Sněm České advokátní komory: ODLOŽTE ÚČINNOST NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

15.10.2013 00:53

   V posledních dnech se sám sebe stále ptám, kdo z odborné veřejnosti má vlastně zájem na novém občanském zákoníku. Tedy z těch právníků, kteří si alespoň přečetli tento nový civilní kodex a letmo zauvažovali, jakpak by jeho interpteace a aplikace mohla v praxi od 1. ledna 2014 vypadat. Za poslední týdny, ba měsíce jsem totiž osobně nepotkal žádného právníka, který by považoval nový občanský zákoník za přínosný legislativní počin, jenž zásadním způsobem zlepší poměry v regulaci soukromoprávních vztahů. Všude na něj slyším jen kritická slova, zatímco v médiích od stejných osob je nám pravidelně sdělován  pravý opak. Proto vítám přijaté rozhodnutí nejvyššího orgánu České advokátní komory - sněmu, který naléhavě žádá státní orgány mimimálně o odložení a přepracování nového občanského zákoníku. Jsem přesvědčen o tom, že čím více bude ubývat neznalých textu nového občanského zákoníku, tím více se bude zvyšovat tlak na jeho odložení. Situace kolem listopadu t. r. může vygradovat, což nepochybně předurčí významná okolnost, k níž dojde ke konci tohoto měsíce. Spatřuji v tom jediné smysluplné řešení.

 

Z usnesení 6. sněmu České advokátní komory ze dne 11. října 2013:

"6. sněm České advokátní komory:...

V. konstatuje

že jakožto nejvyšší orgán samosprávné stavovské organizace sdružující ve svých řadách více profesionálů v oblasti práva než působí ve všech ostatních právnických organizacích v České republice, projednal přípravu odborníků i veřejnosti na největší změnu právního prostředí v tomto tisíciletí v souvislosti s připravovaným nabytím účinnosti nového občanského zákoníku a doprovodných předpisů, přičemž konstatuje, že

  1. příprava odborné i běžné veřejnosti na zavedení nového občanského zákoníku a s ním souvisejících předpisů byla v minulosti ze strany státních orgánů značně podceněna a ani snaha o zpřístupnění znění občanského zákoníku veřejnosti v posledních dnech nepostačuje, odborná veřejnost na chystanou změnu není připravena, chybí dostatek odborné kvalifikované literatury, není v řadě případů zřejmé, jaké judikáty bude možné aplikovat v budoucnu,
  2. naléhavě žádá státní orgány minimálně o odložení účinnosti občanského zákoníku a jeho podstatné přepracování, má-li vůbec takto zpracovaný zákon nabýt účinnosti."

 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            Pavel Vrcha...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy