K odvolání úkonu podle § 41a odst. 4 o.s.ř.

05.03.2010 07:07

 Poněvadž ustanovením § 41a odst. 4 o. s. ř. je stanoveno, že úkon může být odvolán, jen jestliže jeho odvolání dojde soudu nejpozději současně s tímto úkonem, odvolací soud nijak nepochybil, jestliže při zjištění, že předmětné odvolání zpětvzetí žaloby v rámci osobního podání došlo do podatelny odvolacího soudu sice v týž den, avšak – oproti zpětvzetí žaloby - v pozdější hodinu, tedy nikoliv současně s odvolávaným procesním úkonem žalobce, rozsudek soudu prvního stupně zrušil
a předmětné řízení zastavil.

       O jinou procesní situaci by se jednalo, pokud by v týž den např. poštou došla obě žalobcova podání, nezávisle na faktickém doručení toho které podání soudní kanceláři, neboť v takovém případě by účinek předvídaný v ustanovení
§ 41a odst. 4 o. s. ř. (odvolání procesního úkonu) nastal. Jestliže ovšem při osobním doručování úkonů podatelně soudu je podle hodiny příslušného podání v daný den zřejmé, že úkon byl odvolán podáním učiněným v pozdější hodinu, resp. tedy – oproti odvolávanému úkonu - později, účinky předvídané v § 41a odst. 4 o. s. ř. nastat nemohou.

 

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. července 2009, sp. zn. 30 Cdo 4822/2007, in https://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_prevedena2.nsf/WebSearch/067ECDA51179214FC125771000747D09?openDocument

 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 24 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)              ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý anděl21017079.pdf (225148)

 

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

09.04.2019 21:19

Opis ze spisu jako skutkové zjištění

Opis ze spisu jako skutkové zjištění   § 157 odst. 2 o. s. ř.   Opis ze spisu nenahrazuje soudem učiněná skutková zjištění.   Je třeba mít na paměti, že z toho kterého důkazu může vyplývat hned několik okolností, informací, případně svědek může v rámci své výpovědi...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)