Návrh na přeložení soudce prvního stupně k Nejvyššímu soudu

09.06.2016 21:00

    Předseda Nejvyššího soudu prof. Pavel Šámal v úterý 7. 6. t. r. požádal Soudcovskou radu Nejvyššího soudu o vyjádření k jeho návrhu na přeložení soudce Obvodního soudu pro Prahu 9 JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M., k Nejvyššímu soudu od 1. 10. 2016 [viz návrh zde: https://kuc.cz/w8sewa, který byl dnes (9. 6. 2016) zveřejněn na internetových stránkách Nejvyššího soudu].

     Ač byla na středečním (8. 6. 2016) zasedání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu (v rámci agendy "různé") řešena i problematika vhodnosti dočasného přidělování prvoinstančních soudců k Nejvyššímu soudu (v současné době dva soudci Nejvyššího soudu byli v minulosti přeloženi rovnou ze soudu prvního stupně a kromě toho byl učiněn podnět k návrhu na dočasné přidělení dalšího prvoinstančního soudce k Nejvyššímu soudu), dnes na internetových stránkách Nejvyššího soudu zveřejněná informace o podaném návrhu na přeložení shora uvedeného soudce k Nejvyššímu soudu nebyla na uvedeném kolegiu tlumočena. Je to ke škodě věci, poněvadž i v tomto směru bylo možné členy kolegia informovat a nepochybně i ohledně tohoto zamýšleného přeložení mohlo být diskutováno v rámci dvou (na půdě Nejvyššího soudu) existujících protichůdných názorů na problematiku překládání prvoinstančních soudců k Nejvyššímu soudu.

     Dr. Bohumil Dvořák byl v roce 2005 jmenován soudcem, k Nejvyššímu soudu byl od 1. 10. 2015 dočasně přidělen z Obvodního soudu pro Prahu 9, kde vykonával funkci místopředsedy tohoto soudu, přednáší na pražské právnické fakultě UK v Praze a je mj. členem nové komise ministra spravedlnosti Roberta Pelikána k rekodifikaci občanského soudního řádu. Pokud je mi známo, dr. Dvořák byl ovšem také v nedávné minulosti aktivisticko-politicky činný v rámci Klubu na obranu demokracie (srov. např. https://kuc.cz/o1zyqs, https://kuc.cz/fcdzfq), jehož by měl být stále členem (vycházím z informace zde: https://kuc.cz/d0df8k). Podle návrhu by měl být soudce dr. Dvořák přeložen do našeho senátu 30 Cdo. Abych byl upřímný, vůbec si nedokážu představit, jak by soudce s takto aktivisticko-politicky vyhraněnými názory mohl rozhodovat kupř. o dovoláních ve věcech ochrany osobnosti v případě subjektů, které v nedávné době byly kupř. předmětem oné kritiky atd.    

     Jakkoliv respektuji, že pouze jediný subjekt v dané věci může podat návrh na přeložení příslušného soudce k Nejvyššímu soudu, současně budu doufat, že bude také respektováno právo soudce (Nejvyššího soudu) se k uvedenému návrhu veřejně (protože jde o věc veřejnou a velmi zásadní) vyjádřit, což nyní činím. Každý, nechť si raději sám učiní úsudek na danou problematiku, včetně toho, zda opravdu nazrála doba, aby dosavadní zažitý karierní systém ústící v překládání (povětšinou odvolacích) soudců na Nejvyšší soud byl v takovém rozsahu nahrazován popsaným mechanismem.

     

      

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            Pavel Vrcha...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy