Nový kodex civilního procesu by měl vycházet z rakouského kodexu

29.12.2016 00:07

Podle sdělení Ministerstva spravedlnosti (Msp) pracovní skupina pro přípravu civilního řádu soudního, která byla ustanovena v dubnu 2016 [a jejímiž členy jsou JUDr. Petr Lavický, Ph.D., prof. Alena Winterová, CSc., soudci (Nejvyššího soudu) JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., (Krajského soudu v Plzni) JUDr. Zdeněk Pulkrábek, Ph.D. a asistentka soudce Nejvyššího soudu JUDr. Michala Králíka JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. (https://kuc.cz/qkeom0); Msp již jako člena komise neuvádí soudce Nejvyššího soudu JUDr. Jiřího Spáčila, CSc.], intenzivně spolupracuje s legislativním odborem MSp. Uvedená skupina odborníků má dle sdělení Msp napomáhat při vytvoření obecného kodexu pro civilní řízení soudní, který by měl spočívat v recepci rakouského kodexu s týmž obsahem (https://kuc.cz/ustl0l).

     Nutno dodat, že zatím neproběhla obecná diskuze v odborné veřejnosti na téma nového civilního procesního kodexu. Nebylo ani Msp sděleno, proč předchozí pracovní skupina pod vedením místopředsedy Nejvyššího soudu JUDr. Romana Fialy ukončila svou činnost. Ani nebyla (odborné) veřejnosti vysvětlena změna postoje ministra spravedlnosti JUDr. Roberta Pelikána, Ph.D., který původně zaujímal zcela nekompromisní postoj, že soudci by se neměli podílet na tvorbě zákonů (https://kuc.cz/okks9s, https://kuc.cz/b90qb7), když následně týž ministr do pracovní skupiny povolal i soudce. 

 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 24 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

ANDĚL.pdf (205003)

 

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

02.02.2020 23:50

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku   § 142 odst. 1 o. s. ř. § 8 odst. 1, § 9 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)