Práce na věcném záměru nového civilního řádu soudního pokračují

07.06.2017 18:11

Podle Ministerstva spravedlnosti (Msp) v současné době probíhají přípravné práce na věcném záměru civilního řádu soudního („c. ř. s.“), přičemž je očekáváno dokončení pracovní verze (https://kuc.cz/ks4vpv).

 

K vytvoření věcného záměru c. ř. s. byla Msp vytvořena pracovní skupina (https://kuc.cz/yltmlc, https://kuc.cz/r3cyun) ve složení: předseda JUDr. Petr Lavický, Ph.D. (vysokoškolský učitel), členové: prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. (vysokoškolská učitelka, která byla shodou okolností předsedkyní habilitační komise v habilitačním řízení ke jmenování JUDr. Petra Lavického, Ph.D. docentem - viz https://kuc.cz/iny76r), JUDr. Bohumil Dvořák, PhD., LL.M. (soudce Nejvyššího soudu, který byl shodou okolností oponentem habilitační práce JUDr. Petra Lavického, Ph.D. - viz https://kuc.cz/iny76r), JUDr. Jiří Spáčil, CSc. (soudce Nejvyššího soudu, který byl shodou okolností oponetem disertační prácí JUDr. Petra Lavického, Ph.D. - https://kuc.cz/1mjvuk a JUDr. Evy Dobrovolné, Ph.D. - https://kuc.cz/bigrap), JUDr. Zdeněk Pulkrábek, Ph.D. (soudce Krajského soudu v Plzni) a JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D. (odborná asistentka Právnické fakulty MU v Brně a asistentka soudce Nejvyššího soudu JUDr. Michala Králíka, Ph.D.).

 

V souvislosti s dokončováním přípravných prací věcného záměru c. ř. s. se uskutečnila v Brně ve dnech 22. a 23. 3. 2017 konference na téma Český civilní řád soudní pro třetí milénium, kde diskutovali přední odborníci z Německa, Rakouska a Švýcarska se svými českými kolegy.

 

Podle informací Msp po vypracování věcného záměru c. ř. s., resp. jeho předložení Msp by mělo být rozhodnuto vedením Msp o dalším postupu, nicméně se předpokládá, že by měl být materiál dále interně konzultován.

 

Předmětná pracovní skupina se poprvé sešla na Msp dne 29. 4. 2016. Tehdy ministr spravedlnosti uvedl, že „Rekodifikaci procesního práva považuji za jeden z klíčových úkolů nutných pro zefektivnění našeho soudnictví. Hlavní zdroj inspirace jsme nalezli v rakouském kodexu, který reprezentuje osvědčenou a naší zemí blízkou právní tradici.“

 

Ačkoliv ministr spravedlnosti Robert Pelikán dříve zaujímal názor, že by se soudci neměli na tvorbě právních předpisů účastnit (srov. např. názory ministra Pelikána prezentované na stránkách časopisu Soudce, č. 6/2015, str. 12; informace též zde: https://kuc.cz/qyd7yp), nakonec zřejmě svůj názor (asi z praktického hlediska) revidoval a soudce do pracovní komise pro zpracování věcného záměru c. ř. s. povolal.

 

Zbývá jen dodat, že v souvislosti s výše uvedenými událostmi byla dne 20. 2. 2017 zapsána do spolkového rejstříku Česká společnost pro civilní právo, z. s., se sídlem v Brně (https://www.facebook.com/Česká-společnost-pro-civilní-právo-procesní-1387754734651539/?fref=mentions), která měsíc poté s Msp již spoluorganizovala zmíněnou konferenci k rekodifikaci občanského procesního práva (tp://kuc.cz/cwnilf). Předsedou této Společnosti je právě JUDr. Petr Lavický, Ph.D. Ze stanov Společnosti vyplývá, že jejím účelem je „aktivně přispívat k rozvoji oboru civilního práva procesního jako samostatné vědní disciplíny mající své nezastupitelné místo mezi ostatními právními odvětvími.“


Podle stanov Společnost může rovněž vykonávat vedlejší hospodářskou činnost.


Kromě předsedy dr. Lavického zakládajícími členy Společnosti byli doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. z brněnské právnické fakulty, a již shora zmínění JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D. a JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M.). 


Společnost se stala (společně s Nakladatelstvím Leges, s. r. o.) spoluvydavatelem knihy jejího předsedy JUDr. Petra Lavického, Ph.D. - Důkazní břemeno v civilním řízení soudním - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1389888067771539&id=1387754734651539).  


Pokud budou chtít studenti brněnské právnické fakulty na počátku svého studia soukromého práva nahlédnout do dané problematiky, patrně přistoupí ke koupi skript Úvod do soukromého práva spoluautorů Ronovské, K., Dobrovolné, E., a Lavického, P. Ano, nemýlíte se, jsou to vysokoškolští učitelé, kteří mají vazbu právě na Českou společnost pro civilní právo procesní, tj. na spolek, který je shodou okolností nakladatelem tohoto díla - viz info např. zde: https://kuc.cz/u5b79q.  

 


Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 24 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

ANDĚL.pdf (205003)

 

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

02.02.2020 23:50

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku   § 142 odst. 1 o. s. ř. § 8 odst. 1, § 9 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)