Ukvapenost při zpracování věcného záměru civilního řádu soudního

11.04.2018 23:25

Na dnešním zasedání civilního kolegia byl prodiskutován podkladový materiál stálé komise civilního kolegia Nejvyššího soudu (NS) za účelem vypracování stanoviska k věcnému záměru CŘS (dále již "věcný záměr"). V dohledné době bude veřejnosti předmětný materiál, respektive stanovisko civilního kolegia k CŘS prezentováno.


Již v minulosti jsem zdůraznil a vytkl (https://kuc.cz/zxlupa), že věcnému záměru civilního řádu soudního (CŘS) nepředcházelo zpracování právní analýzy, a že Nejvyšší soud (NS) nebyl ani osloven před jeho zpracováním Ministerstvem spravedlnosti. Zajímavé je, že ani členové pracovní skupiny, ustavené ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem pro přípravu CŘS, neměli zájem diskutovat na uvedené téma na půdě Nejvyššího soudu. Neučinil tak ani předseda pracovní komise pro přípravu CŘS Petr Lavický, přesto, že do 28. 2. t. r. dokonce pracoval jako poradce na NS.


Jsem toho názoru, že otázky, zda a pokud ano, pak v jakém rozsahu je třeba reformovat český civilní proces, by měly být v prvotní fázi především kladeny a zodpovídány v rámci české justice. Přitom Nejvyšší soud by v tomto směru měl sehrát roli jakéhosi zprostředkovatele (vůči Ministerstvu spravedlnosti a Legislativní radě vlády ČR) při formování tematických problémů vyplývajících z dosavadní interpretace a aplikace občanského soudního řádu. Tak, aby mohl soustředit informace, jež by se mohly stát podkladem pro následné zpracování důkladné analýzy stávajícího stavu v oblasti českého civilního práva, a to z hlediska úvah případné budoucí právní úpravy.


Bez patřičných podkladů, které lze shromáždit v součinnosti se spolupracujícími soudy (soudci) zastoupenými Nejvyšším soudem, nelze si přirozeně ani odpovědět na základní otázku: zda je opravdu zapotřebí, a pokud ano, pak v jakém směru, reformovat český civilní proces. Názory soudců se různí a někteří dokonce uvádějí, že by postačilo stávající procesní kodex jen novelizovat.


Úvaha, že případné směřování českého civilního procesu "nalajnuje" v základním směru třeba ministr spravedlnosti a ustanoví za tím účelem pracovní komisi, která začne pracovat bez předchozí právní analýzy a bez součinnosti s Nejvyšším soudem, respektive tuzemskými soudy (soudci), je očividně nesprávná.  Bohužel,
taková "strategie" byla zvolena i v případě zpracování věcného záměru CŘS, přičemž výsledkem je zásadní nesoulad mezi právními teoretiky a soudci v náhledu na uchopení této právní materie. Zde opravdu platí: "práce kvapná, málo platná."


Přál bych si proto, aby se debata v této oblasti vrátila na úplný začátek, a aby stěžejní úlohu v této první (základní a velmi důležité) fázi sehrál Nejvyšší soud v součinnosti s ostatními soudy, které mohou zprostředkovat legislativcům své praktické poznatky týkající se intepretace a aplikace stávajícího civilního procesního kodexu. Teprve na základě těchto poznatků lze přistoupit ke zpracování důkladné právní analýzy
stávajícího stavu a poté vést diskusi, kam by měl český civilní proces vlastně směřovat. 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 24 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, s.246. Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Anděl 2020.pdf (195729)

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

02.02.2020 23:50

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku   § 142 odst. 1 o. s. ř. § 8 odst. 1, § 9 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)