Štítky

 1. Milan Kindl
 2. oprávněný držitel
 3. Sbírka soudních rozhodnut a stanovisek
 4. Akademie medicínského práva
 5. Společnost medicínského práva
 6. velký senát Nejvyššího soudu
 7. § 581 o. z.
 8. Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví
 9. znalci
 10. darovací smlouva
 11. obecní zřízení
 12. zajišťovací převod práva
 13. stanovisko Nejvyššího soudu
 14. neplatnost právního jednání
 15. § 157 odst. 2 o. s. ř.
 16. zhlédnutí posuzovaného
 17. Filip Melzer
 18. odložení nového občanského zákoníku
 19. nabyvatel
 20. nov občanský zákoník
 21. nemovitost
 22. nemovité věci
 23. Roman Fiala
 24. občanský soudní řád
 25. omezení svéprávnosti
 26. předpoklady přípustnosti dovolání
 27. Soudcovská unie
 28. omezení svéprávnosti ve výkonu volebního práva
 29. Pavel Šámal
 30. Petr Lavický
 31. akademici na Nejvyšší soud
 32. soudce Nejvyššího soudu
 33. pravidla pro přijímání kandidátů na soudce Nejvyššího soudu
 34. Pravidla pro výběr kandidátů na soudce Nejvyššího soudu
 35. Karel Eliáš
 36. Nejvyšší soudcovská rada
 37. návrh stanoviska ve věci omezení svéprávnosti ve výkonu volebního práva člověka
 38. Ministerstvo spravedlnosti
 39. interpretace
 40. odmítnutí dovolání
 41. Bílá kniha justice
 42. justice
 43. Robert Pelikán
 44. civilní řád soudní
 45. pracovní komise
 46. rekodifikace procesního práva
 47. Zelená kniha justice
 48. svéprávnost člověka
 49. opatrovník
 50. věcný záměr civilního řádu soudního
 51. předkupní právo
 52. ministr spravedlnosti
 53. soudci
 54. obecní nemovitost
 55. náklady řízení
 56. obec
 57. zastupitelstvo obce
 58. Pavel Hasenkopf
 59. dovolání
 60. vklad
 61. určovací žaloba
 62. soudci Nejvyššího soudu ČR
 63. dokazování
 64. právní posouzení věci
 65. katastr nemovitostí
 66. starosta
 67. převodní smlouva
 68. záměr obce
 69. odůvodnění rozsudku
 70. nabytí nemovitosti od nevlastníka
 71. nemo plus iuris ad alienum transferre potest
 72. SJM
 73. nepřezkoumatelnost
 74. skutková zjištění
 75. jmenování soudců
 76. nový občanský zákoník
 77. Iva Brožová
 78. Ústavní soud
 79. výběr soudců
 80. Nejvyšší správní soud
 81. kandidát na funkci soudce
 82. judikatura Ústavního soudu
 83. advokátní tarif
 84. přísudková vyhláška
 85. osvobození od soudních poplatků
 86. vydržení
 87. Jiří Pospíšil
 88. judikatura Nejvyššího soudu
 89. § 38 odst. 2 obč. zák.
 90. NOZ
 91. školení
 92. občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu ČR
 93. duševní porucha
 94. neplatnost právního úkonu
 95. znalecký posudek
 96. hodnocení důkazů
 97. Eliška Wagnerová
 98. dobré mravy
 99. Nejvyšší soud
 100. dobrá víra

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 30 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)              ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, 238 s.246 Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Dobrý anděl21017079.pdf (225148)

 

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

23.01.2018 22:17

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou

K otázce navrácení svéprávnosti člověku postiženému těžkou duševní chorobou   § 55 odst. 2, § 465 odst. 1 o. z. § 39 z. ř. s.        Podle platné právní úpravy institutu omezení svéprávnosti člověka nepřichází v úvahu navrátit člověku, který pro svou duševní...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Autorovy knihy