O autorovi

19.01.2010 22:24

 

 

(senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)

  

soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006) 

   

        Pavel Vrcha se narodil v roce 1966 v Prostějově (jeho předci po staletí žili na Prostějovsku -  Georgius (Jiří) Wrcha, sedlák z Určic † 1. 8. 1766, nebo praděda Georgiuse Wrchy - Jan Wrcha, čtvrtláník z Určic - podle dochovaného záznamu v Lánovém rejstříku panství Plumlov v roce 1668). Vystudoval při zaměstnání Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (1990 - 1995).

      Po absolvování středoškolského studia (mat. v r. 1984) vykonal v letech 1985 - 1987 základní vojenskou službu v Hradci Králové (na letištní technické, záchranné a požární pohotovosti).  Do roku 1989 pracoval jako závozník, později též jako řidič autobusu MHD v Praze Dejvicích a v ČSAD Praha Klíčov. Nebyl členem ani kandidátem KSČ, stejně jako jeho rodiče Marie a Břetislav Vrchovi [otec Břetislav (nar. v r. 1923, zemř. v r. 1985, absolvent Reálného gymnázia v Prostějově, v období od 20.10. 1942 do 3.3. 1945 totálně nasazený v Rakousku) byl v roce 1951 v rámci tehdejší akce "77.000 administrativních pracovníků do průmyslu" přeřazen do dělnické profese].

        Po ukončení studia práv vykonával praxi advokátního koncipienta v advokátní kanceláři JUDr. Ladislavy Palatinové v Kroměříži a posléze v advokátní kanceláři JUDr. Boleslava Pospíšila v Brně. Po složení advokátní zkoušky byl přijat na místo justičního čekatele Krajského soudu v Ústí nad Labem a po ročním výkonu praxe byl jmenován soudcem s přidělením k Okresnímu soudu v Děčíně. Od 1.7. 2001 vykonával funkci soudce (byl členem senátu č. 10 Co) a později byl předsedou odvolacího senátu č. 14 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem. Od 1.11. 2009 byl přeložen k Nejvyššímu soudu České republiky.

        Pavel Vrcha je ženatý; se svou manželkou Karin, soudkyní Okresního soudu ve Vyškově (manželka, její rodiče ani prarodiče nebyli v KSČ), vychává dvě děti.

        Je členem senátu č. 24 Cdo, který mj. rozhoduje o dovoláních ve věcech odporovatelnosti právních úkonů podle obč. zák. a neúčinnosti právních jednání podle o. z., vkladu práva do katastru nemovitostí, vyvlastnění a omezení vlastnického práva, sporů o platnost a účinnost převodu vlastnických práv, jakož i nař. ve věcech dovolání podle z. ř. s.

 

      Ve své publikační činnosti se dříve zabýval právem sociálního zabezpečení, problematikou restitucí a transformací zemědělského majetku, rozhodčím řízením. V posledních letech se zaměřuje  na problematiku věcných práv k nemovitostem, katastru nemovitostí a civilního procesu.

 

      DALŠÍ INFORMACE (vzdělání, soudní praxe):

 

 * studium práv - rozhodnutím děkana Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ze dne 31. května 1990, č.j. 14837/90/90 D III/3, na základě výsledků přijímacího řízení přijat od školního roku 1990/1991 k dálkovému studiu oboru právo na uvedené fakultě MU v Brně;

* diplomová práce: Restituční řízení podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (1995, titul Mgr.);

* rigorózní práce: Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem podle zákona č. 265/1992 Sb. s vykonáním státní rigorózní zkoušky z oblasti práva v oboru Správní právo - správní a zemědělsko-družstevní právo (2000; udělen titul JUDr.);

* v l. 1995 - 1998 praxe advokátního koncipienta v AK v Kroměříži a poté v Brně;

* advokátní zkouška složena v Praze dne 8. října 1998;

* od 16. listopadu 1998 přijat do pracovního poměru na místo výkonu justičního čekatele v obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem s vykonáváním čekatelské praxe u Okresního soudu v Děčíně (přijetí předcházelo mj. psychologické vyšetření s pozitivním závěrem, které bylo vykonáno dne 24. června 1998 v Ústí nad Labem; viz zpráva Psychologické laboratoře LADOP Ústí nad Labem, zpracovaná dr. Jiřím Seidlicem a Mgr. František Konečným, o psychologickém vyšetření jmenovaného ze dne 29. června 1998, č.v. 4347/K; zpráva je součástí pers. spisu jmenovaného);

* uznání advokátní zkoušky za odbornou justiční zkoušku ministrem spravedlnosti JUDr. Otakarem Motejlem dne 11. srpna 1999, pod č.j. 534/99-pers. SO;

* soudcem (Okresní soud v Děčíně) jmenován dne 21. října 1999;

* soudcem Krajského soudu v Ústí nad Labem od 1.7. 2001;

* soudcem Nejvyššího soudu ČR od 1.11. 2009; přitom od 1.4. 2010 (z toho od 1.7. 2010 do 31.12. 2011 předsedou) do 31. 1. 2012 byl členem zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů.

* absolvování profesního vzdělávacího programu MBA - Psychologie managementu, Ústav práva a právní vědy, o. p. s. [studium od I/2018 do X/2019, disertační práce na téma "Stres jako (de)stimulační faktor při výkonu funkce soudce"].

 

ZÁLIBY:

 

* chov akrobatických holubů (Kelebek a Birminghamský roller) a psů (irský teriér a foxteriér drsnosrstý), rekreační běh, sebeobrana Krav Maga, sportovní střelba, malba.

 

NÁZORY:

 

* soudci by neměli komentovat politické dění ani v tuzemsku ani v zahraničí (za to nejsou státem placeni);

* soudci by neměli psát zákony (připomínkovat zákony však mohou a je to i žádoucí);

* pro justici je přínosné, pokud na místa soudců budou přicházet i významní právníci z mimosoudní oblasti, avšak nikoliv ti, kteří byli z titulu své profese či legislativní činnosti propojeni např. s exekutivou, neboť toto jejich "těsnější propojení s exekutivou" zcela nepochybně nemůže být přínosem pro justici;

* nejtěžší práce soudce je na prvním stupni, neboť prvoinstanční soudci  kromě své vlastní soudcovské činnosti musejí vykonávat celou řadu dalších administrativně-technických úkonů, jako "první" řeší dané soudní případy, což je velmi náročné obzvláště v době fungování např. "nového" občanského zákoníku či dalších právních předpisů;

* soudci jsou vystaveni zvýšené stresové zátěži a je zde nebezpečí, že se u některých z nich mohou projevit příznaky syndromu vyhoření (předsedové soudů by měli uvedené faktory reflektovat a rozvrh práce realizovat i v návaznosti na schopnosti, možnosti a zdravotní stav soudců);

* soudcovská práce je ze strany veřejnosti jednou z nejvíce "kontrolovaných" profesí;

* výkon funkce soudce by měl zaniknout uplynutím kalendářního roku, v němž soudce dovrší věku 65 let, a to s ohledem na skutečnost, že výkon funkce soudce je mimořádně stresově náročné povolání a soudci by měli mít možnost si reálně "užít" aktivního důchodu, jistěže při zachování jim odpovídající výše vypláceného důchodu.

       V období II. sv. války byl můj otec tzv. totálně nasazen do jedné továrny ve Vídni. 

    V padesátých letech, bohužel, "soudruzi" mého otce přeřadili z pozice administrativního pracovníka do průmyslu. Jako absolvent reálného gymnázia již vysokou školu studovat nemohl a nezbylo mu, než se při nuceném "nasazení" do továrny (Železárny Prostějov) vyučit instalatérem.

                        Do r. 1989 (v období tzv. "totality") jsem měl možnost od Amerického velvyslanectví v Praze odebírat časopis Spektrum -  Spektrum-dopis-USA.pdf (122415), v němž byly publikovány mj. úžasné články učitelů z amerických univerzit (z oblastí sociologie, práva, životního prostředí, architektury, politologie atd.).

Fotogalerie: O autorovi

Tato fotogalerie je prázdná.

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 24 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, s.246. Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

 

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Msp - poskytnuté informace: eudeska.justice.cz/informace-dle-106-199

 

Komora soudních znalců - kszcr.cz/index.html?error=norights

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Rozhodnutí Ústavního soudu Slovenské republiky - www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

 

 

Anděl 2020.pdf (195729)

 

Judikatura senátu č. 30 Cdo

02.02.2020 23:50

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku   § 142 odst. 1 o. s. ř. § 8 odst. 1, § 9 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)