Dnes proběhlo projednání připomínek soudců NS k návrhu Pravidel pro výběr kandidátů na soudce NS

24.05.2017 23:47

Na dnešním shromáždění soudců NS proběhlo připomínkování k první verzi návrhu Pravidel pro výběr kandidátů na soudce NS, které zpracovalo vedení NS.

 

Předseda NS prof. Pavel Šámal úvodem zdůraznil, že obsah Pravidel nemůže být nastaven způsobem, který by omezoval jeho zákonem dané pravomoci za výběr kandidátů na soudce NS. Uvedl také, že v těch případech, kdy považoval připomínky soudců NS za racionální, podnětné, přistoupil k jejich zapracování do návrhu Pravidel.

 

A skutečně podle dnes (soudcům NS) zveřejněného (stále ovšem rozpracovaného) návrhu Pravidel bylo možno zaznamenat, že předseda NS některé připomínky soudců zohlednil a do stávajícího textu zapracoval. Naopak některé připomínky nezohlednil, avšak při dnešním jednání vyložil, proč tak učinil. Vzhledem k rozličným (dílčím) úpravám je proto zapotřebí vyčkat na zveřejnění finálního dokumentu, podle kterého bude možné současně porovnat, v jakém rozsahu stávající první verze Pravidel doznala změn.

 

Snad nejradikálnější připomínka, která zazněla, a to požadavek, aby kandidát na soudce NS z mimosoudní oblasti byl při splnění zákonem stanovených předpokladů jmenován k některému z okresních soudů a poté dočasně přidělen k výkonu funkce soudce NS, předsedou NS reflektována nebyla. K této výhradě jsem se ostatně i já přihlásil, neboť je opravdu nereálné od okresních soudů požadovat, aby se v důsledku sledovaného záměru zaplnilo jedno soudcovské místo u příslušného okresního soudu pro soudce, který by po svém jmenování do funkce byl dočasně přidělen k NS s tím, že pokud by se osvědčil, byl by poté k NS trvale přeložen, a v případě, že by se u NS neosvědčil, by se po uplynutí doby pro dočasné přidělení vrátil k onomu okresnímu soudu.


Navíc navrhovaný postup (jmenování kandidáta z mimosoudní oblasti soudcem okresního soudu a poté jeho dočasné přidělení k NS) by kolidoval s nyní projednávaným návrhem Instrukce Ministerstva spravedlnosti o postupu při výběru kandidátů na funkci soudce a postupu při předkládání podnětů ke jmenování do funkce soudce (Instrukce by měla nabýt účinnosti dnem 1. 9. 2017), neboť podle navrhovaného § 1 odst. 2 této Instrukce ministr předloží pouze podněty předsedy krajského soudu na jmenování do funkce soudce, kterým předcházel postup výběru podle této Instrukce (tj. poměrně složitá procedura: výběrové řízení sestávající z písemné a ústní části před komisí, dále pohovor před komisí, psychologicko-diagnostické vyšeření uchazeče o pozici kandidáta na soudce, odborné justiční zkoušky; úspěšní uchazeči z výběrového řízení si pak zvolí příslušný obvod krajského soudu, u kterého budou pokračovat jako justiční čekatelé podle § 116 zákona o soudech a soudcích, a teprve poté  - nejdříve však po uplynutí dvou let, resp. nejméně po uplynutí tří měsíců v případě zkrácení této lhůty ministrem u kandidáta na funkci soudce, který je uznávaným odborníkem z jiné právní profese, ve které působil nejméně po dobu 10 let - se kandidáti podrobí zkoušce ve formě simulovaného jednání před justiční komisí, jejíž úspěšné zvládnutí je podmínkou k tomu, aby příslušný předseda krajského soudu mohl vůbec ministru spravedlnosti předložit podnět ke jmenování kandidáta na funkci soudce).

 

Kvituji, že předseda NS do Připomínek zohlednil např. pasáž o tom, že kandidát na soudce NS musí být oproštěn od vlivů či vztahů např. s politickými stranami (aktuální formulaci v návrhu Pravidel, po zohlednění mé připomínky, jsem si nezaznamenal, takže nejsem schopen jí nyní přesně reprodukovat, nicméně obsahově vyzněla v uvedeném směru).

 

Rovněž jsem rád, že předseda NS zohlednil a v příslušné (jemu akceptovatelné) formě zapracoval otázku možnosti výkonu funkce asistenta soudce NS pro kandidáta na soudce NS z mimosoudní oblasti. Je to racionální řešení, neboť kandidát na soudce NS, který přichází z mimosoudní oblasti, bude mít možnost pracovat po nějakou dobu v pozici asistenta soudce NS či poradce a spolupodílet se – v rámci zákonem stanovených pravidel – na vyřizování dovolací agendy v senátě, do nějž by měl po svém případném jmenování být zařazen. Takže (řídící) předseda senátu bude mít možnost si fakticky ověřit schopnosti a možnosti kandidáta pro výkon jeho budoucí funkce soudce NS s tím, že pokud by se snad kandidát, resp. uchazeč o post kandidáta neosvědčil, jeho nominační procedura bude v důsledku toho ukončena.

 

Nikdo ze soudců NS na dnešním shromáždění nevyslovil názor, že nesouhlasí se vstupem právníků z mimosoudní oblasti, jež budou splňovat zákonem stanovené náležitosti pro výkon funkce soudce, přímo k výkonu funkce soudce NS (vyjma ojedinělých připomínek, v nichž zazněl předsedou odmítnutý návrh, aby takový soudce byl nejprve jmenován k výkonu funkce u okresního soudu a byl poté dočasně přidělen k NS).

 

Ačkoliv neprošla mnou navržená varianta, že „V případě písemného nesouhlasu Soudcovské rady se jmenováním kandidáta soudcem Nejvyššího soudu, který musí být odůvodněn, předseda Nejvyššího soudu, dospěje-li po slyšení kandidáta před příslušným kolegiem Nejvyššího soudu k závěru, že je pro Nejvyšší soud žádoucí, aby došlo ke jmenování takového kandidáta soudcem Nejvyššího soudu, písemně sdělí Soudcovské radě důvody, které jej vedly k tomuto závěru, a toto své sdělení společně s vyjádřením Soudcovské rady zveřejní alespoň na internetových stránkách Nejvyššího soudu“ (z důvodu, jak uvedl předseda NS, že by se vlastně jednalo o duplicitu, jelikož de facto obsah takového sdělení bude vyplývat z jeho návrhu na jmenování příslušného kandidáta na soudce NS), přesto předseda NS uvedl, že je ochoten, resp. že obsah jím učiněného návrhu na jmenování příslušného kandidáta na soudce NS zveřejní na internetových stránkách NS. Domnívám se, že i v tomto směru se podařilo docílit – vzhledem k nynější platné právní úpravě – akceptovatelného řešení.

 

Předseda NS ujistil soudce, že hodlá publikovanými Pravidly učinit transparentním výběrem kandidátů na soudce NS, znovu podpořil myšlenku, že je vhodné, aby na NS byli povoláni do řad jeho soudců mimořádně zdatní právníci z mimosoudní oblasti (tedy nejen tzv. akademici, ale třeba i advokáti), přičemž v této souvislosti poukázal na obdobně vyznívající názory jiných právních osobností (např. bývalé ústavní soudkyně Elišky Wagnerové či bývalého a možná i budoucího předsedy České advokátní komory Vladimíra Jirouska),  a že své budoucí kroky ve výše uvedeném bude činit vždy v zájmu NS.

 

K otázce (ne)vhodnosti nominace kandidátů z mimosoudní oblasti, kteří byli dosud propojeni s exekutivou, pracovali na tvorbě např. nové civilní úpravy, se předseda NS nevyjádřil, takže tuto závažnou otázku považuji stále za nevyřešenou. V podobnostech (proč jsem proti nominaci takovýchto osob do funkce rovnou soudce NS) odkazuji na své publikované připomínky k Pravidlům.

 

V dohledné době tedy budou publikována Pravidla pro výběr kandidátů na soudce NS, na jejichž základě předseda NS přistoupí k nominaci některých právníků z mimosoudní oblasti na post soudce NS. Informace týkající se konkrétních jmen ani (předsedou NS) uvažovaného počtu právníků z mimosoudní oblasti, kteří by měli být navrženi na post soudců NS, však na dnešním shromáždění soudců NS sděleny nebyly. 


Pokud jsem v příspěvku zde: https://kuc.cz/3nctcf uvedl, že bylo ke škodě věci, že návrh Pravidel nebyl NS publikován, když ostatně byl (byť pro předplatitele) přístupný na předmětném soukromém webu (předpokládal jsem, že např. základě učiněné žádosti novinářů z uvedeného webu o poskytnutí informací jim NS návrh Pravidel poskytl), tak tuto informaci - tj. že by NS poskytl některému z médií text uvedeného návrhu Pravidel - předseda NS popřel.

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            Pavel Vrcha...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy