Je správné, aby soudci psali (připravovali) zákony?

19.10.2016 22:42

 

    V této anketě převládl nakonec názor, že soudci by neměli psát zákony, tedy podílet se na tvorbě nových právních předpisů: Jev, kdy soudce napíše zákon, pak podle něj soudí a ještě k jeho výkladu sepíše komentář, který se stává obchodním artiklem a soudce na něm z prodeje jednotlivých výtisků participuje, by v demokratickém právním státě správně nastat neměl. Je tomu tak z toho důvodu, že soudce (z různých důvodů) se v popsaném propojeném soukolí dostává do problematických vztahů, které do jisté míry mohou u někoho vyvolávat pochybnosti o slučitelnosti těchto činností z hlediska řádného výkonu výkonu funkce soudce. Představme si např. situaci, kdy právní předpis, na jehož tvorbě se podílel příslušný soudce, který současně k němu i sepsal příslušný komentář, má určité nedostatky či nedostatky je zatížen soudcem zpracovaný komentář, jenž současně takový soudce ve své rozhodovací praxi vykládá a aplikuje. Je zřejmé, že z tohoto pohledu se může soudce ocitnout v problematickém postavení, poněvadž může nastat situace, kdy by měl ve svém rozhodnutí dospět k jinému závěru, než který učinil ve svém komentáři téhož právního předpisu, jenž  je komerčně nabízen a soudce z tohoto prodeje (ve formě autorských honorářů) profituje. Již pro takové možné situace by proto soudce neměl kumulovat uvedené činnosti dohromady. Podobný názor v minulosti zaujímal i např. stávající ministr spravedlnosti Robert Pelikán;později jej však korigoval (viz zde: https://kuc.cz/nyt2qo), což vneslo jisté pochybnosti na vnímání uvedeného problému ze strany Msp. Já osobně se domnívám, že podobné aktivity soudce správné nejsou, ale musím respektovat názor opačný, i když se mi nedostává přesvědčivých argumentů.
 

Je správné, aby soudci psali (připravovali) zákony?

ano, je to správné (40)
42%

ne, není to správné (56)
58%

Celkový počet hlasů: 96

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            Pavel Vrcha...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy