K důslednému zkoumání záměru obce prodat obecní pozemek a usnesení jeho zastupitelstva o majetkoprávním jednání

19.10.2016 22:22

 

    Ve sporu o určení vlastnictví obce k pozemku, zahájeném neúspěšným účastníkem nabídkového řízení usilujícím o jeho koupi, je primární povinností soudu důsledně vycházet z publikovaného záměru obce (byl-li zveřejněn), jakož i z obsahu následně přijatého usnesení zastupitelstva o schválení daného majetkoprávního jednání obce, a to z hlediska posouzení, zda mezi záměrem a usnesením zastupitelstva je věcný soulad (např. stran prodeje celého nebo jen části obecního pozemku).

 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 9. 2016, sp. zn. 30 Cdo 1262/2016

 

 

Poznámka: Smyslem publikace záměru obce prodat obecní nemovitý majetek je informovat občany o zamýšlené majetkoprávní dispozici a uvedený proces učinit pro veřejnost (maximálně) transparentní. Neúspěšný účastník nabídkového řízení, jehož předmětem byl prodej obecního nemovitého majetku, případně potencionální zájemce o koupi obecní nemovitosti, má naléhavý právní zájem na určení neplatnosti smlouvy o převodu obecního majetku, resp. na určení vlastnického práva obce k tomuto majetku, došlo-li již na základě převodní smlouvy ke vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Další osoby (vyjma státního zastupitelství) nejsou aktivně legitimovány k podání takové žaloby, neboť určovací žaloba nemůže být prostředkem kontroly občanů při hospodaření s obecním majetkem. Rozhodnutí obce o majetkoprávním jednání musí být obsaženo v usnesení zastupitelstva obce. Právní jednání, které starosta obce učinil, aniž by tím respektoval vůli zastupitelstva obce, je ve smyslu § 41 odst. 2 zákona o obcích od samého počátku neplatné. V případě, že obec zveřejní záměr prodat pozemek, přičemž následně jeho zastupitelstvo schválí uzavření kupní smlouvy o prodeji jen části předmětného pozemku, je mezi záměrem a usnesením zastupitelstva věcný nesoulad, což vede k absolutní neplatnosti kupní smlouvy o prodeji (geometrickým plánem oddělené) části obecního pozemku; neúspěšný účastník nabídkového řízení má v takovém případě naléhavý právní zájem na podání žaloby o určení, že předmětný (celý) pozemek je (stále) ve vlastnictví obce, neboť sleduje, aby bylo soudně deklarováno, že uvedený obecní majetek je stále ve vlastnictví obce, čímž se může znovu účastnit v úvahu přicházejícího nového nabídkového řízení, ledaže by obec od záměru prodat pozemek vcelku ustoupila. 

 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            Pavel Vrcha...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy