Benešová: Nový občanský zákoník pod stůl nespadne

13.08.2013 00:35

   

   Ministryně spravedlnosti Marie Benešová ve včerejším  Interview ČT24 prohlásila, že je reálné stihnout schválit doprovodné zákony občanského zákoníku. "Byl to nechtěný dáreček, já zpočátku nebyla fanda nového zákoníku, ale nezahodíme 12 let práce, to by bylo nezodpovědné - navíc v době, kdy dochází ke školení advokátů a soudců. Museli jsme zvolit nejmenší zlo, odročení věci o rok by nic nepřineslo," uvedla. (https://kuc.cz/5kpiu1).

     Ani paní ministryně ovšem nehovoří o kvalitě nového civilního kodexu, nýbrž (pouze) o tom, že při jeho tvorbě bylo až příliš vynaloženo energie a nyní i finančních prostředků na probíhající školení.

     Milan Kindl, významný český civilista, který dlouhodobě podrobuje kritice nový občanský zákon, ve své včerejší úvaze „Přízrak doby“ mj. uvádí:  "Jen sportovní sdružení si přece svého času spočetla, že je přijde na pěkných pár (set) milionů, aby se ze zcela nemoderních sdružení přejmenovala na supermoderní spolky." (https://dockindl.cz/prikaz-doby).

     Jistě, nové komentáře nového civilního kodexu jsou již téměř zpracované. Školící vlna zasáhla celou naší zemi, avšak nikde dosud nebylo prezentováno, jaké náklady si skutečně vynutí tato zásadní změna v soukromoprávní regulaci, a jaké důsledky přinese oslabení principu předvídatelnosti soudního rozhodování. To vše v situaci, kdy nelze pominout věcnou rovinu problémů nového kodexu, kterou v předchozím období definovala např. skupina vysokoškolských učitelů na brněnské právnické fakultě a soudců Nejvyššího soudu: 

     a) nemodernost návrhu,

     b) radikální diskontinuita,

     c) pochybná koncepce vazeb na veřejné právo a

     d) absence odpovídající procesní úpravy,

     případně soudkyně Tribunálu Soudního dvora Evropské unie Irena Pelikánová:

  • Kompletní změna českého soukromého práva přinese občanům i podnikatelům velké náklady a problémy.
  • NOZ je poměrně málo kompatibilní s evropskými trendy.
  • V NOZ použití velkého množství vzorů (zahraničních zákonů) způsobilo, že NOZ není dostatečně vnitřně jednotný.
  • Projevila se nezkušenost autorů s legislativní prací; mám spíše dojem, že autoři NOZ více ustupovali tlakům politickým než odborně právnickým.
  • NOZ je tak kuriózní, že způsobí stejné problémy, jako bychom převzali zákon ze zahraničí. Navíc ale nebudeme mít jakoukoli pomoc pro výklad předpisů, jako je literatura nebo judikatura soudů. Všechno začne zase od nuly. Nový občanský zákoník a ještě více zákon o obchodních korporacích jsou velmi nedokonalá díla. Kdybychom převzali zákoník, který má za sebou stoletou zkoušku životem, byla by to lepší cesta. (https://vrcha.webnode.cz/news/nejen-o-tvrzene-lenosti-a-kuriozite-aneb-dalsi-pohledy-na-noz-/)

   Legislativní uspěchanost, kterou nyní zažíváme, se ovšem nemusí vyplatit. Nejde ani o to, že tzv. doprovodné zákony k občanskému zákoníku nejsou ještě schváleny, nýbrž o stav totální uspěchanosti zahlcení novou právní regulací, kdy objem přijímaných předpisů, především však absolutně nedostatečná lhůta na jejich faktické vžití do povědomí alespoň osob s právnickým vzděláním, je doslova flagrantní.

      Stále jsem se domníval, že v situaci, kdy z ekonomického hlediska náš stát vykazuje značné problémy a k řešení se otevírají mnohem závažnější otázky, by podobné významné počiny v oblasti změny soukromoprávní regulace měly být odsunuty na pozdější, ekonomicky příznivější období. Zavedení nového systému změny v soukromoprávní úpravě totiž s sebou přináší nejen výrazné finanční výdaje, ale především vážnou hrozbu, že předvídatelnost soudního rozhodování bude znesnadněna, neboť složité ústrojí nového občanského zákoníku, plné archaismů, nových institutů, ale i větších či menších nepřesností, absolutně znemožňuje učinit závěr, že od 1. 1. 2014 bude české soukromé právo lepší, předvídatelnější, občanům a státním orgánům srozumitelnější. Podle mého názoru nastane pravý opak.

 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            Pavel Vrcha...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy