Obsah publikace: Katastrální (a související) judikatura, která vyjde v letošním roce v nakladatelství LINDE Praha, a. s.

03.06.2011 08:33

 

OBSAH

 

Úvod ...................................................................................................................

O autorech .........................................................................................................

K použitelnosti a změnám v judikatuře, k závaznosti nálezů

Ústavního soudu ČR ............................................................................................

Použité zkratky ....................................................................................................

I. Katastr nemovitostí ...........................................................................................

1.      Historický exkurz ..................................................................................

Důvody vzniku evidence nemovitostí ....................................................

            Historické veřejné knihy ........................................................................

            Pozemková kniha ......................................................................................   

            Knihovní zákon .........................................................................................

            Evidence nemovitostí ................................................................................

            Intabulační princip ....................................................................................

            * Knihovní zápis ..........................................................................................      

            * K otázce časové limitace knihovního návrhu .......................................

            * Povolení knihovního zápisu ....................................................................

            * Náležitosti knihovního návrhu ...............................................................

            * Knihovní přednostní právo ....................................................................

            * Důvěra v knihovní zápisy ........................................................................

            * Propojení knihovních zápisů ...................................................................

            Únor 1948 ....................................................................................................

            Občanský zákoník z roku 1950 ................................................................

            Institut přivolení k převodu nemovitostí a k pronájmu ........................

            Registrační princip ...................................................................................

            Občanský zákoník z r. 1964 a registrace převodních smluv ..................

            Evidence nemovitostí ..................................................................................

            Zavedení vkladového principu ...................................................................

   2. Katastr nemovitostí 

            Předmět evidence ........................................................................................

            Předmět zápisu .............................................................................................

            Druhy zápisů .................................................................................................

   3. K pojmům „pozemek“, „stavba“, „součást nemovitosti“ a

        „příslušenství nemovitosti“...............................................................................

            K pojmu pozemek .........................................................................................  

            K pojmu stavba .............................................................................................   

            Součást nemovitosti ......................................................................................

            Příslušenství nemovitosti ..............................................................................

 

II. Institut vkladu (výmazu vkladu) věcného práva

      do (z) katastru nemovitostí ...................................................................................

      * Intabulační princip a princip konsenzuální ....................................................

      * Registrační princip ............................................................................................

      * Právní institut vkladu práva (jeho výmazu) ....................................................

 

III. Řízení o povolení vkladu věcných práv do katastru nemovitostí

      (vkladové řízení) ........................................................................................................

1. Návrh na povolení vkladu věcných práv do katastru

           nemovitostí (vkladový návrh) ..............................................................................

          * Úkony katastrálního úřadu po podání vkladového návrhu ............................

         * Evidence podání ...........................................................................................................

         * Rejstřík .........................................................................................................................

         * Plomba ..........................................................................................................................

         * Náležitosti návrhu ........................................................................................................

         * Co lze a co již nelze doplnit po podání vkladového návrhu ......................................

         * Přílohy vkladového návrhu ..........................................................................................

         * Plná moc .........................................................................................................................

         * Ověřování podpisů, superlegalizace a apostila ...........................................................

      2. Přezkumná činnost katastrálního úřadu ve vkladovém řízení         

          (nástin problematiky) .....................................................................................................

          2.1. Navrhovanému vkladu není na překážku stav zápisů v katastru

                 [§ 5 odst. 1 písm. a) zákona o zápisech] .................................................................  

          2.2. Navrhovaný vklad je odůvodněn obsahem přeložených listin

                 [§ 5 odst. 1 písm. b) zákona o zápisech] .................................................................

                 * Právní důvod uzavření smlouvy ..........................................................................

                 * Smlouvy podle § 24a zák. o rod. ..........................................................................

                    * Praxe katastrálních úřadů ................................................................................

                 * Podmínky v převodní smlouvě .............................................................................

                 * Problematika uzavírání převodní smlouvy ........................................................

                 * Geometrický plán jako neoddělitelná součást věcné smlouvy .........................

         2.3. Právní úkon týkající se převodu vlastnického práva nebo zřízení

                 nebo zániku jiného práva je určitý a srozumitelný

                 [§ 5 odst. 1 písm. c) zákona o zápisech] .................................................................

                 * Obligační a věcněprávní účinky převodní smlouvy ..........................................

                 * K pojmům určitost a srozumitelnost právního úkonu ......................................

                 * Výklad právního úkonu .......................................................................................

                 * Projev vůle obce a kraje ......................................................................................

                    ** Rozhodnutí zastupitelstva ..............................................................................

                    ** Starosta ............................................................................................................

                    ** Doložka .............................................................................................................

                 * K přezkumné činnosti katastrálních úřadů .......................................................

                    ** K otázce posuzování platnosti převodní smlouvy .........................................

                    ** Kupní cena ........................................................................................................

                    ** Simulované právní úkony ................................................................................

                    ** Disimulované právní úkony ............................................................................

                  * Problematika označování nemovitostí ................................................................

                     ** Judikatura Ústavního soudu ČR ..................................................................

                     ** Katastrální praxe ............................................................................................

                  * Geometrický plán .................................................................................................

                     ** Katastrální praxe ............................................................................................

                     ** Judikatura Nejvyššího soudu ČR ..................................................................

                  * Nesprávná výměra ...............................................................................................

                  * Dva vkladové návrhy k téže nemovitosti ............................................................

            2.4. Právní úkon je učiněn v předepsané (písemné) formě        

                   [§ 5 odst. 1 písm. d) zákona o zápisech] ...............................................................

                  * Projevy účastníků .................................................................................................

                  * Ověření podpisů ..................................................................................................

                  * Plná moc ...............................................................................................................

            2.5. Účastníci řízení jsou oprávněni nakládat s předmětem právního úkonu

                  [§ 5 odst. 1 písm. e) zákona o zápisech] ...............................................................

                 * Listina prokazující nakládat s předmětem právního úkonu s právními

                    účinky, které nastaly před 1. 1. 1993 ..................................................................

                 * Právní úkon obce ...................................................................................................

                 * K problematice tzv. přisloučené části obce ........................................................    

                    ** Praxe některých katastrálních úřadů ...........................................................      

                    ** Soudní praxe ....................................................................................................

                 * Podílové spoluvlastnictví ......................................................................................

                 * Společné jmění manželů ......................................................................................

           2.6. Účastník řízení není omezen právními předpisy, rozhodnutím soudu

                  nebo rozhodnutím státního orgánu ve smluvní volnosti týkající se

                  věci, která je předmětem právního úkonu [§ 5 odst. 1 písm. f)

                  zákona o zápisech ....................................................................................................

                  * Omezení na základě právního předpisu .............................................................

                     ** Stavební zákon ................................................................................................

                     ** Kulturní památky ............................................................................................

                     ** Restituce ...........................................................................................................

                     ** Rehabilitace ......................................................................................................

                     ** Zákon o velké privatizaci ...............................................................................

                    ** Zákon o půdě ...................................................................................................

                     ** Pozemkový fond ..............................................................................................

                     ** Ochrana přírody .............................................................................................

                     ** Zákon o vlastnictví bytů ................................................................................

                     ** Devizový zákon  ...............................................................................................

                     ** Lesní zákon ......................................................................................................

                     ** Státní podnik ....................................................................................................

                     ** Nadace a nadační fondy ..................................................................................

                     ** Převody státních pozemků na jiné osoby ......................................................         

                     ** Exekuční řád ....................................................................................................

                          *** Generální inhibitorium ..........................................................................

                          *** Speciální inhibitorium ............................................................................

                     ** Majetek obcí ....................................................................................................

                          *** Záměr obce ...............................................................................................

                     ** Majetek krajů .................................................................................................

                     ** Majetek České republiky ................................................................................

                     ** Zákon o obalech ...............................................................................................

                     ** Pozemkové úpravy .........................................................................................

                     ** Insolvenční zákon ............................................................................................

                  * Omezení na základě rozhodnutí soudu ..............................................................

                  * Omezení na základě správního rozhodnutí .......................................................

                  * Další omezení .......................................................................................................

           2.7. K právnímu úkonu účastníka byl udělen souhlas podle zvláštního

                  předpisu [§ 5 odst. 1 písm. g) zákona o zápisech] ...............................................

                  * Nezletilé děti jako účastníci věcných smluv ......................................................

                     ** Způsobilost mít práva a povinnosti ..............................................................

                     ** Způsobilost k právním úkonům ....................................................................

                     ** Zastupování dětí ...........................................................................................

                     ** Postup katastrálního úřadu ........................................................................

                     ** Nezletilé děti cizí státní příslušnosti ...........................................................

                  * Věcněprávní úkony dědiců a správce dědictví ...............................................

                  * Souhlas pozemkového úřadu se zatížením nebo zcizením pozemků .............

           3. Vlastní průběh vkladového řízení ..........................................................................

                * Řízení o žádosti ...................................................................................................   

                * Protokol o vkladech ............................................................................................

                * Vkladový návrh ...................................................................................................

                   ** Zastupování účastníků .................................................................................   

                   ** Výpis z obchodního rejstříku ........................................................................ 

                   ** Kopie nabídky k převodu bytu .....................................................................

                   ** Sdělení v souvislosti s převodem státních pozemků ....................................

               3.1. Účastníci vkladového řízení (okruh účastníků a jejich

                      procesní zastupování) .......................................................................................

               3.2. Povinnost katastrálního úřadu dodržovat zásady správního

                      řízení (správního procesu) .................................................................................

               3.3. Zjišťování podkladů pro rozhodnutí ................................................................     

               3.4. Přerušení vkladového řízení ..............................................................................

                      * Důvody k přerušení vkladového řízení ..........................................................

                      * Informační systém katastru nemovitostí .......................................................          

                      * Soudní řízení o určení neplatnosti věcné smlouvy a

                         o určení vlastnictví ...........................................................................................

               3.5. Rozhodnutí o zastavení vkladového řízení ........................................................

               3.6. Rozhodnutí o povolení (zamítnutí) vkladu (výmazu) práva do (z)

                      katastru nemovitostí ...........................................................................................

                      * Částečné povolení vkladu ................................................................................        

                      * Nesoulad mezi návrhem a obsahem smlouvy .............................................

                      * Zápis do spisu .................................................................................................

                      * Časové souvislosti ...........................................................................................

                      * Zápis vkladu – výmazu vkladu práva ..........................................................

                      * Náležitosti správního rozhodnutí ..................................................................

                      * Právní moc ......................................................................................................

                       

IV. Soudní řízení ve vkladových věcech (soudní vkladové řízení) ......................................

        1. K otázce soudní ingerence do rozhodovací činnosti katastrálních úřadů ..............

        2. Původní úprava soudního přezkumu ve vkladových věcech ....................................

        3. Důvody přijetí nové úpravy soudního vkladového řízení .........................................

       4. Věcný rozsah úpravy, aktivní legitimace a okruh účastníků řízení ........................

            * Přípustnost žaloby pouze v případě zamítnutí vkladového návrhu ....................

       5. Věcná a místní příslušnost soudu ve věcech vkladu práva k nemovitostem ...........

       6. Aktivní legitimace a okruh účastníků řízení .............................................................

           * Žalobce .......................................................................................................................

           * Žalovaný katastrální úřad .......................................................................................

           * Další účastníci řízení .................................................................................................

       7. Žaloba o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí (vkladová žaloba) ........

           * Náležitosti žaloby .......................................................................................................

           * Není žalované strany ..................................................................................................

           * Žalobní petit ................................................................................................................

           * Poučovací povinnost ....................................................................................................

           * Běh dvouměsíční lhůty pro podání vkladové žaloby ................................................

               ** Jde o lhůtu procesněprávní nebo hmotněprávní? ..............................................     

        8. Průběh soudního vkladového řízení ........................................................................

            * Postup soudu ............................................................................................................

 

            * Vyjádření katastrálního úřadu ke vkladové žalobě ...............................................

            * Procesní postoj dalšího účastníka řízení .................................................................

            * Zpětvzetí vkladového návrhu a jeho vliv na soudní vkladové řízení ...................

            * Okruh účastníků soudního vkladového řízení ........................................................

            * Koncentrace ................................................................................................................

            * Skutkový stav .............................................................................................................

            * V jakém rozsahu soud zkoumá podmínky pro povolení vkladu? .........................

            * Den podání vkladového návrhu jako rozhodný okamžik ......................................

            * Přezkumná kritéria ...................................................................................................

               ** Odstoupení od věcné smlouvy ..............................................................................

        9. Rozhodnutí o vkladové žalobě .....................................................................................

            * Odmítnutí žaloby ......................................................................................................

            * Zastavení řízení .........................................................................................................

            * Nemožnost vydat kasační rozhodnutí .....................................................................

            * Zamítnutí žaloby .......................................................................................................

            * Signalizace ze strany soudu .....................................................................................

            * Rozhodný skutkový stav ...........................................................................................

            * Další postup soudu .....................................................................................................

            * Povolení vkladu rozsudkem ....................................................................................

            * Náležitosti rozsudku .................................................................................................

            * Náklady řízení ...........................................................................................................

            * Povinnost soudu zaslat stejnopis rozsudku katastrálnímu úřadu .......................

            * Doložka na listině ....................................................................................................

       10. Opravné prostředky proti soudnímu rozhodnutí o vkladové žalobě ...................

             * Odvolání .................................................................................................................

             * Dovolání ..................................................................................................................

   

V. Zápis do katastru nemovitostí ve formě záznamu ...........................................................

             * Záznamová listina ..................................................................................................  

             * K problematice narovnání ....................................................................................

             * Přezkumný rozsah ...................................................................................................

                ** Vrácení záznamové listiny jejímu vyhotoviteli .................................................

                ** Provedení záznamu .............................................................................................

                ** Duplicitní a vícenásobné zápisy a právní prostředky k jejich odstranění ....

                ** Dohoda o narovnání ..........................................................................................

                     *** K zákonnosti provádění duplicitních zápisů katastrálními úřady .........

                ** Uznání vlastnictví ...............................................................................................

                ** Jednostranné prohlášení ....................................................................................

              * Soudní a správní rozhodnutí jako záznamové listiny .........................................   

                 ** Nedostatečná identifikace nemovitostí ............................................................

                 ** Opravy rozhodnutí ............................................................................................

                 ** Rozsudek o nahrazení projevu vůle týkající se věcněprávní dispozice

                      s nemovitostí – vklad nebo záznam práva do katastru nemovitostí .............

               * Neprovedení záznamu, případně nečinnost katastrálního úřadu    

                  a soudní ochrana ....................................................................................................

 

VI. Zápis do katastru nemovitostí ve formě poznámky ........................................................

       * Postup katastrálního úřadu při vyřizování poznámkové agendy................................

       * Poznámka jako důvod k přerušení vkladového řízení ................................................

 

VII. Zásady vedení právních vztahů v katastru nemovitostí a důvěra v katastr

       nemovitostí (princip dobré víry) .....................................................................................

       * Dobrá víra ......................................................................................................................

       * Zásady ............................................................................................................................

          1. Zásada konstitutivní (vkladová, intabulační, právotvorná) ...............................

          2. Zásada speciality (přehlednosti) ..............................................................................

          3. Zásada dispoziční ......................................................................................................

          4. Zásada legality .........................................................................................................

          5. Zásada pořadí (časové přednosti, priority) ...........................................................

          6. Zásada formální publicity (veřejnosti) ..................................................................

          7. Zásada materiální publicity (dobré víry) ..............................................................

          8. Zásada oficiality ......................................................................................................

 

VIII. Oprava chyb v katastrálním operátu ...........................................................................

         * Dřívější a prvorepubliková právní úprava ...............................................................

         * Nynější právní institut opravy chyb ..........................................................................

         * Zahájení řízení o opravě chyb ....................................................................................

         * Náležitosti návrhu ........................................................................................................

         * Co nelze řešit opravou chyb ........................................................................................

         * Rozhodování .................................................................................................................

            ** Oznámení katastrálního úřadu .............................................................................   

            ** Zahájení řízení o opravě chyby  ...........................................................................

            ** Zjišťování skutečností ..........................................................................................

 

 

IX. Poskytování údajů z katastru nemovitostí ....................................................................

       * Poskytovatelé informací .............................................................................................

       * Lhůty ............................................................................................................................

       * Formy poskytnutí informací ......................................................................................

       * Nahlížení do katastru a poskytování ústních informací ..........................................

       * Výpisy, opisy nebo kopie a identifikace parcel ........................................................

       * Ověřené opisy nebo kopie listin ze sbírky listin katastru .......................................

       * Reprografické kopie z katastrálního operátu ..........................................................

       * Tiskové výstupy z katastrálního operátu .................................................................

       * Dálkový přístup k údajům katastru .........................................................................

       * Předávání údajů katastru vedených v elektronické podobě ..................................

       * Kopie katastrální mapy s orientačním zákresem pozemkové držby

          podle dřívějších pozemkových evidencí ....................................................................

       * Srovnávací sestavení parcel .......................................................................................

       *Prostá kopie listin ze sbírky listin ..............................................................................

 

X.   Seznam použité literatury

 

XI. Věcný rejstřík

 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            Pavel Vrcha...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy