Psychologicko - diagnostická vyšetření soudcovských kandidátů

28.03.2017 15:53

    Ministerstvo spravedlnosti Msp) na svých internetových stránkách zveřejnilo některé údaje týkající se procedury psychologicko – diagnostického vyšetření mj. soudcovských kandidátů.

 

     Z poskytnutých informací také vyplynulo, že pro Msp aktuálně uvedená vyšetření provádí společnost Kariérový a personální servis s. r. o., která ke dni 17. 3. 2017 vyšetřila (z publikovaného zdroje ovšem není zřejmé, zda se jedná o celkové číslo všech posuzovaných osob, tj. jak pro výkon funkce soudce, tak i pro výkon funkce státního zástupce) celkem 164 uchazečů, přičemž 99 z nich bylo doporučeno (tj. 60 %), 28 doporučeno s výhradou (tj. 17 %) a 37 nedoporučeno (tj. 23 %). Náklady za vyšetření jednoho uchazeče (dle zveřejněných celkových výdajů) dosahují částky cca 5.445,- Kč.

 

    Informačně zajímavá je pak rovněž v témže zdroji zveřejněná Metodika, na základě které mají odborníci posuzovat osobnost mj. soudcovského kandidáta (k tomu srov. též článek https://kuc.cz/2azaxb)

 

Metodika k posuzování osobnostní způsobilosti k výkonu funkce soudce nebo státního zástupce (psychologicko-diagnostické vyšetření uchazečů)

 

Cíl:

Vyloučit osoby nezpůsobilé k výkonu funkce soudce nebo státního zástupce.

 

Metody:

Standardizované psychologicko- diagnostické metody, pozorování, psychologický rozhovor.

 

Délka vyšetření:

4-5 hodin skupinového vyšetření, výjimečně individuálně

 

Psychologické nároky na výkon funkce soudce a státního zástupce (dle studie    „Profesiogram  soudce a státního zástupce“ z roku 2002):

 

Práce v obou pozicích je velmi náročná na intelektuální schopnosti, na schopnost soustředění, vyžaduje emocionální stabilitu a celkově normalitu osobnosti bez výskytu psychopatologie.

 

Zaměření psychologicko-diagnostického vyšetření:

ü  Posouzení intelektové kapacity

ü  Posouzení odolnosti  uchazeče vůči zátěži

ü  Posouzení charakteristik osobnosti a výskytu psychopatologie,

ü  Posouzení osobnostní zralosti a integrity uchazeče

 

Vylučující kritéria:

  1. Celkový intelekt je v pásmu průměru či v podprůměru, a to bez ohledu na výsledky v oblasti krátkodobé paměti.
  2. V časovém stresu pracuje s vysokým počtem chyb, kvalita výkonu je podprůměrná.
  3. Verbálně logické myšlení, schopnost abstrakce ve verbální oblasti, schopnost tvoření pojmů a zobecňování ve verbální oblasti je v pásmu podprůměru.
  4. Osobnost s patologickou orientací vývoje v některé složce osobnosti.
  5. Osobnost s výrazným sklonem podvádět, lhát a porušovat pravidla.

 

Výsledky psychologicko-diagnostického vyšetření:

  1. Způsobilý je ten, u koho nebylo zjištěno žádné vylučující kritérium. V tomto případě se jedná o výsledek: Doporučuje se.

 

  1. Způsobilý s výhradou je ten, u koho byla při posuzování osobnosti zjištěna mírná rizika v některé z posuzovaných oblastí, a to ve vztahu k výkonu funkce soudce nebo státního zástupce dle uvážení psychologa. Upozornění na tato zjištění má sloužit zadavateli psychologické diagnostiky jako podklad při rozhodování o výběru uchazeče na konkrétní obsazovanou pracovní pozici. V tomto případě se jedná o výsledek: Doporučuje se s výhradou.

 

  1. Nezpůsobilý je ten, u koho bylo zjištěno jedno nebo více vylučujících kritérií. V tomto případě je jedná o výsledek: Nedoporučuje se.

 

Způsob předávání výsledků psychologicko-diagnostického vyšetření:

Výsledky psychologicko-diagnostického vyšetření uchazečů včetně jejich odůvodnění ve formě dle přílohy obdrží do 7 pracovních dnů od termínu realizace vyšetření

a)    uchazeč prostřednictvím e-mailu na jím určenou adresu,

b)    objednatel v písemné formě.

 

Uchovávání výsledků Výsledky jsou se souhlasem posuzovaných osob a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů zpracovávány a uchovávány po dobu 3 let. Místem zpracování osobních údajů je provozovna firmy Kariérový a personální servis s.r.o., Kavaleristů 10, Olomouc.

Opakování psychologicko-diagnostického vyšetření:

Opakování vyšetření je smysluplné nejdříve za 1 rok. 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 24 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)              ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý anděl21017079.pdf (225148)

 

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

09.04.2019 21:19

Opis ze spisu jako skutkové zjištění

Opis ze spisu jako skutkové zjištění   § 157 odst. 2 o. s. ř.   Opis ze spisu nenahrazuje soudem učiněná skutková zjištění.   Je třeba mít na paměti, že z toho kterého důkazu může vyplývat hned několik okolností, informací, případně svědek může v rámci své výpovědi...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)