K posuzování obsahu právního jednání K obcházení zákona

07.05.2020 20:11

K posuzování obsahu právního jednání

K obcházení zákona

 

§ 545, § 55 odst. 1, § 556 odst. 1 a 2, § 580 odst. 1 o. z.

§ 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

 

      Byla-li uzavřena předběžná smlouva s tím, že její smluvní strany se dohodly na znění konkrétně zformulované budoucí kupní smlouvy, kterou současně coby přílohu předběžné smlouvy podepsaly, nelze podle přesvědčení Nejvyššího soudu bez dalšího uzavřít, že by v důsledku toho měla být tato příloha předběžné smlouvy považována za „samostatnou kupní smlouvu“. Naopak, logika věci by spíše nasvědčovala tomu, že účastníci se dohodli na tom, že právě a jen takto zformulovaná „kupní smlouva“, jež podle jejich smluvního ujednání výhradně tvoří přílohu předběžné smlouvy, má být v budoucnu mezi nimi uzavřena, když současné podepsání této smlouvy účastníky je třeba interpretovat právě ve vztahu k jejich učiněnému projevu vůle, že takovou smlouvu hodlají v budoucnu uzavřít; závěr jiný (opačný) bez dalšího opatřeného skutkového podkladu je – z pohledu chování účastníků v daném časovém okamžiku (předběžná smlouva, projev vůle uzavřít předběžnou smlouvu, uzavření nájemní smlouvy, jež přisvědčuje chování účastníků ve smyslu předběžné smlouvy) – nelogický, nepravděpodobný, zjevně rozporný.

 

    Jestliže účastníci uzavřeli předběžnou smlouvu, jejíž (avšak nikoli neoddělitelnou) přílohou byla (účastníky rovněž podepsaná) převodní smlouva, kterou se účastníci zavázali na základě této předběžné smlouvy teprve v budoucnu uzavřít, přičemž budoucí kupující posléze předložil katastrálnímu úřadu s návrhem na vklad vlastnického práva ve svůj prospěch tuto „přílohovou“ převodní smlouvu, na základě které byl posléze vklad povolen, je povinností soudu v řízení o určení vlastnictví zabývat se otázkou, zda ze strany budoucího kupujícího („kupujícího“) nedošlo k obcházení zákona ve smyslu § 580 odst. 1 o. z. Tedy, zda, a pokud ano, pak do jaké míry (s jakými právními důsledky) má na platnost právního jednání vliv jednání budoucího kupujícího, který katastrálnímu úřadu ke vkladu předložil pouze věcnou smlouvu, jež však ve skutečnosti byla (byť nikoli neoddělitelnou avšak explicitně označenou) přílohou předběžné smlouvy, podle které by teprve v budoucnu měla být mezi účastníky taková převodní smlouva uzavřena, i když účastníky tato „přílohová“ smlouva byla podepsána, ač věděl či vědět mohl a měl, že byla-li by s vkladovým návrhem „přílohová“ smlouva předložena katastrálnímu úřadu současně s předběžnou smlouvou, pak by její obsah zjevně neodůvodňoval navrhovaný vklad [srov. § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů] a vkladovému návrhu by stěží mohlo být vyhověno

 

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 3. 2020, sp. zn. 24 Cdo 3798/2019

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 24 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, s.246. Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

 

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Msp - poskytnuté informace: eudeska.justice.cz/informace-dle-106-199

 

Komora soudních znalců - kszcr.cz/index.html?error=norights

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Rozhodnutí Ústavního soudu Slovenské republiky - www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

 

 

Anděl 2020.pdf (195729)

 

Judikatura senátu č. 30 Cdo

02.02.2020 23:50

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku   § 142 odst. 1 o. s. ř. § 8 odst. 1, § 9 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)