického kodexu soudců

     Věc: Vyjádření k návrhu Etického kodexu (dále též „EK“)      1. V úvodu EK se mj. praví, že: Soudcovská unie České republiky na svém 15. výročním shromáždění přijala dne 26. 11. 2005 Etický kodex soudců, který vychází z principů etického kodexu...
11.07.2020 10:41

Aktualizováno k 11. 7. 2020: Připomínky k materiálu: Etický kodex soudců – Etické zásady chování soudce

Etický kodex soudců – Etické zásady chování soudce   1. Jak bylo dne 23. 6. 2020 avizováno předsedou Nejvyššího soudu (dále též „NS“) Petrem Angyalossym v souvislosti s návštěvou ministryně spravedlnosti Marie Benešové na NS, které – dříve, než tak bylo učiněno soudcům samotným,...
31.01.2020 15:32

Vyjádření k návrhu na dočasné přidělení JUDr. J. K., soudce Okresního soudu v T. k NS

  Soudcovské radě Nejvyššího soudu                                                                          ...

Judikatura Ústavního soudu

17.12.2020 12:54

K (dnes vyhlášenému) nálezu Ústavního soudu z 8. 12. 2020, sp. zn. II. ÚS 623/20

Ústavní soud (dnes vyhlášeným) nálezem ze dne 8. 12. 2020, sp. zn. II. ÚS 623/20 (zde: www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2020/II._US_623_20_na_web.pdf), kromě stížností napadených rozhodnutí soudu prvního stupně a odvolacího soudu, zrušil rovněž usnesení...
21.06.2019 09:42

Bez komentáře - K hospodě U Kaštanu

Sp.zn. Populární název Soudce...
10.01.2019 10:31

K náležitostem odůvodnění soudního rozhodnutí (skutková zjištění)

     Dospěl-li prvostupňový soud na základě řádně provedených důkazů k nějakým (z těchto důkazů standardním způsobem dovozeným) skutkovým závěrům, nemůže odvolací soud - má-li být jeho rozhodnutí přezkoumatelné - takto zjištěný skutkový stav deformovat tím, že ze soudem prvního...

Články

24.11.2020 23:53

K odmítnutí dovolání

Není jistě žádným tajemstvím, že značná část dovolání proti rozhodnutím odvolacích soudů bývá Nejvyšším soudem vydaným usnesením odmítána. Povětšinou se tak děje z toho důvodu, že dovolatel v podaném dovolání právně relevantním způsobem, respektive vůbec nevymezil dovolací důvod  či (případně i) předpoklady přípustnosti dovolání.   Pokud jde o důvod dovolání, ten musí být vymezen tak, že dovolatel uvede právní posouzení věci, které pokládá za nesprávné a současně vyloží, v čem spořívá nesprávnost tohoto právního posouzení. Nepřichází v úvahu, aby si dovolatel...
18.10.2020 09:02

Nakládání s obecním nemovitým majetkem

   Ač byla dosud (nejen) v odborné literatuře problematice nakládání s obecním nemovitým majetkem věnována poměrně značná pozornost, přesto se lze v praxi specializovaného senátu (24 Cdo) Nejvyššího soudu setkávat s celou řadou pochybení starostů či zastupitelstev při rozhodování o předmětných (dříve) majetkoprávních úkonech, respektive (podle nynější právní úpravy) majetkoprávních jednáních. Příčinou těchto pochybení většinou bývá určitá nepozornost jednajících odpovědných osob, patrně pramenící ze značného množství plnění různorodých povinností, které přináší...
11.12.2018 17:31

K rozhodování soudu o přiznání osvobození od soudních poplatků

     Podle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř. na návrh může předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li proto zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však...

Názory

30.11.2020 13:57

David Kosař: Někteří advokáti se vůči Nejvyššímu soudu vyjadřují dost neuctivě

Letošní říjnový časopis Soudce přinesl rozhovor s doc. JUDr. Davidem Kosařem, Ph.D., LL.M., J.SD., který je vedoucím Ústavu pro otázky soudnictví (JUSTIN) na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Rozhovor s Davidem Kosařem vedl Mgr. Miroslav Jurman, místopředseda Okresního soudu v Českých Budějovicích.   V rozhovoru David Kosař mj. uvedl: „…mám pocit z nějakých rozhovorů, které jsme vedli v rámci našeho výzkumu, že dost respondentů z velkých advokátních kanceláří v Praze má pocit, že erudice a kvalita je největší deficit českého...
04.11.2020 06:49

Medici jako sanitáři

  Počátkem devadesátých let jsem pracoval jako sociální pracovník a měl jsem tak jedinečnou možnost při šetření v domácnostech poznat, kdo skutečně pomoc od státu jako sociálně potřebný potřebuje a kdo by naopak mohl i svým přičiněním svou sociální situaci (např. tím, že se zaměstná) zlepšit. Vzpomínám si na mnoho rodin, v nichž byl řešen problém "ufinancování" jejich dítěte - studenta vysoké školy. Leckdy studenti ze sociálních rodin, ve snaze pomoci svým rodičům, o víkendech pracovali, aby si vydělali nějaké peníze pro své studium. V současné době (nouzový stav) určitá část studentů...

O justici

23.06.2020 18:48

Průvodce pro soudce pro užívání sociálních sítí - materiál - "Financování poskytnuté vládou Spojených států"

Praktický průvodce soudce pro užívání sociálních sítí v kontextu střední a východní Evropy - file:///C:/Users/Vrcha/Desktop/Průvodce%20soudce%20na%20sociálních%20sítích.pdf

Ukončené ankety

24.12.2018 11:43

K otázce omezení duševně těžce nemocného člověka v jeho svéprávnosti

Člověka stiženého těžkou duševní poruchou (např. hlubokou mentální retardací), o nějž je třeba trvale (celodenně) pečovat je třeba omezit v jeho svéprávnosti (69) není třeba omezit v jeho svéprávnosti a postačí mu jmenovat opatrovníka k ochraně jeho zájmů (56) ...

Odkazy

16.04.2010 22:27

Odkazy na internetové stránky

INSTITUCE:    Ústavní soud ČR – rozhodnutí https://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx   Evropský soud pro Lidská práva - https://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx   EUR – LEX...

Metodika k odškodňování nemajetkových újem

24.11.2020 16:57

On-line schůzka

eudeska.justice.cz/Lists/EUD/Attachments/2753/MSP-666_2020-OSV-OSV.pdf  

Hoc erat in more maiorum

28.12.2020 19:08

František Rouček: K výkladu civilního kodexu

      „Mezi řečené normy dané (jimiž se zabývá právní dogmatika) patří…zákony a tedy také zákon občanský. Proto když pojal jsem myšlenku napsati komentář k platnému zákonu občanskému a získal pro ni také univ. prof. Dra Jaromíra Sedláčka a společně s ním kruh vědeckých...

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 24 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, s.246. Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

 

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Msp - poskytnuté informace: eudeska.justice.cz/informace-dle-106-199

 

Komora soudních znalců - kszcr.cz/index.html?error=norights

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Rozhodnutí Ústavního soudu Slovenské republiky - www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

 

 

Anděl 2020.pdf (195729)

 

Judikatura senátu č. 30 Cdo

02.02.2020 23:50

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku   § 142 odst. 1 o. s. ř. § 8 odst. 1, § 9 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)