Nejvyšší soud a zkušební komise pro znalce k odškodňování nemateriálních újem na zdraví

21.09.2016 22:57

V únoru 2015 jsem v článku zde:   https://kuc.cz/d9siti  mj. uvedl:

  

    „SMP (podle veřejně dostupných informací) uvádí, že zajišťuje školení znalců podle Metodiky a odkazuje přitom na „Zkušební řád pro znalce z oboru zdravotnictví, odvětví odškodňování nemateriálních újem na zdraví“ (dále již „ZŘ“). Podle  čl. 7 odst. 2 ZŘ „Zkušební komise je tříčlenná, složená ze zástupce jmenovaného Nejvyšším soudem České republiky, zástupce jmenovaného Univerzitou Karlovou v Praze, 1. lékařskou komorou v dohodě se Společností medicínského práva a zástupce jmenovaného Ministerstvem spravedlnosti České republiky.“ Upozorňuji však na to, že žádný právní předpis nestanoví, aby předseda NS či jiný soudní funkcionář za NS jmenoval pro účely soukromého školení své zástupce z řad soudců NS. NS pochopitelně nemůže ovlivnit situaci, kdy soukromý subjekt zpracuje interní předpis, do nějž vkládá formulace týkající se NS, které nemají podklad v zákonné úpravě. Od toho je třeba také odlišit situaci, kdy soudce v rámci své mimoprofesní činnosti bude členem (odborné) komise v záležitosti organizované soukromým subjektem.“

 

Jak jsem zaznamenal, v  mezidobí se obsah uvedeného článku přesunul do čl. 6 a doznal této (nikoli) nepatrné změny (v textu zvýrazňuji tučně):

 

„Čl. 6

Zkušební komise

(1) Znalecká zkouška se koná před zkušební komisí.

(2) Zkušební komise je tříčlenná, složená ze zástupce Nejvyššího soudu České

republiky, případně krajského soudu, zástupce Univerzity Karlovy v Praze, 1. lékařské fakulty

a zástupce Společnosti medicínského práva o.s....“

 

    Zkušební řád tak již neobsahuje nesplnitelnou formulaci, že členem zkušební komise je „zástupce jmenovaný Nejvyšším soudem České republiky“, nýbrž stanoví, že tuto komisi tvoří také „zástupce Nejvyššího soudu České republiky.“ Mělo-li by jít skutečně o zástupce Nejvyššího soudu České republiky, musel by Nejvyšší soud na podkladě „něčeho“ takové zástupce určovat a vysílat do komise, což ovšem možné není, poněvadž žádný právní předpis, ale ani případně interní předpis uvedeného soudu nic takového (pokud je mi známo) nestanoví. Lépe by tedy – s ohledem na soukromý charakter uvedeného projektu – odpovídala formulace, že členem zkušební komise je i soudce Nejvyššího soudu České republiky. Nejvyšší soud s uvedeným zkušebním řádem nemá opravdu nic společného. 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 24 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

ANDĚL.pdf (205003)

 

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

02.02.2020 23:50

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku   § 142 odst. 1 o. s. ř. § 8 odst. 1, § 9 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)