K záměru stavby Nejvyššího soudu

16.10.2015 00:58

"Rozpočtový výbor posl. sněmovny přijal ve schůzi dne 27. listopadu 1936 vládní návrh zákona (tisk sen. 310) podle usnesení senátu Národního shromáždění republiky Československé (tisk 670) o zcizení některých státních nemovitostí v Brně.

Československý stát zakoupil pro stavbu budovy nejvyššího soudu v Brně v dubnu 1928 od města Brna stavební parcelu kat. čís. 22/3, vložka čís. 18, v Husově třídě pod Špilberkem ve výměře 2144 m2 a stavební parcelu kat. čís. 208/2, vl. čís. 708, v kat. území Brno-město ve výměře 758 m2; dohromady tedy pozemky o výměře 2902 m za částku 1,500.000 Kč.

K zamýšlené stavbě budovy nejvyššího soudu však nedošlo, poněvadž ministerstvo spravedlnosti zatím rozhodlo, že naléhavější stavbou je stavba budovy pro krajský soud trestní v Brně, který je dosud umístěn ve staré budově na Cejlu, jež potřebám jeho naprosto nevyhovuje. Konečně byly také vysloveny z řad odborníků vážné námitky proti stavbě budovy nejvyššího soudu na zakoupené parcele.

Poněvadž jde v Brně o stavbu státních budov nejvyššího soudu a kraj. soudu trestního a o stavbu městských úředních budov, kterou má provésti město Brno, byly získány státem československým nové stavební plochy pro tyto státní budovy od města Brna na místě vhodnějším, a to v části Akademického náměstí proti české technice a v katastrálním území Velké nové ulice.

Budova právnické fakulty, postavená v sousedství těchto stavebních parcel, stojí z polovice na pozemku státním a z polovice dosud na pozemku města Brna. Aby bylo Československému státu a také městu Brnu umožněno prováděti tyto stavební práce, předložila československá vláda návrh zákona, kterým se zmocňují příslušná ministerstva, aby s městem Brnem provedla směnnou smlouvu, jak o tom mluví důvodová zpráva, kterou by československý stát získal od města Brna stavební parcely: v kat. území Velká nová ulice na doplnění staveniště pro nejvyšší soud ve výměře 8250 m2, dále v tomtéž kat. území na doplnění staveniště právnické fakulty ve výměře 4940 m2 a v tomtéž katastrálním území pro staveniště krajského soudu trestního ve výměře 28.052 m2. Naproti tomu odevzdá československý stát městu Brnu tyto stavební parcely: Stavební parcelu v Husově třídě, katastrální území Špilberk, a parcelu katastrální území Brno-město, koupenou r. 1928 ve výměře 2.902 m2, dále část parcely v katastrálním území Horní a Dolní Cejl ve výměře 6.983 m2 a 317 m2. Směna tato bude provedena bez jakýchkoliv doplatků z té nebo oné strany.

Provedením této směnné smlouvy bude možno také provésti potřebný pořádek v pozemkové knize, zvlášť s ohledem na stav u právnické fakulty. Obyvatelstvo města Brna a celý kraj očekává od přijetí tohoto zákona, že konečně bude přikročeno s urychlením ke stavbě těchto důležitých budov. Umístění jak nejvyššího soudu, tak krajského soudu trestního v Brně je prostorem naprosto nedostatečné a úřadování v nich, hlavně pak u krajského soudu trestního, je lidským bytostem s právním citem spíše kriminálem než úřadem.

Nezaměstnaní města Brna, kterých je stále přes 14.000 osob, čekají na každou příležitost k práci jako též příslušné obory živností a průmyslu. Když už ze známých příčin podnikatelský ruch průmyslový v Brně až na nepatrné výjimky upadá, dejme, a to rychle, našemu hlavnímu městu země Moravskoslezské Brnu aspoň v naznačených státních institucích to, co mu po právu dávno patří.

Protože přijetí této osnovy zákona a z něho vyplývající směna pozemků je pro stát výhodná, doporučuji, aby slavná sněmovna přijala osnovu zákona tisk 688 ve znění přijatém senátem Národního shromáždění a rozpočtovým výborem poslanecké sněmovny."

 (z vystoupení poslance Martináska, sněmovní stenozáznam z 28. 11. 1936)

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 24 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

ANDĚL.pdf (205003)

 

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

02.02.2020 23:50

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku   § 142 odst. 1 o. s. ř. § 8 odst. 1, § 9 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)