Archiv článků

13.02.2010 12:42

K uzavření smlouvy o převodu nemovitosti mezi nepřítomnými účastníky

§ 43c odst. 1, 2, § 44 odst. 1, § 46 odst. 1, 2, § 133 odst. 2 obč. zák. § 2 odst. 3, § 5 odst. 1 zákona č. 265/1992 Sb.         K tomu, aby byl splněn jeden z obligatorních předpokladů pro povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, je nezbytné, aby...
13.02.2010 12:34

K verifikačnímu rozsahu při zkoumání, zda smlouva naplňuje znaky tzv. lichevní smlouvy

         Objektivním znakem tzv. lichevní smlouvy, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k nemovitostem, je existence písemně uzavřené smlouvy o převodu nemovitostí, v níž je poskytované plnění (cena za převáděný nemovitý majetek) v hrubém...
13.02.2010 07:48

Simulovaný právní úkon. K tvrzení o neplatnosti simulovaného právního úkonu

     Jedná-li někdo tzv. naoko a takovým jednáním míní (navenek) docílit určité právní následky, pak se taková vůle jednající osoby objektivně rozchází s jejím vnějším projevem (např. obsaženým v konkrétní písemné smlouvě), neboť k perfekci právního úkonu je mj....
06.02.2010 20:54

Neplatnost právního úkonu pro nedostatek svobody vůle

   
22.01.2010 23:45

Výživné rozvedeného manžela

  I. Úvod        Zkušenosti ze soudní praxe vypovídají o tom, že řada občanů nemá vůbec ponětí, že zákon o rodině upravuje i situace, kdy se určení výživného může domáhat rozvedený manžel po svém bývalém manželovi. Ostatně na problém v nedávné době upozornila...
22.01.2010 23:41

Malá poznámka k "uznání" vlastnictví

 Malá poznámka k názoru B. Kuby na řešení duplicitního zápisu vlastnictví        V letošním únorovém čísle Právního rádce Ing. Bohumil Kuba v rubrice "Ptáte se - odpovídáme" odpovídal na dotaz čtenáře ohledně řešení duplicitního zápisu vlastnictví k pozemku. Podle B....
22.01.2010 23:21

K přípustnosti vydání rozsudku pro zmeškání ve sporu o určení vlastnického práva k nemovitosti

     Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 4. ledna 2006, sp. zn. 30 Cdo 641/2005 (in www.nsoud.cz) k judikovanému  právnímu názoru, že:    rozsudek pro zmeškání lze vydat i ve sporu o určení vlastnického práva k nemovitosti,  mj....
22.01.2010 23:17

Může být nařízen(a) výkon rozhodnutí (exekuce) podle usnesení vydaného rozhodcem v rozhodčím řízení ?

       V dnešní době není již nic neobvyklého, že účastníci závazkových (obchodních či občanskoprávních) vztahů se v rámci sjednávání smluvních podmínek dohodnou také na vyloučení soudní jurisdikce při řešení příp. (majetkového) sporu, jenž by mezi nimi mohlo...
22.01.2010 23:14

K převádění nemovitosti mající charakter příslušenství hlavní věci

     Na stránkách tohoto časopisu (Právní rádce) jsem v jeho srpnovém vydání v roce 2002 prezentoval svůj právní názor k problematice převádění nemovitostí, které tvoří příslušenství jiné (hlavní) nemovitosti. Dospěl jsem tehdy (ve stručnosti shrnuto)...
22.01.2010 22:55

Rozhodčí nález vydaný bez rozhodčí smlouvy

      V rámci (nejen) exekuční agendy soudci stále častěji řeší i problémy spojené s rozhodčími nálezy. Tímto příspěvkem bych chtěl alespoň rámcově popsat jeden dílčí (za to však podle mého názoru zásadní) právní problém spojený s činností rozhodců,...

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 24 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, s.246. Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

ANDĚL.pdf (205003)

 

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

Judikatura senátu č. 30 Cdo

02.02.2020 23:50

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku   § 142 odst. 1 o. s. ř. § 8 odst. 1, § 9 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)