K podmínkám tvorby vůle obce a jejího projevování navenek

09.12.2019 08:00

§ 41 odst. 2, § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

     Starosta zastupuje obec navenek, vůli obce nevytváří (tu primárně vytváří zastupitelstvo obce), nýbrž ji (např. podpisem příslušné smlouvy) projevuje. Z formálně právního hlediska přitom není rozhodné, zda zastupitelstvo obce takovou vůli vytváří (směřuje) např. k již vlastnímu textu předmětné smlouvy anebo k základním náležitostem smlouvy (právního jednání), kterou je starosta obce rovněž oprávněn (respektive - z pohledu plnění své role podle obecního zřízení  - povinen) s druhou smluvní stranou uzavřít, přičemž v intencích těchto základních náležitostí může smlouvu doplnit tak, aby splňovala náležitosti právního jednání a mohl být např. podle ní povolen příslušný vklad věcného práva do katastru nemovitostí.

     Rozhodnutí zastupitelstva obce nepředstavuje právní jednání, nýbrž je materiálně právní podmínkou pro vyjádření projevu vůle obce, který se stává perfektním teprve v případě podpisu smlouvy starostou obce.

     Rozhodnutí obce o majetkoprávním jednání musí být obsaženo v usnesení zastupitelstva obce.

     Starosta obce bez příslušného rozhodnutí orgánu obce nemůže učinit platné právní jednání, respektive podle dosavadní právní úpravy nemohl platně uzavřít předmětný právní úkon.

     Starosta obce nemůže (ohledně základních náležitostí, popřípadě i dalších náležitostí právního jednání, pokud takovou vůli projevilo zastupitelstvo obce) nijak "dotvářet" či "pozměňovat" projevenou vůli zastupitelstva obce.

     Pokud by starosta obce (v tom kterém ohledu) nerespektoval (zastupitelstvem obce) vytvořenou vůli obce (např. by v rozporu s rozhodnutím zastupitelstva obce prodal obecní nemovitý majetek za nižší kupní cenu, nebo smlouvu uzavřel současně bez zřízení věcného břemena, ač právě obec schválila uzavření smlouvy i za podmínky zřízení věcného břemene atp.), případně by excesivně ze své vůle jednal bez předchozího rozhodnutí zastupitelstva, byly by naplněny podmínky pro aplikaci § 41 odst. 2 obecního zřízení, které by vedly k neplatnosti právního jednání.

Usnesení Nejvyššího soudu ČR z 3. 7. 2019, sp. zn. 24 Cdo 172/2019

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 24 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, s.246. Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Anděl 2020.pdf (195729)

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

02.02.2020 23:50

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku   § 142 odst. 1 o. s. ř. § 8 odst. 1, § 9 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)