Bez komentáře - K hospodě U Kaštanu

21.06.2019 09:42

Sp.zn.

Populární název

Soudce zpravodaj

Navrhovatel

Datum rozhodnutí

Forma rozhodnutí

 
 

II.ÚS 3212/18 #2

K právu na svobodu projevu v rámci podnikání

Šimíček Vojtěch

STĚŽOVATEL - PO

27. 5. 2019

Usnesení

 

 

 

 

Ústavní soud rozhodl předsedou senátu Vojtěchem Šimíčkem ve věci ústavní stížnosti stěžovatele GOLDEN GASTRO SERVICE, s. r. o., se sídlem Musorgského 876, Ostrava, zastoupeného JUDr. Vítem Rybářem, advokátem se sídlem 28. října 1610/95, Ostrava, směřující proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 6. 2018, č. j. 2 As 43/2018-27, za účasti Nejvyššího správního soudu, jako účastníka řízení, a České obchodní inspekce, jako vedlejšího účastníka řízení, takto:

Nález Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2019, sp. zn. II. ÚS 3212/18, se opravuje tak, že se v bodu 31. odůvodnění vypouštějí slova "anebo pražskou hospodu U Kaštanu".

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve spojení s ustanovením § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, předseda senátu opraví v rozhodnutí kdykoli i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti.

V předmětném nálezu byla v bodu 31. zjištěna zřejmá nesprávnost obsažená ve větě: "V případě, kdy např. projeví zájem využít služby hotelu politická strana, kterou tento provozovatel považuje za extrémistickou a nepřeje si, aby jeho hotel byl na dlouhou dobu s touto stranou spojován (z historie je např. známo, že mnoho politických stran, včetně extremistických, vznikala v restauracích, s nimiž byla poté spojována - postačuje připomenout mnichovský Hofbräuhaus anebo pražskou hospodu U Kaštanu), což je věc v době sociálních sítí nezvratitelná, anebo má podezření, že může mít daná akce až kriminální konotace (např. koncerty skinheadských skupin), není dán důvod, aby jej stát prostřednictvím regulace spotřebitelských vztahů do těchto akcí fakticky nutil."

Celkové vyznění této věty totiž může vzbuzovat dojem, že za extrémistickou byla (nepřímo) označena rovněž Československá sociálnědemokratická strana dělnická (resp. původně Sociálně demokratická strana českoslovanská v Rakousku), která byla založena v roce 1878 právě v restauraci U Kaštanu. Tato politická strana si však toto označení rozhodně nezasluhuje a uvedený text tak v žádném případě ani nebyl zamýšlen.


Proto rozhodl Ústavní soud usnesením tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. května 2019


Vojtěch Šimíček v. r.
předseda senátu

 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 24 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, s.246. Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

 

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Msp - poskytnuté informace: eudeska.justice.cz/informace-dle-106-199

 

Komora soudních znalců - kszcr.cz/index.html?error=norights

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Rozhodnutí Ústavního soudu Slovenské republiky - www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

 

 

Anděl 2020.pdf (195729)

 

Judikatura senátu č. 30 Cdo

02.02.2020 23:50

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku   § 142 odst. 1 o. s. ř. § 8 odst. 1, § 9 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)