Metodiku k náhradě nemajetkové újmy na zdraví dle NOZ nevypracoval Nejvyšší soud; opačným tvrzením je odborná i laická veřejnost matena

03.02.2015 00:29

  Ač jsem se domníval, že v návaznosti na pokyn bývalé předsedkyně Nejvyššího soudu JUDr. Ivy Brožové, v důsledku něhož došlo na webu Nejvyššího soudu k upřesnění potud, že Metodiku k náhradě nemajetkové újmy dle NOZ nevypracoval Nejvyšší soud, bude tato informace reflektována i příslušnými státními subjekty, opak je pravdou. Tak kupř. zde: MT1.pdf (464774) se opět nesprávně uvádí, že jde Metodiku Nejvyššího soudu. Nejde přitom o nijak nevýznamnou informaci, poněvadž pokud se každému nesprávně předkládá, že jde o materiál, jenž vypracoval Nejvyšší soud, přistupuje k němu odborná i laická veřejnost zcela jinak, než pokud by bylo uvedeno, že jde o materiál soukromého charakteru, v němž autor takového materiálu mylně uvádí, že Nejvyšší soud doporučuje soudům, aby tuto metodiku využívaly při rozhodování předmětných sporů, a aby znalci absolvovali ohledně této problematiky školení doporučeným subjektem - www.skoleniznalcu.cz/. Tedy - chcete-li - aby Nejvyšší soud vybízel k účasti na placených školeních realizovaných určitým subjektem. Tak tomu ovšem pochopitelně není. 

 

     Za dané situace mi proto nezbývá, než informovat tu část odborné i laické veřejnosti, která má zájem o informace týkající oné Metodiky. Proto si dovoluji odkázat na svů příspěvek v časopise České lékařské komory - Tempus Medicorum č. 12/2014, str. 33 a násl. - www.lkcr.cz/doc/tempus_file/tempus_medicorum_12_2014-100.pdf, v němž uvádím:

 

 

K Metodice k náhradě nemajetkové újmy na zdraví podle § 2958 o. z.

     Dne 12. 3. 2014 se konalo zasedání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu (dále též „OOK NS“ nebo „kolegium“), při kterém byl členům kolegia předložen materiál označený jako „Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 občanského zákoníku.“ (dále též „Metodika“). Bezprostředně poté byla na webových stránkách Nejvyššího soudu publikována informace, že „Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu přijalo dne 12. 3. 2014 doporučení k aplikaci § 2958 o. z.“ Z dalšího textu tiskové zprávy se podávala informace, že Metodiku vypracoval Nejvyšší soud ve spolupráci se Společností medicínského práva a dalšími subjekty. V samotném textu Metodiky bylo uvedeno, že se  „doporučuje, aby jako důkaz v soudních sporech byly využity znalecké posudky vypracované znalcem v oboru zdravotnictví, odvětví nemateriálních újem na zdraví...“, který mj. absolvuje „nadstavbový kurs Odškodňování újem na zdraví podle zákona č. 89/2012, občanský zákoník...“, přičemž „K absolvování nadstavbového kursu se doporučuje školení, které provádí Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta ve spolupráci se Společností medicínského práva.“ V textu Metodiky se také uvádí, že „Termíny a místo konání školení a zkoušek se budou zveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách www.skoleniznalcu.cz“, a dále, že „Znalecké posudky budou zpracovány na webovém rozhraní (www.ztizeni.cz), které bude vytvořeno za účelem technické podpory a garance správnosti výpočtu.“ 

     Proti posledně uvedenému doporučení stran školení znalců učinila výhrady České lékařská komora a ještě důrazněji Okresní sdružení České lékařské komory Brno-město, které (jak je zjistitelné z veřejně dostupných podkladů) mj. poukázalo na to, že „bez jakéhokoliv výběrového řízení byl určen jediný možný subjekt, který má oprávnění podle stanoviska Nejvyššího soudu ČR provádět předmětné proškolení a případně i přezkušování lékařů, kteří by až na základě tohoto proškolení a přezkoušení měli hodnotit ztížení společenského uplatnění a stanovit výši nemajetkové újmy na zdraví. Tento postup lékaři hodnotí jako netransparentní a dotazují se, proč taková činnost není například zajišťována komorou zřízenou zákonem...“

     Na základě takto zaznamenané kritiky jsem se jako soudce NS a člen OOK NS začal předmětnými materiály zabývat, a poté, co jsem se seznámil mj. i s obsahem smlouvy „o koordinaci expertní činnosti a zpracování metodiky“ ze dne 30. 12. 2013, kterou uzavřelo Ministerstvo spravedlnosti se Společností medicínského práva o. s. (nyní spolek; dále též „SMP“), a jíž se SMP zavázala, že „bude koordinovat a podílet se na přípravě metodické pomůcky výpočtu peněžité náhrady za újmu způsobenou na zdraví..., aby mohla být využívána laickou i odbornou veřejností“, musím konstatovat a široké lékařské obci sdělit následující skutečnosti:

     * Nejvyšší soud nevypracoval Metodiku, nýbrž tři jeho soudci v rámci své mimoprofesní činnosti spolupracovali se SMP a dalšími subjekty na vypracování této Metodiky. Vypracování Metodiky dle smlouvy cit. shora koordinovala SMP, která podle mých informací za tuto činnost obdržela od státu příslušnou finanční odměnu. Připomínám notorietu, že NS nemohl ani žádného ze svých soudců „pověřit“ vypracováním či „pověřit“ spoluúčastí na vypracování Metodiky, neboť zákon o soudech a soudcích č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ale ani jiný právní předpis takovou participaci soudců na soukromém projektu pochopitelně neumožňuje.

* OOK NS ani nepřijalo žádné usnesení, jak bylo zprvu nepřesně uvedeno v tiskové zprávě publikované na webových stránkách NS s tím, že „Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu přijalo dne 12. 3. 2014 doporučení, aby při aplikaci § 2958 o. z. byla používána Metodika Nejvyššího soudu.“ (na základě mého podnětu a následně dle pokynu předsedkyně NS byl text tiskové zprávy se shora uvedenou nepřesnou informací z webových stránek NS odstraněn). Ve skutečnosti totiž kolegium přijalo usnesení s formulací: „materiál byl vzat na vědomí.“ Vzetí na vědomí není doporučením.

* Okolnost, že koordinátor Metodiky – SMP a další spolupracující subjekty do vypracovaného textu Metodiky vložily mj. informaci o tom, že NS doporučuje, aby při aplikaci § 2958 o. z. byla tato Metodika aplikována (a bylo také zohledněno doporučení o proškolování znalců dle tohoto materiálu), pochopitelně ještě neznamená, že se tím vně NS vypracovaný materiál stal materiálem, jenž vypracoval NS. Proto také na základě mého podnětu a z pokynu předsedkyně NS byla z nadpisu Metodiky odstraněna informace, že jde o Metodiku NS. Pod touto optiku je proto zapotřebí přistupovat ke studiu Metodiky.

* Pod č. 63/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek byl publikován text Metodiky s (ještě) s uvedením nepřesné informace, že „Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu přijalo dne 12. 3. 2014 doporučení k aplikaci § 2958 o. z.“). Jak již bylo uvedeno výše, kolegium žádné takové usnesení nepřijalo. Další nepřesností publikovaného materiálu v cit. sbírce je okolnost, že byla publikována Metodika s poznámkou: „stav ke dni 30. 6. 2014“, ačkoliv kolegium NS se na zasedání seznamovalo s textem Metodiky, který byl zpracován ke dni 12. 3. 2014, tj. ke dni, kdy probíhalo předmětné zasedání kolegia. Jinými slovy řečeno, jestliže byl text Metodiky i po zasedání OOK NS konaného dne 12. 3. 2014 SMP a dalšími subjekty ještě dopracováván, pak i z toho je zřejmé, že autorem Metodiky není NS.

* SMP (podle veřejně dostupných informací) uvádí, že zajišťuje školení znalců podle Metodiky a odkazuje přitom na „Zkušební řád pro znalce z oboru zdravotnictví, odvětví odškodňování nemateriálních újem na zdraví“ (dále již „ZŘ“). Podle  čl. 7 odst. 2 ZŘ „Zkušební komise je tříčlenná, složená ze zástupce jmenovaného Nejvyšším soudem České republiky, zástupce jmenovaného Univerzitou Karlovou v Praze, 1. lékařskou komorou v dohodě se Společností medicínského práva a zástupce jmenovaného Ministerstvem spravedlnosti České republiky.“ Upozorňuji však na to, že žádný právní předpis nestanoví, aby předseda NS či jiný soudní funkcionář za NS jmenoval pro účely soukromého školení své zástupce z řad soudců NS. NS pochopitelně nemůže ovlivnit situaci, kdy soukromý subjekt zpracuje interní předpis, do nějž vkládá formulace týkající se NS, které nemají podklad v zákonné úpravě. Od toho je třeba také odlišit situaci, kdy soudce v rámci své mimoprofesní činnosti bude členem (odborné) komise v záležitosti organizované soukromým subjektem.

* Okolnosti týkající se realizace předmětné smlouvy o koordinaci a otázky spojené s příp. zpřístupněním i zpracované webové aplikace, která je nezbytná pro plnohodnotné využití Metodiky, mi pochopitelně nepřísluší řešit; mohou být však předmětem zájmu např. České lékařské komory, a to  i v souvislosti s připravovaným novým zákonem o znalcích.  

* NS tedy stojí mimo komerční aktivity, jež souvisejí s příp. využitím Metodiky, a z tohoto pohledu NS nedoporučil, nedoporučuje ani doporučovat nemůže ten který subjekt pro případné proškolování dle uvedeného materiálu.

     Protože především v odborné lékařské obci zazněly jisté informace ohledně autorství a využití Metodiky, považoval jsem za vhodné tímto příspěvkem poukázat na snadno ověřitelná fakta s tím, aby v budoucnu nedocházelo k případným dezinterpretacím v dané materii. Metodika představuje (nejen) pro právní (soudní) praxi jakýsi základní bod, od nějž je možné odvíjet při použití § 2958 o. z. další aplikační úvahy, přičemž nyní je již věcí praxe, jaké přinese podněty, a jak uvedenou problematiku zohlední při své rozhodovací činnosti soudy, včetně posléze NS. Již dříve jsem uvedl, že poměrně dlouhou dobu dotčené subjekty věděly, že je zapotřebí zpracovat nějaké řešení vzhledem k vágnímu ustanovení § 2958 o. z. Jsem si jist, že byl-li by relevantně osloven duchovní tvůrce civilního kodexu prof. Karel Eliáš, zcela nepochybně by souhlasil s nějakým legislativním řešením (mohla být za tím účelem zpracována předmětná vyhláška; v případě odškodňování pracovněprávních újem se na takové vyhlášce pracuje), protože způsob řešení daného problému v podobě Metodiky zpracované soukromými subjekty (byť i za výrazné pomoci tří erudovaných soudců NS) nepředstavuje optimální cestu. Zdá se však, že tímto způsobem se vůbec neuvažovalo (či uvažovat nechtělo) a veškeré úsilí bylo směřováno do zpracování Metodiky s předpokládaným komerčním využitím, jež nakonec byla prezentována takto zpochybněným způsobem. Škoda času, který se tímto směrem promarnil, neboť jsem si jist, že by po legislativní stránce bylo možné těmto nedokonalostem a jisté zmatenosti v kruzích odborné i laické veřejnosti předejít. Ale nechci nikomu sahat do svědomí. Každý přece ví, že neustálé a mnohdy i neuvážené legislativní změny způsobují interpretační a aplikační potíže, a že v konečném důsledku zeslabují prvek předvídatelnosti právního chování v právní (soudní) praxi.

 

Související příspěvky: 

vrcha.webnode.cz/news/na-msp-se-jednalo-ve-veci-%22skoleni-znalcu-dle-metodiky-k-nahrade-nemajetkove-ujmy-na-zdravi-podle-%c2%a7-2958-o-z-%22/

vrcha.webnode.cz/news/k-metodice-k-nahrade-nemajetkove-ujmy-na-zdravi-zpracovane-spolecnosti-medicinskeho-prava-a-dalsimi-subjekty/

vrcha.webnode.cz/news/soudci-cinni-v-organech-nepodnikatelskych-subjektu/

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 24 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

ANDĚL.pdf (205003)

 

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

02.02.2020 23:50

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku   § 142 odst. 1 o. s. ř. § 8 odst. 1, § 9 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)