K odložení účinnosti nového občanského zákoníku

26.10.2013 06:00

 

Nový občanský zákoník je rizikový

25.10.2013 - Právo (Publicistika)

Ring volný

V posledních dnech se sám sebe stále ptám, kdo z odborné veřejnosti (vyjma jeho tvůrců a školicích skupin) má vlastně zájem na novém občanském zákoníku. Tedy z těch právníků, kteří si tento kodex alespoň přečetli a letmo zauvažovali, jakpak by jeho interpretace a aplikace mohla v praxi od 1. ledna 2014 vypadat.
Za poslední týdny, ba měsíce jsem totiž osobně nepotkal žádného právníka, který by považoval nový občanský zákoník za přínosný legislativní počin, jenž zásadním způsobem zlepší poměry v regulaci soukromoprávních vztahů. Všude na něj slyším jen kritická slova.
Proto jsem uvítal rozhodnutí sněmu České advokátní komory z 11. října, který naléhavě žádá státní orgány minimálně o odložení a přepracování zákoníku.
Sněm ČAK argumentuje tím, že „příprava odborné i běžné veřejnosti na zavedení nového občanského zákoníku a s ním souvisejících předpisů byla v minulosti ze strany státních orgánů značně podceněna a ani snaha o zpřístupnění znění občanského zákoníku veřejnosti v posledních dnech nepostačuje, odborná veřejnost na chystanou změnu není připravena, chybí dostatek odborné kvalifikované literatury, není v řadě případů zřejmé, jaké judikáty bude možné aplikovat v budoucnu“.
Jsem přesvědčen, že čím více bude ubývat neznalých textu nového kodexu, tím více se bude zvyšovat tlak na jeho odklad. Rovněž Sdružení nájemníků se k novému kodexu kriticky vyslovilo; jeho zástupci namítají, že v zákoníku jsou nedořešené pasáže, které mohou způsobit zmatky.
Apel na odložení účinnosti zákoníku naposledy zazněl také na nedávném shromáždění Soudcovské unie. Premiér Jiří Rusnok tam k možnosti odložit nový civilní kodex naopak uvedl, že „s touto romantickou představou se už všichni rozumní lidé rozloučili“. Nemíním tento názor premiéra, jehož vláda je v demisi, komentovat. Nicméně jak si vyložit informaci, která v posledních dvou týdnech zazněla z úst mnoha představitelů politických stran, že odložení účinnosti zákoníku je nezbytností?
Z toho lze dovozovat, že jedním z prvních legislativních kroků nové Sněmovny by mělo být přijetí zákona, jímž se nový kodex a s ním spojené právní předpisy odloží. Legislativně to zvládnout jde, čímž by se vytvořily důstojné podmínky pro korektní debatu, zda vskutku a za jakých případných korekcí má být nový zákoník uveden v život.
Tvrzení, že mnohé banky či pojišťovny vynaložily nemalé náklady v souvislosti s očekávanou účinností nového zákoníku, či snad, že v justici intenzivně probíhají školení, podle mého názoru nepředstavují přesvědčivé názory, aby byl uveden v život kodex, o jehož kvalitě odborná veřejnost vyslovuje vážné pochybnosti a pro jehož realizaci v praxi nejsou fakticky vytvořeny odpovídající podmínky.
Osobně problém vidím takto: panují zde vážné obavy, že v případě odložení účinnosti tohoto předpisu – vzhledem k novému obsazení dolní komory parlamentu – se může zvednout oprávněná vlna nesouhlasu s přijatou regulací soukromoprávní úpravy a samotná existence nového civilního kodexu může být tím pádem i ohrožena.
Jestliže ovšem soudci a advokáti upozorňují, že nejsou vytvořeny odpovídající podmínky pro zavedení nového zákoníku a obrovského množství prováděcích předpisů, je nasnadě, jak by v zájmu právní jistoty mělo být asi ke konci tohoto roku legislativně postupováno. Já osobně preferuji, aby tento projekt byl jako nevhodný nástroj soukromoprávní regulace (nemodernost návrhu, radikální diskontinuita, problematická koncepce vazeb na veřejné právo, absence odpovídající procesní úpravy, archaické či problematické formulace) úplně opuštěn a aby byli osloveni zkušení legislativci, kteří by pracovali na nové koncepci civilního kodexu.
Novou základní legislativní tezí by klidně mohl být před 241 lety vyjádřený názor Marie Terezie, že zákony vůbec nemají upravovat události, které se přihodí jen velice vzácně, ale mají se zabývat jevy, které se dějí obvykle a běžně. Občanský zákoník má být co nejstručnější, nemá suplovat učené ani jiné knihy a má být sepsán řečí každému srozumitelnou.

***

Odkladem by se vytvořily podmínky pro korektní debatu, zda má být zákoník uveden v život

 

 

***********************************************************************************************************************

 

 

 

JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.:

 

     „Není vůbec pravda, že například justice je na nový zákoník nepřipravená. V její justiční Akademii již dva roky naplno běží příprava, nikdy nebyla tak intenzivní jako nyní. Školení soudců probíhá v sídlech všech krajských soudů.“

     „Když účinnost odložíme, tak všem, kteří se poctivě připravovali, plivneme do tváře. Řekneme jim: Co jste dělali, bylo naprosto zbytečné. Odložení účinnosti proto těžko může seriózní politik prosazovat.“

    

     Filip Melzer podle údajů např. zde: https://kuc.cz/52sj0f do r. 2004 studoval, v období 2003 – 2007 byl asistentem soudce Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu, byl náměstkem ministra spravedlnosti, již v r. 2007 se stal členem kodifikační komise nového občanského zákoníku, je členem dozorčí rady Institutu kontroly, obecně prospěšné společnosti (která mj. provádí specializovaný monitoring vládních návrhů zákonů obsahujících úpravy kontrolních činností ve veřejné správě), je jednatelem Institutu práva a ekonomie, s. r. o., jejímž “hlavním bodem zájmu je výuka nového soukromého práva” (https://kuc.cz/pdkflc), je avizovaným spoluautorem velkého komentáře nového občanského zákoníku (https://kuc.cz/603dif), a v současných říjnových volbách kandiduje za Občanskou demokratickou stranu do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (https://kuc.cz/5u4olu).

 

  K výše uvedenému názoru lze uvést pouze tolik, že pokud je nový civilní kodex značně nedokonalý (https://kuc.cz/pdkflc), není okolnost, že v justici intenzivně probíhají školení, relevantním podkladem k formulaci závěru, že justice je na výklad a aplikaci tohoto právního předpisu připravená. Soudci pochopitelně musejí a také budou znát, vykládat a aplikovat od 1. ledna 2014 nový občanský zákoník (nedojde-li k jeho odložení jako k racionálnímu kroku), ovšem vzhledem k jeho nedokonalosti vzniknou nemalé výkladové a aplikační potíže, dojde k narušení principu předvídatelnosti soudního rozhodování u mnoha stěžejních právních institutů, u kterých v současné době se výkladová praxe již stabilizovala, k prodloužení soudních sporů, a vůbec celkově k právní nestabilitě (objektivně např. nemůže být naplněn § 13 NOZ stanovící, že “Každý, kdo se domáhá právní ochrany, může důvodně očekávat, že jeho právní případ bude rozhodnut obdobně jako jiný právní případ, který již byl rozhodnut a který se s jeho právním případem shoduje v podstatných znacích…”). Prostě je zde dostatek argumentů pro odložení účinnosti NOZ a jeho podrobení důkladné revizi.

 

Dne 18. 10. 2013 se předseda vlády Jiří Rusnok zúčastnil výročního shromáždění Soudcovské unie. Ve svém projevu zmínil rozpočet, soudcovskou samosprávu, ale také nový občanský zákoník:

 

    „Velmi aktuálním problémem je otázka nové úpravy soukromého práva. Senát zamítl některé důležité doprovodné zákony k občanskému zákoníku, které předtím schválila Poslanecká sněmovna. My jsme stáli před velmi nelehkou situací. Dilematem, které spočívalo v tom, že buď dokončíme, co započaly minulé politické reprezentace, a ten proces trvá mnoho let , anebo v tom velmi již krátkém čase před započetím příštího roku v podstatě půjdeme cestou, která celou záležitost zastaví, odloží natrvalo, na věky.

 

 

  Po velmi složité diskusi, která nebyla vůbec jednoduchá a opravdu nebyla pro nás lehká, jsme dospěli k názoru, že menší škoda bude, pokud to, co bylo plánováno již mnoho let, se tato věc dokončí. Proto jsme dospěli k závěru, že předložíme ona zákonná opatření, která prošla Senátem a dokončila doplnění klíčových zákonných prvků, které ještě pro aplikaci nového soukromého práva byla připravena.

 

 

     Jsem si vědom, že je to velmi náročný úkol pro vás jako pro významné aktéry implementace nového soukromého práva tím, že jste již paní ministryni tlumočili a ona tlumočila nám vaše výtky, pokud jde o přípravu té věci. Vnímám samozřejmě některé obavy, které kvůli rozsahu změn v novém občanském zákoníku existují. Vím, že to bude znamenat novou zátěž pro justiční soustavu. Nicméně se domnívám, že tento stav má také své pozitivní stránky.

 

    Mějte na paměti, že nový občanský zákoník reaguje na změny, které ve společnosti v posledních desetiletí nastaly a ty změny jsou významné. Žijeme v dynamickém organizmu, jakým je naše společnost a na to podle mého názoru musí reagovat i právní úpravy. Překonejme proto, prosím, obavy, které máme, překonejme překážky, které s každou velkou změnou vznikají ve vaši práci a v práci všech zúčastněných, a zkusme tuto věc zvládnout a já nepochybuji, že se vám to podaří.“ (zdroj: https://kuc.cz/rvaraw)

 

     K projevu premiéra Jiřího Rusnoka bych chtěl uvést následující. Vláda České republiky je v demisi, přičemž v současné době se vše soustředí na výsledky voleb do Poslanecké sněmovny České republiky. K osudu nového občanského zákoníku zazněla toto úterý významná informace v televizní předvolební debatě hostů z Jihomoravského kraje. Vyjma Petra Fialy z ODS totiž všichni ostatní zástupci z jiných politických stran (včetně Bohuslava Sobotky z ČSSD), usilující o post poslance, výslovně uvedli, že chtějí odložit účinnost nového občanského zákoníku. Jestliže je tedy již nyní v uvedeném směru tak vzácná shoda těch, z nichž někteří  za několik týdnů zasednou do poslaneckých lavic, naplnilo by legitimní očekávání realizace avizovaného odložení účinnosti nového civilního kodexu podrobnější rozvedení uvedené informace. V opačném případě se nejen prohloubí již tak nedůstojná atmosféra, jež provází nový civilní kodex, ale především (nejen v odborných kruzích) zavládne značná nejistota, jak to vlastně s tím novým občanským zákoníkem nakonec dopadne. Panují-li dva měsíce před účinností nového předpisu, který má zásadním způsobem změnit dosavadní regulaci soukromoprávních vztahů, tak závažné pochybnosti, je nasnadě, jak by v zájmu právní jistoty mělo být asi ke konci tohoto roku legislavně postupováno. Avizovanému úsilí o odložení účinnosti nového občanského zákoníku tedy  nemůže nijak zabránit ani dnešní vyjádření premiéra Jiřího Rusnoka. Legislativně to zvládnout jde, čímž by se vytvořily důstojné podmínky pro korektní debatu, zda vskutku a za jakých příp. korekcí má být nový občanský zákoník uveden v život. Já osobně ovšem preferuji, aby tento projekt  byl jako nevhodný nástroj soukromoprávní regulace  úplně opuštěn [nemodernost návrhu, radikální diskontinuita, pochybná koncepce vazeb na veřejné právo, absence odpovídající procesní úpravy - viz https://kuc.cz/rou0hc).
 

 

 

 

 

 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            Pavel Vrcha...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy