Zneužívání rodičovské zodpovědnosti

11.03.2010 22:41

§ 44 odst. 3 zák. o rod.

 

    Podle již dřívější judikatury, od níž se Nejvyšší soud v této věci nemá důvod nijak odchylovat, za (nyní ve smyslu již shora cit. § 44 odst. 3 zák. o rod.) zneužívání rodičovských práv (nyní rodičovské zodpovědnosti) je především považováno ohrožení tělesného a duševního vývoje dětí, umožnění jim páchat trestnou činnost, vedení nemorálního způsobu života, týrání dětí apod. Za závažné zanedbávání rodičovských povinností, resp. rodičovské zodpovědnosti se považuje zejména dlouhodobé neplnění si rodičovských práv a povinností, absolutní nezájem o nezletilé děti, zejména o jejich výchovu a výživu (srov. R 41/1976, Sborník IV Nejvyššího soudu ČSSR, SEVT, Praha 1986, str. 116 a násl., nebo stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 28. června 1989, zn. Cpj 19/89). K těmto judikatorním závěrům se ostatně Nejvyšší soud přihlásil ve svém rozsudku ze dne 30. srpna 2006, sp. zn. 30 Cdo 2873/2005 (in www.nsoud.cz). V něm také zdůraznil, že aby popsaný zásah do vztahu mezi rodiči a dítětem byl odůvodněný, nestačí jen ojedinělé vybočení nebo opomenutí rodičovské péče, ale zneužívání či zanedbávání rodičovské zodpovědnosti takového stupně, že zbavení rodičovské zodpovědnosti je jediným účinným prostředkem ochrany dítěte.
     Ve světle takto judikatorně vyloženého institutu rodičovské zodpovědnosti podle názoru Nejvyššího soudu nemůže proto obstát správnost aplikace ustanovení § 44 odst. 3 zák. o rod. představující zbavení rodičovské zodpovědnosti dovolatele k jeho nezletilé dceři, na skutkový stav, jak byl zjištěn (v písemném vyhotovení rozsudku odůvodněn) okresním soudem a s nímž se při rozhodování, jako s rozhodnutím věcně správným (§ 219 o.s.ř.) zcela ztotožnil v dovoláním napadeném rozsudku odvolací soud. Tj. že 
že otec občas nezletilé zakoupil k vánocům či narozeninám dárky, s nezletilou se nestýká, „a to dle jeho tvrzení proto, že babička nezletilé mu styk s nezletilou znemožňuje“, přičemž se svou dcerou udržuje pouze elektronický kontakt (prostřednictvím e-mailů), a že „nezletilá má, dle vyjádření otce samotného, ke svému otci vztah spíše kamarádský, s otcem si příležitostně píše, osobní kontakt s otcem sama nevyhledává.“

 

rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. ledna 2010, sp. zn. 30 Cdo 3845/2009, in

https://www.nsoud.cz/rozhod.php?action=read&id=53938&searchstr=30+Cdo+3845%2F2009

 

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 24 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)              ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý anděl21017079.pdf (225148)

 

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

09.04.2019 21:19

Opis ze spisu jako skutkové zjištění

Opis ze spisu jako skutkové zjištění   § 157 odst. 2 o. s. ř.   Opis ze spisu nenahrazuje soudem učiněná skutková zjištění.   Je třeba mít na paměti, že z toho kterého důkazu může vyplývat hned několik okolností, informací, případně svědek může v rámci své výpovědi...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)