K zopakování důkazů v odvolacím řízení

30.03.2010 23:17

     § 213 odst. 2 o.s.ř.

 

     Chtěl-li se odvolací soud odchýlit od skutkového zjištění, které učinil soud prvního stupně, resp. pokud se v daném případě jen zčásti ztotožnil s určitými skutkovými zjištěními nalézacího soudu, když jiná zjištění, která ovšem byla spoluurčující pro meritorní rozhodnutí soudu prvního stupně, nepřevzal, bylo za takové situace nezbytné, aby odvolací soud předmětné důkazy sám zopakoval a zjednal si tak rovnocenný podklad pro zhodnocení těchto důkazů, případně v odůvodnění svého rozsudku relevantně vyložil, pro jaké důvody nebyla určitá skupina v řízení před soudem prvního stupně provedených důkazů z hlediska tvorby závěru o skutkovém stavu věci jím zohledněna.

 

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. března 2010, sp. zn. 30 Cdo 5037/2009, in http://www.nsoud.cz/JudikaturaNS_new/judikatura_prevedena2.nsf/WebSearch/EDC5AEB9BE7A2252C12576F600383BFF?openDocument

 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi senátu č. 30 Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    zleva trenér Krav Maga - Kapap Brno Miloš Tupý - http://kuc.cz/wvgydn (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý Anděl.pdf (287516)


twitter.com/Nejvyssisoud 


Databáze soudních rozhodnutí - http://www.judikatury.cz/


Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - http://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

26.10.2017 00:01

K aplikaci § 159a odst. 4 o. s. ř.

K aplikaci § 159a odst. 4 o. s. ř.   § 135 odst. 2, § 159a odst. 4 o. s. ř.        Vznikne-li mezi účastníky spor o určení vlastnictví k nemovitostem při žalobním tvrzení, že převodní smlouva je absolutně neplatná, přičemž otázka její neplatnosti byla již...

 Sbírka předpisů

 

http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

 

 

 

Autorovy knihy