Nový katastrální zákon - poznámkové vydání

23.02.2014 15:39

Anotace

  Dne 1. ledna 2014 došlo k závažné změně v českém právním řádu, neboť vstoupila v účinnost pravidla soukromoprávní regulace nového českého civilního kodexu - občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. V souvislosti s tímto historicky zásadním legislativním počinem  vyvstala také potřeba zásadním způsobem upravit právní regulaci vztahů v oblasti katastru nemovitostí. Stalo se tak prostřednictvím zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), který vstoupil v účinnost rovněž dnem 1. ledna 2014.
     Smyslem předkládané publikace je předložit odborné i laické veřejnosti stručné poznámkové vydání nového katastrálního zákona a pokusit se v něm nastínit základní momenty, které bude potřeba řešit při interpretaci a aplikaci tohoto právního předpisu. Není snad třeba blíže rozvádět, že právní názory na řešení různých výkladových a aplikačních otázek z katastrální materie se mohou různit a v čase, vlivem postupně publikované judikatury především Nejvyššího soudu České republiky nebo českého orgánu ochrany ústavnosti - Ústavního soudu, nepochybně doznají - jako tomu bylo i za předchozí právní úpravy - určitých právních korekcí. Je totiž objektivně nemožné na samém počátku účinnosti nového právního předpisu předvídat, do jaké míry tato nová právní regulace obstojí v reálném životě. Nicméně snahou autorů je předložit odborné, ale i laické veřejnosti stručný pohled na novou úpravu katastrální materie a přispět tak alespoň v nepatrné výseči k její realizaci ve správní a soudní praxi.
    Autoři publikace jsou zkušení právníci, kteří aplikují problematiku vztahů upravených katastrálním zákonem v praxi, přednášejí danou problematiku a v minulosti již publikovali na toto téma. JUDr. Vrcha je soudcem Nejvyššího soudu ČR, JUDr. Petra Janků je pracovnicí Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Šumperk a JUDr. Daniela Šustrová je vedoucí Kanceláře úřadu Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu.

Recenze

JUDr. Pavel Heis
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj
vedoucí oddělení metodiky a kontroly
S nabytím účinnosti nového občanského zákoníku bylo zrušeno, novelizováno nebo vydáno mnoho souvisejících právních předpisů. Zásadní změny se týkají oblasti věcných práv a to především díky znovuzaváděné zásadě superficies solo cedit, na základě které dochází ke spojení pozemku a stavby.
Veřejným seznamem, do kterého se zapisují nemovitosti a (nejen) věcná práva k nim, je katastr nemovitostí. Zákonodárce se rozhodl řešit katastrální problematiku vydáním nového katastrálního zákona. Nakladatelství Linde Praha a.s. přináší na trh dílo odborníků na tuto oblast, a to zaměstnankyň dvou různých katastrálních úřadů a jednoho soudce:
JUDr. Petry Janků, která pracuje na pozici právníka oddělení právních vztahů u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrálního pracoviště Šumperk a je kromě jiného spoluautorkou publikace Katastrální (a související) judikatura, kterou vydalo nakladatelství Linde Praha, a. s. v r. 2011
JUDr. Daniely Šustrové, vedoucí Kanceláře úřadu Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu. Věnuje se rovněž publikační a lektorské činnosti a v současné době přednáší též na katedře občanského práva a pracovního práva a katedře správního práva a správní vědy Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a na katedře soukromého práva vysoké školy CEVRO INSTITUT v Praze.
JUDr. Pavla Vrchy, soudce Nejvyššího soudu České republiky. Ve své publikační činnosti se věnoval i problematice věcných práv s vazbou na zápisy těchto práv do katastru nemovitostí a civilnímu procesu.
Publikace Nový katastrální zákon - poznámkové vydání s vybranou judikaturou na 336 stranách svým čtenářům přináší nejprve historický exkurz k evidenci nemovitostí na našem území, pro lepší pochopení současné právní úpravy, a následně i důvody pro přijetí zcela nové úpravy v oblasti katastru nemovitostí.
Těžištěm této publikace je však komentář s výkladem ke každému ustanovení zák. č. 265/2013 Sb., katastrální zákon, který následuje po citaci znění příslušné normy a důvodové zprávy k ní. Velkým přínosem je uvedení judikatury použitelné za účinnosti nové právní úpravy, a to i soudů nižších stupňů a judikatury skutečně "vousaté", u které je však zcela zřejmé, že z ní při neexistenci jiných soudních rozhodnutí upravujících staronové instituty bude nutno v praxi vycházet.
Kromě nezbytného výkladu nových právních institutů (právo stavby, pacht atd.) je pozornost věnována např. vkladovému řízení; zde dochází k zásadní změně - dochází k rozšíření práv zapisovaných vkladem do katastru, nejedná se přitom pouze o věcná práva a účinek zápisu není v každém případě zápisu konstitutivní. Autoři se detailně zabývají i problematikou soudního přezkumu ve vkladových věcech.
Také pojem záznam získává zcela nový obsah a změna se týká i poznámek, bude jich nově zapisováno několikanásobně víc než podle předchozí právní úpravy.
Výklad principu materiální publicity zápisů v katastru nemovitostí, která má sloužit k zajištění ochrany dobré víry každého, kdo nabude v dobré víře a za úplatu věcné právo od osoby oprávněné podle stavu zápisů ve veřejném seznamu, je důvodem pro seznámení se s dílem nejen pro osoby práva znalé, ale i pro širší veřejnost, především v případě vlastnictví nebo v případě zájmu o nabytí nemovité věci.
Knihu lze doporučit k pochopení nových pravidel, k získání rychlé orientace v předpise a k nalezení odpovědí související s katastrální problematikou.

 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            Pavel Vrcha...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy