Štítky

 1. zhlédnutí posuzovaného
 2. Josef Baxa
 3. Sbírka soudních rozhodnut a stanovisek
 4. Akademie medicínského práva
 5. Společnost medicínského práva
 6. velký senát Nejvyššího soudu
 7. § 581 o. z.
 8. Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví
 9. znalci
 10. darovací smlouva
 11. obecní zřízení
 12. oprávněný držitel
 13. zajišťovací převod práva
 14. Pavel Rychetský
 15. Filip Melzer
 16. nabyvatel
 17. nov občanský zákoník
 18. nemovitost
 19. nemovité věci
 20. Roman Fiala
 21. občanský soudní řád
 22. Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví
 23. neplatnost právního jednání
 24. stanovisko Nejvyššího soudu
 25. omezení svéprávnosti
 26. předpoklady přípustnosti dovolání
 27. omezení svéprávnosti ve výkonu volebního práva
 28. Pavel Šámal
 29. akademici na Nejvyšší soud
 30. soudce Nejvyššího soudu
 31. pravidla pro přijímání kandidátů na soudce Nejvyššího soudu
 32. Pravidla pro výběr kandidátů na soudce Nejvyššího soudu
 33. Karel Eliáš
 34. Nejvyšší soudcovská rada
 35. předseda Nejvyššího soudu
 36. věcný záměr civilního řádu soudního
 37. Soudcovská unie
 38. návrh stanoviska ve věci omezení svéprávnosti ve výkonu volebního práva člověka
 39. Ministerstvo spravedlnosti
 40. odmítnutí dovolání
 41. Bílá kniha justice
 42. justice
 43. civilní řád soudní
 44. pracovní komise
 45. rekodifikace procesního práva
 46. Zelená kniha justice
 47. svéprávnost člověka
 48. opatrovník
 49. interpretace
 50. kárná odpovědnost soudců
 51. katastr nemovitostí
 52. ministr spravedlnosti
 53. soudci
 54. obecní nemovitost
 55. náklady řízení
 56. obec
 57. zastupitelstvo obce
 58. dovolání
 59. vklad
 60. určovací žaloba
 61. jmenování soudců
 62. soudci Nejvyššího soudu ČR
 63. dokazování
 64. skutková zjištění
 65. projev vůle obce
 66. starosta
 67. právní úkon
 68. převodní smlouva
 69. záměr obce
 70. odůvodnění rozsudku
 71. nabytí nemovitosti od nevlastníka
 72. nemo plus iuris ad alienum transferre potest
 73. SJM
 74. nepřezkoumatelnost
 75. nový občanský zákoník
 76. NOZ
 77. Nejvyšší správní soud
 78. kandidát na funkci soudce
 79. judikatura Ústavního soudu
 80. vyhláška č. 177/1996 Sb.
 81. advokátní tarif
 82. přísudková vyhláška
 83. osvobození od soudních poplatků
 84. vydržení
 85. dobrá víra
 86. Milan Kindl
 87. Ústavní soud
 88. Iva Brožová
 89. Jiří Pospíšil
 90. občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu ČR
 91. duševní porucha
 92. neplatnost právního úkonu
 93. znalecký posudek
 94. hodnocení důkazů
 95. Eliška Wagnerová
 96. dobré mravy
 97. Nejvyšší soud
 98. § 38 odst. 2 obč. zák.
 99. judikatura Nejvyššího soudu
 100. § 157 odst. 2 o. s. ř.

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 24 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

ANDĚL.pdf (205003)

 

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

02.02.2020 23:50

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku   § 142 odst. 1 o. s. ř. § 8 odst. 1, § 9 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)