Nejvyšší soud České republiky: K přípustnosti dovolání proti usnesení odvolacího soudu v detenční věci. K obsolentnosti předpokladu po právní stránce zásadního významu dovoláním napadených nemeritorních usnesení odvolacího soudu vypočtených v § 239 odst.

06.08.2010 17:34

 

Nejvyšší soud České republiky: K přípustnosti dovolání proti usnesení odvolacího soudu v detenční věci. K obsolentnosti předpokladu po právní stránce zásadního významu dovoláním napadených nemeritorních usnesení odvolacího soudu vypočtených v § 239 odst. 1 a 3 OSŘ. K přezkumu rozhodnutí vydaného podle § 191b odst. 4 o.s.ř. v detenčním řízení

 

§ 191b odst. 4, § 239 odst. 1, 3, § 243b odst. 1 OSŘ

§ 6a zákona zákona č. 82/1998 Sb. (OdpŠk)

    

       Proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo přezkoumáváno usnesení soudu prvního stupně o vyslovení přípustnosti převzetí umístěného do ústavu zdravotnické péče, není ve smyslu § 237 odst. 1 písm. a) o.s.ř. dovolání přípustné.

      S účinností od 1. července 2009 došlo ke změně § 239 OSŘ potud, že přípustnost dovolání proti meritorním usnesením odvolacího soudu uvedeným v § 239 odst. 1 a 3 byla podmíněna předchozím (předběžným) úsudkem dovolacího soudu, že napadené rozhodnutí má po právní stránce zásadní význam. Nejvyšší soud v této věci se přitom ztotožňuje s právním názorem, že v situaci, kdy § 243b odst. 1 OSŘ i nadále zachovává Nejvyššímu soudu právo odmítnout dovolání proti kterémukoliv z usnesení vypočtených v § 239 pro zjevnou bezdůvodnost, lze dospět k závěru, že předpoklad zásadního významu dovoláním napadených nemeritorních usnesení odvolacího soudu vypočtených (jen) v § 239 odst. 1 a 3 je úpravou obsolentní (Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád II. § 201 až 376. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2009, s. 1903-1904).

         Předmětem řízení o vyslovení přípustnosti převzetí umístěného do ústavu zdravotnické péče je soudní ochrana, zda k tomuto převzetí došlo ze zákonných důvodů, či nikoliv. Přezkum – zda byly vskutku naplněny zákonem předvídané důvody pro omezení osobní svobody daného jedince (umístěného) – se přitom upíná výhradně k době, kdy došlo k jeho převzetí do ústavu.

        Dojde-li v průběhu odvolacího řízení k propuštění umístěného z ústavu, odpadá základní podmínka řízení, pro kterou odvolacímu soudu, jenž měl rozhodovat o podaném odvolání umístěného pro usnesení soudu prvního stupně, jímž byla vyslovena přípustnost převzetí umístěného do ústavu, nezbývá, než zrušit napadené usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto v rámci první fáze detenčního řízení (§ 191b odst. 4 OSŘ), a řízení ve smyslu § 104 odst. 1 OSŘ zastavit.

       Sama okolnost, že v důsledku propuštění umístěného z ústavu bylo uvedené řízení zastaveno, ovšem nijak této osobě neupírá možnost případně zvolit další právní postup, má-li za to, že k jejímu převzetí nedošlo ze zákonných důvodů (srov. § 6a OdpŠk).

 

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30.6. 2010, sp. zn. 30 Cdo 1197/2010, in https://novyweb.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_prevedena2.nsf/WebSearch/4E2192758104C96CC125776E0029D1CF?openDocument

 

     

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 24 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)              ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý anděl21017079.pdf (225148)

 

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

09.04.2019 21:19

Opis ze spisu jako skutkové zjištění

Opis ze spisu jako skutkové zjištění   § 157 odst. 2 o. s. ř.   Opis ze spisu nenahrazuje soudem učiněná skutková zjištění.   Je třeba mít na paměti, že z toho kterého důkazu může vyplývat hned několik okolností, informací, případně svědek může v rámci své výpovědi...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)