K fungování Nejvyššího soudu ČR (soudců občanskoprávního a obchodního kolegia)

07.06.2012 00:53

   Jestliže počátkem tohoto roku tiskový mluvčí na webových stránkách Nejvyššího soudu oznámil, že Nejvyšší soud ČR v roce 2011 výrazně zvýšil efektivitu rozhodovací činnosti (viz tisková zpráva zde: https://kuc.cz/060s0u), pak mohu s potěšením konstatovat, že tento trend pokračuje. Je to zřetelné i v našem senátu 30 Cdo. Během tří let, co jsem u Nejvyššího soudu, se mi podařilo snížit počet nedodělků z původních více jak sto převzatých věcí na počet, který nyní (v závislosti na konkrétním měsíčním nápadu a počtu vyřízených věcí v daném měsíci) osciluje kolem  15 věcí (tzv. nedodělků). To umožňuje rozhodnout o dovoláních  ve lhůtě pouhých několika měsíců, resp. v mém případě  zpravidla do 1 až  6 měsíců.

     Podmínky u Nejvyššího soudu vnímám jako velmi optimální. Na veřejných zasedáních občanskoprávního a obchodního kolegia je každý měsíc rozhodováno o publikaci rozhodnutí do Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. Všichni  soudci v ČR mají přístup k protokolům o těchto zasedáních, z jejichž obsahu je zřejmá odborná diskuse. Všem připomínkám z tzv. vnějších míst je věnovaná patřičná pozornost.

     Vedení Nejvyššího soudu (předsedkyně JUDr. Iva Brožová a místopředseda JUDr. Roman Fiala) se snaží řešit i dosud neuspokojivé materiální zázemí, kdy stávající budova Nejvyššího soudu je z kapacitních důvodů již nevyhovující. Předseda OOK JUDr. František Ištvánek má enormní zájem, aby Nejvyšší soud vskutku plnil funci sjednocovatele judikatury, aby flexibilně reagoval na problémy v judikatuře nižších soudů s cílem takovou judikaturu v co nejkratší době sjednotit.

     Soudci Nejvyššího soudu v souladu se zákonem č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, participují na odborné přípravě a odborném vzdělávání soudců, státních zástupců, justičních a právních čekatelů a dalších zaměstnanců soudů a státních zastupitelství organizovaných zejména Justiční akademií v Kroměříži, popř. ministerstvem spravedlnosti, soudy nebo státními zastupitelstvími (např. dr. Drápal, dr. Krčmář, dr. Králík, dr. Simon, dr. Ptáček a další). Kromě této odborné přípravy se podílejí rovněž na odborném vzdělávání notářů, advokátů, soudních exekutorů, advokátních koncipientů, notářských koncipientů, notářských kandidátů, exekutorských koncipientů a exekutorských kandidátů, které je organizováno jednotlivými komorami. Někteří soudci Nejvyššího soudu vyučují na právnických fakultách a jsou také mezi členy jejich vědeckých rad.    Stranou působení soudců Nejvyššího soudu nezůstává ani účast při odborných právnických zkouškách, zejména pak odborných justičních zkouškách a advokátních zkouškách.     Soudci Nejvyššího soudu jsou autory nebo spoluautory řady odborných článků, monografií, učebnic, komentářů, vzorů dokumentů či soukromých sbírek soudních rozhodnutí.

     Pokud jde o právní úpravu dovolacího řízení, v současné době je  připravována další změna dovolání v občanském soudním řádu (https://kuc.cz/32vt8z), která podle zpracovatele má být přínosem pro fungování Nejvyššího soudu.

 

 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            Pavel Vrcha...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy