K otázce věcného přezkumu rozsudku soudu prvního stupně, kterým byla žaloba zamítnuta pro nedostatek naléhavého právního zájmu na požadovaném určení

11.11.2010 22:44

§ 80 písm. c), § 213 o. s. ř.

 

      V rozhodovací praxi Nejvyššího soudu bylo opakovaně judikováno, že zamítá-li soud žalobu na určení, zda tu právo nebo právní vztah je či není, pro nedostatek naléhavého právního zájmu na takovém určení, je logicky vyloučeno, aby současně žalobu přezkoumal po věcné stránce. Takový přezkum je totiž právě naléhavým právním zájmem podmíněn. Uvedený závěr je ovšem uplatnitelný také v procesní situaci, kdy soud prvního stupně žalobu zamítne pro absenci naléhavého právního zájmu, zatímco odvolací soud, aniž by mohl (zčásti) převzít skutková zjištění, jež soud prvního stupně v řízení sice učinil, ale na nich své rozhodutí nezaložil (právě proto, že nakonec dospěl k závěru, že žalobci v daném případě nesvědčí naléhavý právní zájem na požadovaném určení, zda tu právní vztah nebo právo je či není), v uvedeném směru neprovedl dokazování (aby si sám učinil skutková zjištění zásadně významná pro meritorní rozhodnutí) a (nesprávně namísto vydání kasačního usnesení)  změní rozsudek soudu prvního stupně v důsledku věcného posouzení žaloby.

       Jestliže tedy v posuzované věci soud prvního stupně své rozhodnutí založil na právním závěru spočívajícím v nedostatku naléhavého právního zájmu dovolatelky na určení vlastnictví a správy předmětných pozemků, nemohl odvolací soud v této situaci zjevný nedostatek rozhodujících (pro správné rozhodnutí zásadně významných) skutkových zjištění případně nahradit ani vlastním doplněním dokazování podle ustanovení § 213 odst. 2 o. s. ř., ale ani tím, že skutková zjištění - jako se tomu stalo v této věci - převzal z rozhodnutí soudu prvního stupně. Pokud odvolací soud přesto takto v odvolacím řízení postupoval a v uvedeném rozsahu změnil právní posouzení věci, byť z formálního hlediska rozhodl o potvrzení rozsudku soudu prvního stupně, zatížil řízení jinou vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, a k níž bylo nutno z úřední povinnosti přihlédnout, i když v dovolání nebyla uplatněna (§ 242 odst. 3 o. s. ř.).

 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. října 2010, sp. zn. 30 Cdo 714/2009, in https://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_prevedena2.nsf/WebSearch/90C2F550E8EA7A5CC12577D60031C31A?openDocument

 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 24 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)              ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý anděl21017079.pdf (225148)

 

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

09.04.2019 21:19

Opis ze spisu jako skutkové zjištění

Opis ze spisu jako skutkové zjištění   § 157 odst. 2 o. s. ř.   Opis ze spisu nenahrazuje soudem učiněná skutková zjištění.   Je třeba mít na paměti, že z toho kterého důkazu může vyplývat hned několik okolností, informací, případně svědek může v rámci své výpovědi...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)