K otázce platnosti převodní smlouvy, došlo-li ke vkladu vlastnického práva podle ní na základě vkladového návrhu podaného po smrti převodce

18.12.2013 21:34

 
 

    Došlo-li k úmrtí převodce po uzavření věcné smlouvy, nemůže sama okolnost, že katastrální úřad povolil vklad vlastnického práva dle této smlouvy - byť (nesprávně) na základě návrhu na vklad, jenž byl podán již po smrti převodce, aniž bylo vyčkáno výsledku dědického řízení - vést k jejímu zneplatnění.

(rozsudek NS z 18. 12. 2013, sp. zn. 30 Cdo 2584/2013)


 

Z odůvodnění:


 

Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 31. prosince 2010, sp. zn. 30 Cdo 1551/2009, jenž je veřejnosti přístupný na webových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz, vyložil a odůvodnil právní názor, že soudům v občanském soudním řízení podle části páté občanského soudního řádu nepřísluší hodnotit či přezkoumávat postupy a rozhodovací akty katastrálních úřadů. Uvedl také, že pokud katastrální úřad o podaném vkladovém návrhu rozhodl, tj. povolil předmětný vklad vlastnického práva k nemovitostem do katastru nemovitostí ve prospěch předmětné osoby, je zapotřebí vycházet z toho, že pro vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí v okamžiku rozhodnutí katastrálního úřadu byly splněny všechny zákonem předvídané podmínky. V takovém případě předmětem řízení o určení vlastnictví je primárně posouzení platnosti příslušné věcné smlouvy z občanskoprávního hlediska, nikoliv též z hlediska posuzování podmínek vkladového řízení, tedy zkoumání, zda v popsané skutkové situaci katastrální úřad (ne)měl vkladovému návrhu (ne)vyhovět, resp. jej zamítnout či povolit.


 

     Odvolací soud výše judikovaný právní názor Nejvyššího soudu zcela pominul, přičemž v odůvodnění svého (písemného vyhotovení) rozsudku ani právně relevantním způsobem nevyložil, z jakého důvodu – v situaci, kdy příslušný katastrální úřad provedl rozhodnutí o povolení vkladu záznamem do spisu (srov. § 5 odst. 3 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů) - se neuplatní právní důsledek předvídaný v ustanovení § 133 odst. 2 obč. zák., tj. nabytí vlastnického práva k nemovité věci na základě smlouvy vkladem do katastru nemovitostí. Došlo-li totiž k úmrtí převodce po uzavření věcné smlouvy, nemůže sama okolnost, že katastrální úřad povolil vklad vlastnického práva dle této smlouvy -  byť (nesprávně) na základě návrhu na vklad, jenž byl podán již po smrti převodce, aniž bylo vyčkáno výsledku dědického řízení -  vést k jejímu zneplatnění. Jinými slovy řečeno, z pohledu katastrálních předpisů došlo k povolení vkladu vlastnického práva k předmětným nemovitostem do katastru nemovitostí (rozhodnutí katastrální úřad učinil zápisem do spisu), takže závěr, že i po tomto vkladu je zde nesoulad mezi právním stavem a stavem zápisů v katastru nemovitostí, lze učinit toliko na základě právně relevantního zjištění, že uvedená věcná smlouva (přesto, že dle ní byl již povolen vklad do katastru) je z konkrétně uvedeného důvodu absolutně neplatným právním úkonem a že v takovém případě se musí prosadit právní realita oproti stavu zápisů v katastru nemovitostí.

    


 


 

 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            Pavel Vrcha...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy