Štítky

 1. zhlédnutí posuzovaného
 2. Společnost medicínského práva
 3. velký senát Nejvyššího soudu
 4. Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví
 5. znalci
 6. darovací smlouva
 7. omezení svéprávnosti
 8. předpoklady přípustnosti dovolání
 9. odmítnutí dovolání
 10. Bílá kniha justice
 11. justice
 12. Sbírka soudních rozhodnut a stanovisek
 13. oprávněný držitel
 14. stanovisko Nejvyššího soudu
 15. Filip Melzer
 16. odložení nového občanského zákoníku
 17. nabyvatel
 18. nov občanský zákoník
 19. nemovitost
 20. nemovité věci
 21. Roman Fiala
 22. občanský soudní řád
 23. Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví
 24. neplatnost právního jednání
 25. Robert Pelikán
 26. civilní řád soudní
 27. pravidla pro přijímání kandidátů na soudce Nejvyššího soudu
 28. Pravidla pro výběr kandidátů na soudce Nejvyššího soudu
 29. Karel Eliáš
 30. obcházení zákona
 31. Nejvyšší soudcovská rada
 32. předseda Nejvyššího soudu
 33. věcný záměr civilního řádu soudního
 34. Miloš Zeman
 35. Petr Angyalossy
 36. Etický kodex soudců
 37. soudce Nejvyššího soudu
 38. akademici na Nejvyšší soud
 39. Pavel Šámal
 40. pracovní komise
 41. rekodifikace procesního práva
 42. svéprávnost člověka
 43. opatrovník
 44. interpretace
 45. Ministerstvo spravedlnosti
 46. návrh stanoviska ve věci omezení svéprávnosti ve výkonu volebního práva člověka
 47. Soudcovská unie
 48. omezení svéprávnosti ve výkonu volebního práva
 49. etická pravidla
 50. Etické zásady chování soudce
 51. katastr nemovitostí
 52. náklady řízení
 53. obec
 54. zastupitelstvo obce
 55. dovolání
 56. vklad
 57. určovací žaloba
 58. jmenování soudců
 59. nový občanský zákoník
 60. NOZ
 61. občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu ČR
 62. obecní nemovitost
 63. soudci
 64. ministr spravedlnosti
 65. starosta
 66. převodní smlouva
 67. záměr obce
 68. odůvodnění rozsudku
 69. nabytí nemovitosti od nevlastníka
 70. nemo plus iuris ad alienum transferre potest
 71. SJM
 72. skutková zjištění
 73. dokazování
 74. soudci Nejvyššího soudu ČR
 75. duševní porucha
 76. neplatnost právního úkonu
 77. judikatura Ústavního soudu
 78. vyhláška č. 177/1996 Sb.
 79. advokátní tarif
 80. přísudková vyhláška
 81. osvobození od soudních poplatků
 82. vydržení
 83. dobrá víra
 84. Milan Kindl
 85. § 157 odst. 2 o. s. ř.
 86. právní jednání
 87. kandidát na funkci soudce
 88. Nejvyšší správní soud
 89. Ústavní soud
 90. znalecký posudek
 91. hodnocení důkazů
 92. žaloba určovací
 93. Eliška Wagnerová
 94. dobré mravy
 95. Nejvyšší soud
 96. § 38 odst. 2 obč. zák.
 97. judikatura Nejvyššího soudu
 98. Jiří Pospíšil
 99. Iva Brožová
 100. Marie Benešová

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 24 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, s.246. Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

Anděl 2020.pdf (195729)

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

02.02.2020 23:50

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku   § 142 odst. 1 o. s. ř. § 8 odst. 1, § 9 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)