Archiv článků

27.04.2021 23:09

K (ne)přípustnosti dovolání skrze skutkovou polemiku

     Dovolání není přípustné, jestliže je založeno na zpochybňování skutkových zjištění, z nichž při rozhodování vycházel odvolací soud a která v dovolacím řízení nelze nijak revidovat.        Za předpoklad přípustnosti dovolání ve smyslu § 237 o....
27.04.2021 23:07

K otázce, zda porada s klientem před vyjádřením ke zjevně vadnému dovolání představuje účelně vynaložený výdaj

     V případě podaného dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu, které neobsahuje zákonem stanovené náležitosti (např. vymezení dovolacího důvodu či příslušné varianty předpokladu přípustnosti dovolání), nelze vedle písemně podaného vyjádření protistrany k tomuto...
27.04.2021 23:05

K otázce, zda k účinnosti smlouvy o převodu nemovitosti je zapotřebí rozhodnutí katastrálního úřadu

I v poměrech zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, k účinnosti smlouvy o převodu nemovitosti není zapotřebí rozhodnutí katastrálního úřadu.   Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 4. 2021, sp. zn. 24 Cdo 178/2021        K věci:...
27.04.2021 23:03

K dovolání založeném na ústavněprávní argumentaci

     Přípustnost dovolání nelze založit na ústavněprávní argumentaci, v níž se dovolatel omezí na prostou skutkovou polemiku a z ní vyplývající právní oponenturu s napadeným rozhodnutím odvolacího soudu, a to při mechanickém odkazování na rozhodnutí Ústavního soudu,...
27.04.2021 20:06

Ombudsman šetří Ministerstvo spravedlnosti a vedení Nejvyššího soudu ohledně Metodiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví

Ombudsman šetří Ministerstvo spravedlnosti a vedení Nejvyššího soudu ohledně Metodiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví 26.04.2021 Ombudsman Stanislav Křeček šetří Ministerstvo spravedlnosti a vedení Nejvyššího soudu, které bylo zahájeno již v loňském roce jeho předchůdkyní Annou Šabatovou,...
15.04.2021 10:38

Ombudsman dr. Křeček provedl šetření ve věci tzv. Metodiky Nejvyššího soudu, případ považuje za závažný, zprávu o provedeném šetření ovšem nechce poskytnout z obavy, že by to mohlo snížit ochotu šetřených orgánů ke spolupráci!!!

vrcha.webnode.cz/news/ombudsman-dr-krecek-provedl-setreni-ve-veci-tzv-metodiky-nejvyssiho-soudu-pripad-povazuje-za-zavazny-zpravu-o-provedenem-setreni-ovsem-nechce-poskytnout-z-obavy-ze-by-to-mohl-snizit-ochotu-setrenych-organu-ke-spolupraci/
15.04.2021 06:31

Ombudsman dr. Křeček provedl šetření ve věci tzv. Metodiky Nejvyššího soudu, případ považuje za závažný, zprávu o provedeném šetření ovšem nechce poskytnout z obavy, že by to mohlo snížit ochotu šetřených orgánů ke spolupráci!!!

Ombudsman dr. Křeček provedl šetření ve věci tzv. Metodiky Nejvyššího soudu, případ považuje za závažný, zprávu o provedeném šetření ovšem nechce poskytnout z obavy, že by to mohlo snížit ochotu šetřených orgánů ke spolupráci!!!   V průběhu měsíce března t. r. jsem z několika...
06.03.2021 22:28

Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 o. z.) v otázkách a odpovědích

Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 o. z.) v otázkách a odpovědích :: Pavel Vrcha, soudce NS ČR (webnode.cz)
06.03.2021 21:55

Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 o. z.) v otázkách a odpovědích

Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 o. z.) v otázkách a odpovědích   1. V posledních měsících jsem zaregistroval značné množství dotazů týkajících se okolností vzniku a komerčních aktivit oscilujících kolem...
05.03.2021 21:31

Co podle soudce NS nastane, když soudy při rozhodování nezohlední Metodiku k odškodňování nemajetkových újem na zdraví

  „Metodika má jen doporučující charakter, podle Vojtka by ji však soudy měly respektovat. Jednak proto, že s nimi byla předjednána, a pak také proto, že se jí bude řídit Nejvyšší soud. Hrozí tedy, že když ji soudy nezohledni, jejich rozhodování následně Nejvyšší soud...

Vyhledávání

O autorovi

12.11.2010 23:36

Smysl a účel těchto stránek

    Na těchto stránkách bych chtěl průběžně informovat čtenáře o rozhodovací praxi soudního oddělení 24 Cdo Nejvyššího soudu (jehož jsem členem)  a také prezentovat své soukromé právní názory, jakož i pohledy na věci týkající se justice.
19.01.2010 22:24

O autorovi

    (senát 10 Co Krajského soudu v Ústí nad Labem v r. 2002: zleva: PV, dr. Lenka Jirglová, dr. Otakar Syneček a dr. Jiří Brádka)    soudci občanskoprávního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem (2006)            ...
19.01.2010 22:23

Publikační činnost

Neúplný přehled publikační činnosti od r. 1994   I. Knihy a rozsáhlejší příspěvky   Judikatura Ústavního soudu České republiky týkající se Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, Linde Praha a.s., 1998, s.246. Zápisy věcných práv k nemovitostem, Newsletter Praha, 1999,...

 

 

twitter.com/Nejvyssisoud

 

Databáze soudních rozhodnutí - https://www.judikatury.cz/

 

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv - https://kuc.cz/kru9je

aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Msp - poskytnuté informace: eudeska.justice.cz/informace-dle-106-199

 

Komora soudních znalců - kszcr.cz/index.html?error=norights

 

Otevřená data Ministerstva spravedlnosti - data.justice.cz/

 

Slovenská judikatura - otvorenesudy.sk/

 

Rozhodnutí Ústavního soudu Slovenské republiky - www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

 

Najpravo.sk - www.najpravo.sk/

 

 

Anděl 2020.pdf (195729)

 

Judikatura senátu č. 30 Cdo

02.02.2020 23:50

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku

K rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporu o určení (spolu)vlastnického práva k nemovitému majetku   § 142 odst. 1 o. s. ř. § 8 odst. 1, § 9 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších...

 Sbírka předpisů

 

https://www.sbirka.cz/POSL4TYD/pohled.htm

 

Instrukce Msp č. 4/2017, o soudních písemnostech:

 

ftp.aspi.cz/aspi/vestniky/MS2017_4.pdf

 

 

Knihy autora (příp. spoluautorství)