Rozhodování o omezení svéprávnosti člověka ve výkonu jeho volebního práva v pravomoci obecných soudů

15.02.2017 23:14

Rozhodování o omezení svéprávnosti člověka ve výkonu jeho volebního práva v pravomoci obecných soudů

je (15)
28%

není (39)
72%

Celkový počet hlasů: 54


Poznámky:

Anketa sice naznačila, že převažuje názor o nemožnosti soudním rozhodnutím omezit svéprávnost člověka ve výkonu jeho volebního práva, avšak realita je zcela jiná. Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu na svém mimořádném zasedání dne 15. 2. 2017 schválilo návrh stanoviska, podle kterého soudy mohou omezit svéprávnost člověka ve výkonu jeho volebního práva. Osobně jsem byl překvapen zejména tím, jak "lehce" se překlenuly argumenty o nemožnosti nahrazovat chybějící hmotněprávní podklad stanoviskem. Totiž nahrazovat absenci hmotněprávní úpravy, když stávající úprava se vztahuje výhradně na omezení soukromoprávních jednání, jímž pochopitelně výkon volebního práva není. S notnou dávkou lehkosti byl rovněž překlenut argument poukazující na čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, přičemž tyto ústavně právní souvislosti (kupodivu) nenalezly u soudců patřičnou odezvu. Bude nyní věcí Ústavního soudu, jakým způsobem přistoupí k řešení dané problematiky. Dospěje-li k závěru, že za stávající právní úpravy nelze omezit svéprávnost člověka ve výkonu jeho volebního práva, bude to znamenat další judikatorní rozkol s tím plynoucími důsledky. Pokud Ústavní soud přisvědčí argumentaci stanoviska, pak to bude znamenat, že není podstatné, že právní institut omezení svéprávnosti je ryze civilním institutem, který vůbec nijak neřešení omezení, resp. zbavení volebního práva zdravotně postiženého občana, nýbrž že ke zbavení volebního práva úplně postačí postačí, pokud tzv. volební zákony coby překážku výkonu volebního práva stanoví omezení svéprávnosti člověka, odkazujíc na civilní institut omezení svéprávnosti, který ovšem - jak již bylo uvedeno - neobsahuje žádnou regulaci, za jakých podmínek lze člověka omezit, resp. zbavit jej volebního práva, byť ústavně garantovaného. Stávající stav tak pro mnohé (nejen) právníky představuje smutné zjištění, jakým způsobem se ubírá výklad práva.

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 30 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)              ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý anděl21017079.pdf (225148)

 

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)