Dne 13. 6. 2018 bude civilní kolegium projednávat i rozhodnutí ve věci svéprávnosti

03.06.2018 00:07

    Dne 13. 6. t. r. bude na zasedání civilního kolegia mj. rozhodováno o publikaci tohoto rozsudku (s následující právní větou) ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek:

 

Poř. č. 9         

 

Člověku, který pro svou duševní poruchu fakticky není schopen žádného právního jednání (jde např. o imobilního těžce duševně nemocného člověka), nelze navrátit jeho svéprávnost a za účelem ochrany jeho zájmů mu jmenovat opatrovníka.

           

            (Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2017, sp. zn. 30 Cdo 836/2017)

 

     Proti publikaci tohoto rozhodnutí v "zelené sbírce" se vyjádřilo několik připomínkových míst (Právnická fakulta UP v Olomouci, Okresní soud ve Vsetíně, Okresní soud v Táboře, Ministerstvo spravedlnosti a Veřejná ochránkyně práv), která - oproti názoru obsaženému v uvedeném rozsudku - naopak zaujímají názor (ve stručnosti shrnuto z jejich podaných připomínek k uvedenému rozhodnutí), že člověku, byť není fakticky schopen žádného jednání (např. imobilní, těžce duševně nemocný člověk, neschopný jakéhokoliv projevu),  by přesto měla být navrácena plná svéprávnost a mělo by být přistoupeno k přijetí mírnějšího opatření (jmenování opatrovníka podle § 465 o. z.).

     Lze tedy očekávat zajímavou diskusi na uvedené téma, neboť uvedené rozhodnutí řeší velmi zásadní právní otázku, která souvisí mj. též (což se podává z některých připomínek) i s problematikou zvýšeného nápadu této agendy, kterou by soudy (pakliže by se prosadil právní názor v uvedeném rozhodnutí), musely řešit v poněkud jiném režimu. 

     Jak se uvádí v jedné z připomínek:

     "Podle údajů získaných na Setkání k vybraným otázkám svéprávnosti, opatrovnictví a podpůrných opatření při narušení
schopnosti zletilých osob právně jednat na MS ČR dne 30. 8. 2017 víme ale jistě, že bylo jen za roky 2014 až 2016 přistoupeno k opatrovnictví bez omezení svéprávnosti soudy:

     - soukromý opatrovník: 4 .559

     - veřejný opatrovník:        628

     Celkem:                        5.187"

     Znění předmětného rozsudku (v rozsahu navrhovaném k jeho publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek) včetně připomínek k němu (doručených Nejvyššímu soudu v řádné lhůtě) je zde: vrcha.webnode.cz/news/rozhodnuti-navrzena-k-publikaci-ve-sbirce-soudnich-rozhodnuti-a-stanovisek-material-pro-zasedani-kolegia-ook-ns-listopad-2016/

    Čtenáři mohou svůj názor k uvedené právní otázce vyjádřit v anketě zde: https://vrcha.webnode.cz/

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 24 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)              ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý anděl21017079.pdf (225148)

 

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

09.04.2019 21:19

Opis ze spisu jako skutkové zjištění

Opis ze spisu jako skutkové zjištění   § 157 odst. 2 o. s. ř.   Opis ze spisu nenahrazuje soudem učiněná skutková zjištění.   Je třeba mít na paměti, že z toho kterého důkazu může vyplývat hned několik okolností, informací, případně svědek může v rámci své výpovědi...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)