Publikační činnost

19.01.2010 22:23

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994

 

I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky

 

 1. Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, s.246.
 2. Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999, s.204.
 3. Rozhodčí řízení „ad hoc“, vydáno v rámci čas. Poradce, s.8-72.
 4. Soukromoprávní vztahy v judikatuře Ústavního soudu České republiky, Linde Praha a.s., 2000, s.246.
 5. Katastrální (a související) judikatura, Linde Praha a.s., 2001, s. 587.
 6. Z rozhodovací činnosti katastrálního úřadu. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2002, s. 197 (spoluautor).
 7. Civilní judikatura, výběr aktuálních rozhodnutí Nejvyššího soudu a Ústavního soudu České republiky, Linde Praha a.s., 2003, s. 1084.
 8. Rozhodčí řízení ad hoc, Poradce č. 11/2003, vydáno v rámci čas. Poradce, s. 122-192.
 9. Civilní judikatura, výběr aktuálních rozhodnutí Nejvyššího soudu a Ústavního soudu České republiky, Linde Praha a.s., 2005, 2. vydání, s.1294.
 10. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů s výkladem, vydáno v rámci čas. Poradce 8/2006, s. 114.
 11. Katastrální (a související) judikatura, Linde Praha, a.s., 2006, 2. vydání, s. 495.
 12. Z rozhodovací činnosti katastrálního úřadu a soudu ve věcech vkladu práva k nemovitostem, C.H. Beck, 2007, 2. vydání, s.303 (spoluautor).
 13. Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech tří stupňů v občanském soudním řízení, Linde Praha a.s., 2008 (spoluautor).
 14. Odůvodnění civilního rozsudku, Nakladatelství Leges, s. r. o., 2010, s. 159.
 15. Katastrální (a související) judikatura, Linde Praha, a. s., 2011, 3. vydání (spoluautoři: Janků, P., Vrchová, K., Vrcha, P.), s. 708.
 16. Nový katastrální zákon, poznámkové vydání s vybranou judikaturou (spoluautoři: Janků, P., Šustrová, D, Vrcha, P.), 2014.
 17. Nabytí nemovitosti (zapsané v katastru nemovitostí) od nevlastníka, Leges, 2015, s. 202.
 18. Odůvodnění civilního rozsudku, Leges 2016, 2. aktualizované vydání, s. 167.
 19. Stres a (syndrom) vyhoření u soudců, Nakladatelství Leges, s. r. o., Praha, 2020, s. 200.

  

II. Články 

 

 1. K problematice vyživovací povinnosti u sociálně potřebných občanů, Právní rádce č. 11/1994,
 2. Několik poznámek (nejen) k zákonu o sociální potřebnosti z pohledu sociálního pracovníka, Právní rádce č. 2/1995,
 3. Vydávání majetkových podílů podle zákona č. 42/1992 Sb., Právní rádce č. 7/1995,
 4. Neprávem poskytované dávky sociální péče, Právní rádce č. 11/1995,
 5. vydávání majetkových podílů (Problémy transformace zemědělství), Profit č. 43/95,
 6. Náhrada živého a mrtvého inventáře, Právní rádce č. 2/1996
 7. Malá poznámka k právně filozofickým aspektům restitucí (nejen) zemědělského majetku v České republice, Právní rozhledy č. 5/1996,
 8. Ustanovení § 8 odst. 4 zákona o půdě ve světle judikatury Ústavního soudu ČR (1. část), Právní rádce č. 7/1996,
 9. Bezpečně labyrintem transformačního zákona, Ekonomický a právní poradce podnikatele, č. 7/1996,
 10. Ustanovení § 8 odst. 4 zákona o půdě ve světle judikatury Ústavního soudu ČR (2. část), Právní rádce č. 8/1996,
 11. Podání ve věcech podle transformačního zákona, Právní rádce č. 10/1996,
 12. Vzory žalob o vydání majetkového podílu, Právní rádce č. 12/1996,
 13. Ještě jednou k vyživovací povinnosti u sociálně potřebných občanů, Právní rádce č. 1/1997,
 14. Nad jedním rozhodnutím o vydání majetkového podílu, Právní rádce č. 5/1997,
 15. Vydávání majetkových podílů ve světle aplikace zákona ČNR č. 39/1993 Sb., Právní rozhledy č. 7/1997,
 16. Postoupení pohledávky a převod majetkového podílu, Právní rádce č. 7/1997
 17. Výběr rozhodnutí a stanovisek k restituci zemědělského majetku s přehledem literatury (příloha), Právní rádce č. 8/1997,
 18. Vrácení daru, Právní rádce č. 12/1997
 19. Restituce majetku podle zákona o půdě (recenze), Právní rádce č. 2/1998,
 20. Ohlašování změn trvalého nebo přechodného pobytu ve vztahu k k přechodu nájmu bytu, Právní rádce č. 2/1998,
 21. K ustanovení § 157 odst. 2 OSŘ (odůvodnění soudního rozhodnutí), Bulletin advokacie č. 5/1998,
 22. Podání ústavní stížnosti (příloha), Právní rádce č. 9/1998,
 23. K judikatuře v oblasti právní úpravy vydávání majetkových podílů podle zákona č. 42/1992 Sb., Soudní rozhledy č. 9/1998,
 24. Ochrana osobnosti zaměstnance, Poradce č. 10/1998,
 25. Konkurenční doložka, Poradce č. 11/1998,
 26. K výroku soudního rozhodnutí o nahrazení projevu vůle podle občanského zákoníku, Právní rozhledy č. 11/1998,
 27. Zástavní smlouva, Poradce č. 12-13/1998,
 28. Je spoluvlastník nemovitosti, jehož předkupní právo bylo porušeno, účastníkem řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí?, Bulletin advokacie č. 1/1999
 29. Nad jedním usnesením Ústavního soudu, Právní rozhledy č. 1/1999
 30. Vázanost soudu žalobním návrhem v restitučních věcech, Právní rádce č. 2/1999,
 31. Poskytování náhrad za živý a mrtvý inventář podle zákona o půdě, Soudní rozhledy č. 3/1999,
 32. K podmínkám vrácení věci, Poradce č. 4/1999,
 33. Využití dávek sociální péče: Placení nájemného sociálně potřebnými, Právní rádce č. 6/1999,
 34. Prodej (kuchyňského nádobí) na objednávku aneb smluvní pokuta versus (nejen) dobré mravy, Bulletin advokacie č. 6-7/1999, 
 35. K problematice osvobození podnikatelských subjektů od soudních poplatků, Právní rozhledy č. 11/1999,
 36. K zápisu do katastru nemovitostí, Právní rádce č. 11/1999,
 37. Investice do (restituované) nemovitosti povinnou osobou po uplatnění restitučního nároku, Právní rozhledy č. 2/2000,
 38. Přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu, Právní rádce č. 4/2000,
 39. Rozhodnutí o předběžném opatření v souvislosti s podanou odpůrčí žalobou proti podnikatelskému subjektu, Poradce 5/2000,
 40. Částečný vklad věcných práv, Právní rádce č. 1/2001,
 41. Do třetice k otázce narovnání nebo uznání věcného práva k nemovitosti, Ad Notam č. 1/2001,
 42. Majetkové podíly podle transformačního zákona a jejich vypořádání, Právní rádce č. 3/2001,
 43. Osvobození podnikatelů od soudních poplatků. K problematice osvobození podnikatelských subjektů (fyzických a právnických osob) od soudních poplatků ve světle soudních rozhodnutí, Poradce č. 3/2001,
 44. Několik poznámek (nejen k odlišnému stanovisku F. Baláka k Rc 44/2000) k právním důsledkům odstoupení od smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitosti, Soudní rozhledy č. 8/2001,
 45. Odpůrčí žaloba podaná finančním úřadem, Právní rádce č. 1/2002,
 46. K problematice narovnání (uznání) vlastnického práva k nemovitosti, Ad Notam 5/2002,
 47. Vypořádání majetkových podílů podle transformačního zákona, Poradce č. 5/2002,
 48. Několik poznámek k rozhodování o nákladech řízení (zejména před soudy prvního stupně), Soudní rozhledy č. 7/2002,
 49. K převodu nemovitostí – Je nutné ve smlouvě o převodu nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí specifikovat rovněž nemovitosti mající charakter příslušenství věci hlavní podle § 121 občanského zákoníku?, Právní rádce č. 8/2002,
 50. Převádění nemovitého majetku. K problematice převádění nemovitého majetku a k důsledkům spojeným s odstoupením od smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitosti, Poradce č. 11-12/2002,
 51. Rozhodování o výživném rodiče – podnikatele, Právní rádce č. 2/2003,
 52. K problematice řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitosti, Bulletin advokacie č. 5/2003,
 53. Žaloba o určení vlastnického práva k nemovitosti, Právní rádce č. 10/2003,
 54. Přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu z pohledu pronajímatele, Poradce č. 13/2003,
 55. Náležitosti žaloby, právní rádce č. 1/2004,
 56. Několik poznámek k článku K naléhavému právnímu zájmu na určení průběhu vlastnické hranice, Soudní rozhledy č. 2/2004,
 57. K otázce přiznání peněžitého plnění z jiného důvodu (např. z bezdůvodného obohacení), než který byl žalobou (skrze tvrzené skutečnosti) uplatněn (např. z uzavřené smlouvy), Bulletin advokacie č. 2/2004,
 58. Kupní smlouva podle obchodního zákoníku aneb k otázce nabytí věci (např. osobního automobilu) od nevlastníka, Poradce č. 2/2004,
 59. K odůvodnění prvoinstančního rozsudku v občanském řízení, Soudní rozhledy č. 3/2004,
 60. K identifikaci příslušenství (vedlejších staveb) ve smlouvě o převodu nemovitosti, Poradce č. 3/2004,
 61. Znalecká činnost, Poradce č. 10/2004
 62. Právní důsledky uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor, Poradce č. 13/2004,
 63. Nevhodné chování nezletilého dítěte k rodiči povinnému výživou, Poradce č. 13/2004,
 64. Ochrana proti nečinnosti nebo průtahům v soudním řízení v nové právní úpravě účinné od 1.7. 2004, Poradce č. 13/2004,
 65. Řešení duplicitního zápisu vlastnictví – podruhé, Právní rádce č. 4/2004,
 66. K otázce, zda lze po novele OSŘ č. 30/2000 Sb. vznést námitku promlčení i v odvolacím řízení, Soudní rozhledy č. 5/2004,
 67. Vyloučení soudce v civilním řízení, Právní rádce č. 7/2004,
 68. Ustanovení opatrovníka účastníkovi soudního řízení, Právní rádce č. 9/2004,
 69. Smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem, Poradce č. 9/2004,
 70.  Smlouva o nájmu nebytových prostor ve světle judikatury, Poradce č. 10/2004,
 71. Správce dědictví, Právní rádce č. 10/2004,
 72. Poznámka k článku Š. Šťastníka „K právnímu posouzení věci žalobcem a soudem“, Bulletin advokacie č. 10/2004,
 73. K rozhodování o náhradě nákladů řízení při zpětvzetí žaloby o přivolení k výpovědi z nájmu bytu podle § 711 odst. 1 písm. d) pbč. zák. z důvodu úhrady dlužného nájemného, Bulletin advokacie č. 11-12/2004,
 74. Zákon o rodině v soudní praxi (vybrané problémy), Poradce č. 13/2004,
 75. Aplikace § 85a zákona o rodině, Právní rádce č. 2/2005,
 76. Daň z přidané hodnoty a odměna za zastupování, Právní rádce č. 3/2005,
 77. Právní pojmy a obrazy používané v soudní praxi, Poradce č. 4/2005,
 78. Několik poznámek k rozhodnutí Krajského soudu v Brně – pobočky ve Zlíně, Soudní rozhledy č. 7/2005,
 79. Co přinesla poslední (zásadní) novela občanského soudního řádu?, Poradce č. 11/2005,
 80. Podílové spoluvlastnictví, Poradce č. 2/2006,
 81. Do třetice k rozhodování o náhradě nákladů při zpětvzetí žaloby podle § 711 odst. 1 písm. d) obč. zák. z důvodu úhrady dlužného nájemného, Bulletin advokacie č. 1/2006,
 82. Aplikace § 99 odst. 1 občanského soudního řádu, Právní rádce č. 2/2006,
 83. Rozhodování o nákladech exekuce při zastavení exekuce pro nemajetnost povinného – nebezpečné úskalí pro oprávněného, Poradce č. 3/2006,
 84. Malá poznámka k charakteru řízení o jmenování rozhodce podle zákona o rozhodčím řízení, Právní rozhledy č. 7/2006,
 85. Písemné vyhotovení rozsudku soudu prvního stupně, Poradce č. 7/2006,
 86. Civilní sporný proces, ASPI 9/2006,
 87. Převod nemovitostí, které mají charakter příslušenství nemovitosti hlavní, Právní rádce č. 10/2006,
 88. K procesní způsobilosti nezletilé osoby (tzv. „černého pasažéra“) v soudním řízení o plnění z uzavřené smlouvy o přepravě osob, Právní rozhledy č. 11/2006
 89. Výživné rozvedeného manžela, Poradce č. 12/2006,
 90. Soudní výkon rozhodnutí a exekuce v rozhodovací praxi, I. část, Poradce č. 13/2006,
 91. K výběru kandidátů na funkci soudce, Právní rozhledy č. 23/2006,
 92. Usnesení vydané rozhodcem jako exekuční titul, Právní rádce č. 2/2007,
 93. Přechod práv a povinností z exekučních titulů, Poradce č. 2/2007,
 94. Soudní řízení ve věcech vkladu práva k nemovitostem, ASPI,   3/2007,
 95. Z rozhodovací činnosti odvolacího soudu v exekučních věcech, Poradce č. 12/2007,
 96. Soudní vkladové řízení v otázkách a odpovědích, Poradce č. 3/2008,
 97. Rozhodčí nález vydaný bez rozhodčí smlouvy, Právní fórum č. 11/2008
 98. Lhůta k vykonání blokové pokuty za přestupek, Právní fórum č. 1/2009
 99. Povolení vkladu věcného práva do katastru nemovitostí, Poradce č. 6/2009,
 100. Žaloba o určení vlastnického práva k nemovitosti podaná třetí osobou ve prospěch  obce, Poradce č. 6/2009,
 101. K otázce, zda při zastoupení při uzavírání smlouvy o převodu nemovitosti musí být plná moc (neoddělitelnou) součástí této smlouvy,        ASPI,  6/2009,
 102. Zajišťovací převod vlastnického práva k nemovitosti, Právní fórum č. 9/2009
 103. K přiměřenosti smluvní pokuty, Právní fórum č. 10/2009
 104. Malá poznámka k zákonnému předkupnímu právu spoluvlastníků, Právní rozhledy č. 19/2009
 105. K otázce neplatnosti právního úkonu pro nedostatek svobody vůle, Právní rozhledy č. 2/2010 
 106. Převody vlastnických práv, Poradce č. 9/2010
 107. K problematice určení (jmenování) rozhodce a stanovení procesních pravidel rozhodčího řízení, Právní rádce č. 3/2010
 108. Soudní nahrazení projevu vůle, ASPI, 2010
 109. K metodické pomůcce pro určování výživného: https://www.epravo.cz/top/clanky/k-metodicke-pomucce-pro-urcovani-vyzivneho-62192.htm
 110. K přípustnosti dovolání proti rozsudku odvolacího soudu v řízení o určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení (Několik poznámek k nálezu Ústavního soudu ČR sp. zn. II. ÚS 485/10): https://www.epravo.cz/top/clanky/k-pripustnosti-dovolani-proti-rozsudku-odvolaciho-soudu-v-rizeni-o-urceni-zda-je-treba-souhlasu-rodicu-ditete-k-jeho-osvojeni-nekolik-poznamek-k-nalezu-ustavniho-soudu-cr-sp-zn-ii-us-48510-63049.html
 111. K nařízení ústavní výchovy - několik poznámek ke stanovisku Nejvyššího soudu, ASPI, 2010
 112. K vadnému označování nemovitostí (evidovaných v katastru nemovitostí) v převodních smlouvách (2011)  - https://vrcha.webnode.cz/news/k-vadnemu-oznacovani-nemovitosti-evidovanych-v-katastru-nemovitosti-v-prevodnich-smlouvach-/
 113. Rozhodování kompetenčních sporů zvláštním senátem (2011) - https://vrcha.webnode.cz/news/rozhodovani-kompetencnich-sporu-zvlastnim-senatem/ 
 114. Rozhodčí doložky, rozhodnutí velkého senátu a protiargumenty (2011) - https://vrcha.webnode.cz/news/rozhodci-dolozky-rozhodnuti-velkeho-senatu-a-protiargumenty1/ 
 115. Územní samospráva z pohledu soukromého práva v judikatuře Nejvyššího soudu, ASPI, 2012
 116.  Projev vůle obce při převádění jejího nemovitého majetku (2011) - https://vrcha.webnode.cz/news/projev-vule-obce-pri-prevadeni-jejiho-nemoviteho-majetku/
 117. K nabytí nemovitosti od nevlastníka, Právní rozhledy č. 21/2012
 118. Odporovatelnost právního úkonu podle občanského zákoníku v judikatuře Nejvyššího soudu (2012) - https://kuc.cz/fl4eao
 119. Majetkoprávní úkony v judikatuře Nejvyššího soudu ČR (2013) - https://kuc.cz/5np5pj
 120. K neplatnosti převodních smluv podle § 38 odst. 2 obč. zák. (2013) - https://kuc.cz/4jkrps
 121. NOZ: K neplatnosti právního jednání v důsledku přinucení  (2013) - https://kuc.cz/34ydap
 122. K nabytí nemovitosti od nevlastníka (aktuální poznatky z judikatury) (2013) - https://kuc.cz/nyfr9h
 123. Osvobození od soudních poplatků (2013) - https://kuc.cz/6c0ut0
 124. K problematice (ne)vyplacení kupní ceny realitní kanceláří při převodu nemovité věci (2014) - https://kuc.cz/wvtr3k
 125. K převídatelnosti soudního rozhodování (2014) - https://kuc.cz/hejk9p
 126. Tzv. "důkazní standard" ve světle nálezu ÚS sp. zn. I. ÚS 173/13, Soudní rozhledy č. 10/2014
 127. K označování nemovitostí ve vkladových listinách (2014) - https://sux.cz/79fd
 128. Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví podle § 2958 občanského zákoníku, Tempus Medicorum, XII/2014, s. 34-35, https://kuc.cz/hk9gla
 129. Tarifní hodnota ve sporu o určení vlastnictví k nemovité věci (2015) - https://kuc.cz/sj7tlj
 130. Aktuálně k problematice nabytí nemovitosti od nevlastníka (2015) - https://kuc.cz/p6o3zw
 131. Předpoklady přípustnosti dovolání v občanském soudním řízení (2015) - https://kuc.cz/2dvmjk
 132. Odvolání nemovitého daru pro nevděk a zápis do katastru nemovitostí (2015) - https://kuc.cz/d41qoq
 133. Vyjádření k poznámkám JUDr. Jiřího Spáčila, CSc. k problematice "nemo plus iuris" (2016) - https://kuc.cz/2uvxu1
 134. K odůvodnění civilního rozsudku (2016) - https://kuc.cz/hrd25y
 135. Nakládání s obecním majetkem v judikatuře Nejvyššího soudu (2016) - https://kuc.cz/6qrgsw
 136. Spory o nabytí nemovitosti od nevlastníka zahájené do 31. 12. 2013 (2016) - https://kuc.cz/vcz715
 137. K výkladu právních úkonů (jednání) v soukromoprávní oblasti  (2016) - https://kuc.cz/0ynjaj
 138. Omezení svéprávnosti člověka ve výkonu jeho volebního práva (2017) - https://kuc.cz/4cn0ei
 139. K problematice dovolání ve světle rozhodovací praxe Nejvyššího soudu a Ústavního soudu (2017) - https://kuc.cz/4soc5c
 140. K výkladu § 9 odst. 4 písm. b) advokátního tarifu v reakci na usnesení Ústavního soudu ze dne 17. 10. 2017, sp. zn. I. ÚS 269/16 (2018) - kuc.cz/cm4bzu
 141. K rozhodování o svéprávnosti člověka (2018) - kuc.cz/rvhpn1
 142. Z judikatury Nejvyššího soudu, říjen 2018 - https://kuc.cz/ggr4j9
 143. K rozhodování soudu o přiznání osvobození od soudních poplatků - vrcha.webnode.cz/news/k-rozhodovani-soudu-o-priznani-osvobozeni-odsoudnich-poplat
 144. Nakládání s obecním nemovitým majetkem (říjen 2020) - vrcha.webnode.cz/news/nakladani-s-obecnim-nemovitym-majetkem/
 145. K odmítnutí dovolání (listopad 2020) - vrcha.webnode.cz/news/k-odmitnuti-dovolani/

 

III. Judikatura (zpracování právní vět z rozhodnutí)

-  Soudní rozhledy (od r. 1998 do června 2015 - https://kuc.cz/c3semv)

-  ASPI (od roku 1999 do dubna 2009  převážná část publikovaných rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. zn. 9 Co, 10 Co, 12 Co a 14 Co)

-  ASPI - z některých rozhodnutí Nejvyššího soudu senátu 30 Cdo (od r. 2009 - 2019) a 24 Cdo (od r. 2018)

 

IV.  Noviny

1. Tvrdá kritika soudců není mnohdy oprávněná (Hospodářské noviny, 2. - 3. 3. 2001).

2. Nezávislost soudců nelze omezovat (Hospodářské noviny, 20. 2. 2002).

3. Nová forma kádrování soudců (Lidové noviny, 8. 12. 2010).

4. Nepatřičné vzkazy k volbě ombudsmana (Lidové noviny, 19. 7. 2010).

5. Nový občanský zákoník je rizikový (Právo, 25. 10. 2013).

7. Nový občanský zákoník nezaručuje lepší právo (Právo, 14. 8. 2013).

8. Nový občanský zákoník do konce roku už zastavit nejde? Tak ho zrušme, v příštím roce! (Haló noviny, 15. 11. 2013).

9. Soudci by měli vzít žaloby zpět (Právo, 9. 2. 2015).

10. Má se Nejvyšší soud otevřít akademikům? (Právo, 6. 4. 2017).

11. Když soudci promluví (Právo, 13. 11. 2017).

12. Ministerstvo nezveřejňuje kandidáty na soudce (Právo, 11. 1. 2018).

13. Soudcův stín (Právo, 14. 1. 2019).

14. K problematice mimoprocesního jednání se soudcem (Lidové noviny - Neviditelný pes, 28. 1. 2019).

15. Etický kodex soudců (Lidové noviny - Neviditelný pes, 20. 6. 2020).

16. Medici jako sanitáři (Právo, 3. 11. 2020).

 

 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 24 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, s.246. Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

 

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Msp - poskytnuté informace: eudeska.justice.cz/informace-dle-106-199

 

Komora soudních znalců - kszcr.cz/index.html?error=norights

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Rozhodnutí Ústavního soudu Slovenské republiky - www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

 

 

Anděl 2020.pdf (195729)

 

Judikatura senátu č. 30 Cdo

02.02.2020 23:50

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku   § 142 odst. 1 o. s. ř. § 8 odst. 1, § 9 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)