Opis znaleckého posudku v odůvodnění písemného vyhotovení rozsudku. Zjišťování skutečností právně rozhodných z hlediska aplikace § 38 odst. 2 ObčZ 1964

12.06.2015 00:40

§ 127 odst. 1, § 132, § 157 odst. 2 OSŘ

§ 38 odst. 2 ObčZ

 

Opis části textu ze znaleckého posudku v odůvodnění písemného vyhotovení rozsudku bez zhodnocení posudku coby důkazního prostředku nenahrazuje skutkové zjištění,
které soud z tohoto posudku učinil a posléze využil při právním posouzení věci.

 

Při posuzování neplatnosti právního úkonu ve smyslu § 38 odst. 2 ObčZ 1964 učiněného již nežijící osobou v době její hospitalizace ve zdravotnickém zařízení je zapotřebí při
znalecké verifikaci ovládacích a rozpoznávacích schopností této osoby co nejpodrobněji vycházet z veškerých dostupných listinných podkladů týkajících zdravotního stavu posuzované osoby (zdravotnická a ošetřovatelská dokumentace, denní záznamy o hlášení sester atd.).

 

Rozsudek NS z 27. 5. 2015, sp. zn. 30 Cdo 844/2015


Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            Pavel Vrcha...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy