K formulaci rozsudečného výroku. Odůvodnění rozsudku odvolacího soudu a dovolací přezkum. K určitosti smlouvy

08.06.2016 23:43

     Z rozsudečného výroku, jímž byla zamítnuta žaloba na určení, že "movité věci, které se nacházely v bytě v P....specifikované v žalobním návrhu na č. l. 9 až 28, jsou ke dni úmrtí B. V., zemřelého dne..., ve společném jmění B. V., nar. .., a B. V., nar....", není zřejmý (určitý) obsah rozhodnutí z hlediska jeho vypořádání s žalobou, když odkaz stran specifikace mobilií na žalobní návrh (petit) je nedostatečný (k tomu srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 11. 2011, sp. zn. 30 Cdo 4065/2010).

      Esenciálním podkladem pro možný dovolací přezkum rozsudku odvolacího soudu, jímž se zrušuje rozhodnutí soudu prvního stupně se závazným právním názorem, je, že odvolací soud v odůvodnění svého písemného vyhotovení rozsudku zprostředkuje (zákonu odpovídajícím způsobem, tj. ve smyslu § 157 odst. 2 o. s. ř.), skutkový základ, z nějž při rozhodování a formulování svého kasačního rozhodnutí vycházel, a rovněž na něj navazující právně kvalifikační závěr, obsahující přezkoumatelnou právní argumentaci, jež právě vychází z onoho skutkového základu.

     V daném případě odvolací soud činil výklad předmětu kupní smlouvy, která byla uzavřena dne 30. 8. 2011 mezi označenými účastníky, bez toho, aniž by v odůvodnění svého rozsudku vyložil a se svou uplatněnou právní argumentací konfrontoval právně rozhodná skutková tvrzení. Přitom právě vyložení onoho skutkového základu, pro nějž nakonec odvolací soud přistoupil k právně kvalifikačnímu závěru o absolutní neplatnosti daného právního úkonu (pro jeho neurčitost) ve smyslu § 237 odst. 1 obč. zák., je nejen nezbytným elementem pro možný (dovolací) přezkum, resp. vůbec pro posouzení otázky přípustnosti dovolání ve smyslu § 237 o. s. ř., ale především pro pochopení kategorického závěru odvolacího soudu o neurčitosti předmětu uvedené kupní smlouvy. Nejvyššímu soudu přitom pochopitelně nenáleží úloha, aby tyto základní elementy, od nichž se odvíjí vydané rozhodnutí, doplňoval a suploval tak úlohu odvolacího soudu.

      Při interpretaci právních úkonů je třeba jako výchozí premisu mít stále na paměti, že vznik závazkových vztahů musí vycházet z respektu a ochrany autonomie vůle smluvních subjektlů.

      Platnost právního úkonu je třeba posuzovat k okamžiku, kdy byl právní úkon učiněn.

      Výklad projevu vůle ve smlouvě se musí řídit logikou věci; bylo by totiž absurdní vycházet při posuzování platnosti projevené vůle účastníků smlouvy z toho, že smluvní strany se při uzavření smlouvy logicky nechovaly.

     Základním principem výkladu smluv je priorita výkladu, který nezakládá neplatnost smlouvy, před takovým výkladem, který neplatnost smlouvy zakládá, jsou-li možné oba výklady.

      Při výkladu právních norem nebo právních úkonů platí předpoklad, podle něhož zákonodárce a ten kdo uzavírá smlouvu, nezamýšlí dát právní normě a právním úkonům absurdní a nerozumné důsledky.

(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 5. 2016, sp. zn. 30 Cdo 5388/2015)

 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 24 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

ANDĚL.pdf (205003)

 

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

02.02.2020 23:50

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku   § 142 odst. 1 o. s. ř. § 8 odst. 1, § 9 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)