Srovnávací podklad pro znalce z oboru písmoznalectví. K nejednoznačnému závěru znalce o pravosti podpisu osoby na posuzované listině

23.03.2015 18:22

§ 127, § 132, § 157 odst. 2 OSŘ

 

Sama okolnost, že po předložení listin, jež mají obsahovat pravý podpis předmětné osoby a mají tvořit pro znalce srovnávací podklad pro znalecké zkoumání sporného podpisu osoby na příslušné listině, protistrana zpochybní (zcela nebo zčásti) pravost podpisů předmětné osoby v listinách tvořící onen srovnávací podklad, není důvodem, aby soud bez dalšího takové listiny vyloučil ze znalecké verifikace (dal znalci pokyn, aby k těmto listinám při zpracování posudku nepřihlížel, a v případě již vypracovaného znaleckého posudku uložil znalci jeho doplnění).

 

I nejednoznačný závěr znalce týkající se posouzení pravosti podpisu osoby na posuzované listině ještě neznamená, že soud na podkladě dalších v řízení provedených důkazů a s přihlédnutím ke všemu, co v řízení vyšlo najevo, nemůže nakonec dospět k závěru, že podpis na předmětné listině není pravým podpisem dotčené osoby.

 

Rozsudek NS z 25. 2. 2014, sp. zn. 30 Cdo 5362/2014 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            Pavel Vrcha...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy