K otázce závaznosti tzv. Metodiky Nejvyššího soudu k odškodňování nemajetkových újem podle § 2958 o. z.

21.10.2016 21:39

Metodika k odškodňování nemajetkových újem podle § 2958 o. z. má charakter soukromého právního dokumentu, který nelze ztotožňovat s významem např. stanoviska Nejvyššího soudu; soud tímto dokumentem není nijak vázán, a tudíž není ani jeho povinností při rozhodování z této metodiky vycházet.

 

Z odůvodnění: Jen na okraj, soud k žalobkyni tvrzené „Metodice Nejvyššího soudu k odškodňování nemajetkových újem podle § 2958 o. z.“ uvádí, že tento materiál není dílem Nejvyššího soudu, který podle stávající právní úpravy ani nemůže vydávat žádné „metodiky“, nýbrž – za zákonem stanovených podmínek – stanoviska (ostatně jeho občanskoprávní a obchodní kolegium tento „materiál“ vzalo pouze na vědomí), nýbrž dílem vytvořeným zčásti některými soudci, zčásti Společností medicínského práva a dalšími subjekty. Má tedy zjevně charakter soukromého právního dokumentu, který nelze ztotožňovat s významem např. stanoviska Nejvyššího soudu. Tato Metodika byla tedy podle dostupně ověřitelných informací přijata (vypracována) jistou skupinou soudců a dalších soukromých subjektů, takže představuje jakýsi soukromoprávní dokument, jímž obecný soud není a ani být nemůže vázán. Je možné, že závěry Metodiky, proti které má výhrady určitá část odborné lékařské praxe (srov. např. https://www.akutne.cz/res/publikace/2-tzv-metodika-nejvyssiho-soudu-v-praxi.pdf, https://www.video.muni.cz/public/akutne.cz/mikulov2015/mach.html) a ostatně ani Ústavní soud s její aplikací obecnými soudy nepočítá (k tomu srov. např. nález Ústavního soudu ze dne 2. února 2016, sp. zn. IV. ÚS 3122/15, nebo názor ústavního soudce Jaromíra Jirsy v jeho příspěvku: Odčinění újmy na zdraví „ponovu“ - in https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/odcineni-ujmy-na-zdravi-ponovu), budou zohledněny v některém budoucím rozhodnutí Nejvyššího soudu, čímž se teprve mohou stát významné pro soudní praxi. Jelikož taková situace ještě nenastala, není důvodu se uvedeným soukromoprávním dokumentem blíže zabývat.  

 

Rozsudek Okresního soudu v Prostějově ze dne 7. 9. 2016, sp. zn. 14 C 127/2015

 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 24 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

ANDĚL.pdf (205003)

 

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

02.02.2020 23:50

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku   § 142 odst. 1 o. s. ř. § 8 odst. 1, § 9 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)