Rozsudek velkého senátu Nejvyššího soudu ohledně rozhodčích doložek byl (částečně) zpochybněn nálezem Ústavního soudu

03.11.2011 06:35

 Velký senát občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu v rozsudku ze dne 11.5. 2011, sp. zn. 31 Cdo 1945/2010, zaujal právní názor, že:

    "Neobsahuje-li rozhodčí smlouva  přímé určení rozhodce ad hoc, resp. konkrétní způsob jeho určení, a odkazuje-li na ,,rozhodčí řád" vydaný právnickou osobou, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona,  je taková rozhodčí smlouva neplatná podle § 39 obč. zák. pro rozpor se zákonem."

     Z uvedeného vyplývá, že (absolutní) neplatností mají být postiženy všechny rozhodčí doložky, ve kterých výběr rozhodce má být učiněn právnickou osobou, která není stálým rozhodčím soudem.

     Ústavní soud ČR ovšem ve svém aktuálním nálezu ze dne 5.10. 2011, sp. zn. II. ÚS 2164/10, mj. (jako obiter dictum) vyslovil stran způsobu určení rozhodce tzv. arbitrážním centrem následující právní názor:

      "Za přípustný  by případně mohl být považován takový postup, pokud by s výběrem rozhodce souhlasili oba účastníci, tzv. výběr by nebyl ponechán na vůli jediného  účastníka, neboť jinak by v právech a povinnostech stran mohla vzniknout nerovnováha plynoucí z rozhodčí doložky."

     Z toho vyplývá, že Ústavní soud nepovažuje všechny rozhodčí doložky, ve kterých bylo sjednáno, že rozhodce bude určen ze seznamu rozhodců vedenéo právnickou osobou, která není stálým rozhodčím soudem, za neplatné, ale za neplatné považuje jen ty doložky,  ve kterých takový výběr rozhodce  byl přenesen pouze na jednu smluvní stranu.  Pokud budou k výběru povolány obě smluvní strany, Ústavní soud v tom nespatřuje rozpor se zákonem.

    

    

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            Pavel Vrcha...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy