Dvojkolejnost právní úpravy výše nemajetkové újmy na zdraví

20.01.2016 23:55

    "Současná dvojkolejnost občanskoprávní a pracovněprávní úpravy je spíše důsledkem nekoordinovaného legislativního vývoje, než promyšleným projevem hluboké právní analýzy. Úprava odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění byla po dlouhé období principiálně jednotná, aniž by to mělo jakýkoliv vliv na její funkčnost. Neexistuje proto podle mého názoru žádný relevantní důvod, proč činit rozdíly mezi bolestí a ztížením společenského uplatnění u zaměstnanců a ostatních občanů či mezi tím, zda u téže osoby došlo k újmě na zdraví v rámci zaměstnání či mimo něj. Za účelem zabránění nežádoucímu znevýhodnění zaměstnanců v případech, kdy výše kompenzace dle náhradového nařízení vlády bude znatelně nižší než podle Metodiky, bude vhodné provádět výpočet dle obou systémů a kompenzaci přiznat podle toho, který výpočet bude pro zaměstnance výhodnější. Do budoucna pak navrhuji obě úpravy sjednotit na platformě zdokonalené Metodiky, vydané ve formě nařízení vlády."

 

(MUDr. Mgr. Daniel Mališ, LL.M., advokát, in https://kuc.cz/6l25tc

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 30 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)              ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý anděl21017079.pdf (225148)

 

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

30.12.2017 04:46

K prokázání smlouvy o převodu nemovitostí (která se již fyzicky nedochovala) nepřímými důkazy

§ 125, § 132 o. s. ř.         Existenci smlouvy o převodu nemovitosti, která se již fyzicky nedochovala, lze v občanském soudním řízení prokázat i nepřímými důkazy. To předznamenává, že v procesu dokazování musí být zjištěny takové skutečnosti, z nichž...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)